NgokukaLuka 19:1-48

  • UJesu uvakashela uZakewu (1-10)

  • Umfanekiso womina abayishumi (11-27)

  • Ukungena kukaJesu ngokunqoba (28-40)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (41-44)

  • UJesu uhlanza ithempeli (45-48)

19  Wabe esengena eJeriko edlula khona.  Kwakukhona indoda okuthiwa uZakewu; yayingumqoqi wentela omkhulu futhi icebile.  Yayizama ukubona ukuthi wayengubani lo Jesu, kodwa yayingakwazi ukubona ngenxa yesixuku ngoba yayimfushane.  Ngakho yagijima phambili, yagibela esihlahleni somsikhamori* ukuze imbone, ngoba wayesezodlula ngaleyo ndlela.  Lapho uJesu efika kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo: “Zakewu, shesha wehle ngoba namuhla kumelwe ngihlale endlini yakho.”  Wehla ngokushesha, wamamukela ngenjabulo njengesimenywa.  Lapho bekubona lokhu, bonke bavungazela, bethi: “Uyovakashela emzini womuntu oyisoni.” +  Kodwa uZakewu wasukuma wathi eNkosini: “Bheka! Uhhafu wezinto zami Nkosi, ngiwupha abampofu, futhi noma yini engayiphanga kunoma ubani,* ngiyibuyisela isiphindwe kane.” +  UJesu wathi kuye: “Namuhla insindiso ifikile kule ndlu, ngoba nawe uyindodana ka-Abrahama. 10  Ngoba iNdodana yomuntu izele ukufuna nokusindisa lokho obekulahlekile.” + 11  Lapho besalalele lezi zinto, walandisa omunye umfanekiso, ngoba wayeseduze kwaseJerusalema futhi babecabanga ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzobonakala* ngaso leso sikhathi. + 12  Ngakho wathi: “Umuntu wozalo lwasebukhosini waya ezweni elikude + ukuze azitholele amandla obukhosi bese eyabuya. 13  Ebiza izinceku zakhe eziyishumi, wazinika omina* abayishumi wathi kuzo, ‘Hwebani ngabo ngize ngibuye.’ + 14  Kodwa abantu bakubo babemzonda, bathumela amanxusa ukuba athi kuye, ‘Asifuni ukuba ube inkosi yethu.’ 15  “Ekugcineni lapho ebuya ngemva kokuba esethole amandla obukhosi,* wabiza izinceku ayezinike imali* ukuze athole ukuthi zizuzeni ngokuhweba. + 16  Ngakho eyokuqala yeza, yathi, ‘Nkosi, umina wakho uzuze omina abayishumi.’ + 17  Wathi kuyo, ‘Wenze kahle nceku enhle! Ngenxa yokuthi uzibonakalise uthembekile entweni encane kakhulu, uzophatha amadolobha ayishumi.’ + 18  Kwabe sekuza eyesibili, yathi, ‘Umina wakho Nkosi, wenze omina abahlanu.’ + 19  Wathi nakulena, ‘Nawe futhi, phatha amadolobha amahlanu.’ 20  Kodwa enye yeza yathi, ‘Nkosi, nanku umina wakho engawufihla ugoqwe ngendwangu. 21  Uyabona, bengikwesaba ngoba ungumuntu onokhahlo; uthatha ongakubekanga, uvuna ongakutshalanga.’ + 22  Wathi kuyo, ‘Ngikwahlulela ngamazwi akho nceku embi. Bewazi ukuthi ngingumuntu onokhahlo, akunjalo, othatha angakubekanga novuna angakutshalanga? + 23  Pho kungani ungazange uyifake imali yami* ebhange? Lapho ngibuya, bengiyoyithatha isinenzalo.’ 24  Wabe esethi kulabo ababemi lapho, ‘Thathani umina kuye niwunike lowo onomina abayishumi.’ + 25  Kodwa bathi kuye, ‘Nkosi, unomina abayishumi!’— 26  ‘Ngithi kini, bonke abanakho, bayonikwa okwengeziwe, kodwa lowo ongenakho, uyophucwa ngisho nalokho anakho. + 27  Ngaphezu kwalokho, ziletheni lapha lezi zitha zami ezingafunanga ukuba ngibe inkosi yazo, nizibulale phambi kwami.’ ” 28  Ngemva kokuba esesho lezi zinto, waqhubekela phambili, wakhuphukela eJerusalema. 29  Lapho esondela eBhetfage naseBhethaniya entabeni ebizwa ngokuthi iNtaba Yeminqumo, + wathuma abafundi ababili, + 30  wathi: “Hambani niye emizini ephambi kwenu, ngemva kokuba seningenile kuyo, nizothola ithole lembongolo liboshiwe, okungekho muntu owake wahlala phezu kwalo. Liqaqeni nililethe lapha. 31  Kodwa uma kukhona onibuzayo ethi, ‘Niliqaqelani?’ kumelwe nithi, ‘INkosi iyalidinga.’ ” 32  Ngakho labo ababethunyiwe bahamba, bathola kunjengoba nje ayeshilo kubo. + 33  Kodwa njengoba beliqaqa ithole lembongolo, abanikazi balo bathi kubo: “Niliqaqelani ithole?” 34  Bathi: “INkosi iyalidinga.” 35  Baliyisa kuJesu, baphonsa izingubo zabo zangaphandle phezu kwethole lembongolo, bahlalisa uJesu phezu kwalo. + 36  Njengoba eqhubeka ehamba, babendlala izingubo zabo zangaphandle endleleni. + 37  Ngokushesha lapho esondela endleleni eyehlayo eNtabeni Yeminqumo, lonke uquqaba lwabafundi lwaqala ukujabula nokudumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngenxa yayo yonke imisebenzi yamandla olwaluyibonile, 38  luthi: “Ubusisiwe lowo oza njengeNkosi ngegama likaJehova!* Ukuthula ezulwini, nenkazimulo ezindaweni eziphakeme eziphezulu!” + 39  Nokho, abanye kubaFarisi ababesesixukwini bathi kuye: “Mfundisi, khuza abafundi bakho.” + 40  Kodwa wabaphendula wathi: “Ngiyanitshela, uma laba bebengathula, amatshe abezomemeza.” 41  Lapho eseseduze, walibuka idolobha walikhalela, + 42  ethi: “Ukube wena, yebo wena, ubuziqondile kulolu suku izinto eziphathelene nokuthula—kodwa manje zifihliwe emehlweni akho. + 43  Ngoba uzofikelwa izinsuku lapho izitha zakho zizokwakha uthango nxazonke zakho ngezigxobo ezicijile, zikuzungeze, zikuvimbezele* nhlangothi zonke. + 44  Zizokuphahlaza phansi wena nabantwana bakho. + Akukho tshe kuleli dolobha eliyoshiywa phezu kwelinye itshe, + ngoba uNkulunkulu wezela ukuzokwahlulela, kodwa wena awukuqondanga lokho.” 45  Wangena ethempelini waqala ukuxosha ababethengisa, + 46  ethi kubo: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Indlu yami iyoba yindlu yomthandazo,’ + kodwa nina niyenze umhume wabaphangi.” + 47  Waqhubeka efundisa ethempelini nsuku zonke. Kodwa abapristi abakhulu nababhali nabavelele kubantu babefuna ukumbulala; + 48  kodwa abayitholanga indlela yokwenza lokhu, ngoba abantu bonke ngothi lwabo babelokhu benamathele kuye ukuze bamlalele. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “somthombe.”
Noma, “engayiphanga kunoma ubani ngokummangalela ngamanga.”
Noma, “uzofika.”
Umina wamaGreki wawulingana no-340 g, futhi kucatshangwa ukuthi wawulingana namadrakma angu-100. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiGreki, “isiliva.”
Noma, “umbuso.”
NgesiGreki, “isiliva lami.”
Noma, “zikucindezele.”