NgokukaLuka 14:1-35

  • Umuntu onesifo sokuvuvuka welashwa ngeSabatha (1-6)

  • Yiba isimenywa esithobekile (7-11)

  • Memani labo abangenakunibuyisela ngalutho (12-14)

  • Umfanekiso wezimenywa ezabeka izaba (15-24)

  • Okudingekayo ukuze ube umfundi (25-33)

  • Usawoti ophelelwa ubusawoti bawo (34, 35)

14  Ngesinye isikhathi, yahamba yayodla endlini yomunye wabaholi babaFarisi ngeSabatha, amehlo abo ayengasuki kuyo.  Phambi kwayo kwakukhona umuntu owayenesifo sokuvuvuka.*  Ngakho uJesu wabuza labo ababeyizazi zoMthetho nabaFarisi, wathi: “Kungokomthetho yini ukwelapha ngeSabatha noma cha?” +  Kodwa bathula. Wabe esembamba lowo muntu, wamphulukisa, wamhambisa.  Wathi kubo: “Ubani kini, ongathi uma indodana yakhe noma inkomo yakhe iwele emgodini, + angayikhiphi masinyane ngosuku lweSabatha?” +  Abakwazanga ukumphendula.  Lapho ephawula indlela ababezikhethela ngayo izindawo ezivelele kunazo zonke, walandisa umfanekiso othile kubantu ababemenyiwe. + Wathi kubo:  “Lapho umenywa othile edilini lomshado, ungahlali endaweni evelele kunazo zonke. + Kungenzeka kukhona othile okhethekile kunawe ammemile.  Bese kuthi lowo onimeme nobabili eze kuwe athi, ‘Dedela lo muntu ahlale kule ndawo.’ Uyobe ususuka unamahloni uyohlala endaweni ephansi kunazo zonke. 10  Kodwa lapho umenyiwe, hamba uhlale endaweni ephansi kunazo zonke, ukuze kuthi lapho umuntu okumemile eza, athi kuwe, ‘Mngane, woza uzohlala endaweni engcono.’ Khona-ke uyoba nodumo phambi kwazo zonke izimenywa ezikanye nawe. + 11  Ngoba wonke umuntu oziphakamisayo uyothotshiswa, nanoma ubani ozithobayo uyophakanyiswa.” + 12  Wabe esethi nakumuntu ommemile: “Lapho wenza isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa, ungabizi abangane bakho noma abafowenu noma izihlobo zakho noma omakhelwane bakho abacebile. Uma wenza kanjalo bangase bakumeme nawe, bese kuba imbuyiselo kuwe. 13  Kodwa lapho wenza idili, mema abahluphekayo, abakhubazekile, izinyonga, izimpumputhe; + 14  khona-ke uyojabula, ngoba abanalutho abangakubuyisela ngalo. Ngoba uyonikwa imbuyiselo ovukweni + lwabalungile.” 15  Isimenywa esithile kwezazikanye naye, sizwa lezi zinto sathi kuye: “Uyajabula odla* eMbusweni kaNkulunkulu.” 16  UJesu wathi kuso: “Umuntu othile wayenza isidlo esikhulu sakusihlwa, + wamema abantu abaningi. 17  Wathumela inceku yakhe ngehora lesidlo sakusihlwa ukuba ithi kwabamenyiwe, ‘Wozani, ngoba konke sekulungile.’ 18  Kodwa bonke benza into efanayo, baqala ukwenza izaba. + Owokuqala wathi kuyo, ‘Ngithenge insimu futhi kudingeka ngiphume ngiyoyibona; ngiyakucela, ngixolele.’ 19  Omunye wathi, ‘Ngithenge izinkomo eziyishumi,* ngisayozihlola; ngiyakucela, ngixolele.’ + 20  Nomunye futhi wathi, ‘Ngisanda kushada, ngenxa yalesi sizathu angikwazi ukuza.’ 21  Ngakho inceku yeza yabika lezi zinto enkosini yayo. Inkosi yathukuthela yathi encekwini yayo, ‘Phuma masinyane uye emigwaqweni emikhulu nemincane yedolobha, ungenise lapha abahluphekayo, abakhubazekile, abayizimpumputhe nabayizinyonga.’ 22  Ngemva kwesikhathi inceku yathi, ‘Nkosi, okuyalile sekwenziwe, kodwa isekhona indawo.’ 23  Inkosi yabe isithi encekwini, ‘Phuma uye emigwaqweni nasezindleleni ezingaphandle kwedolobha, ubaphoqe ukuba bangene ukuze indlu yami igcwale. + 24  Ngoba ngithi kini, akekho noyedwa kulabo bantu abamenyiwe ozonambitha isidlo sami sakusihlwa.’ ” + 25  Isixuku esikhulu sasihamba naye, waphenduka wathi kuso: 26  “Uma umuntu eza kimi kodwa engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nawodadewabo, yebo, ngisho nokuphila kwakhe imbala, + akakwazi ukuba umfundi wami. + 27  Noma ubani ongathwali isigxobo sakhe sokuhlushwa* angilandele, akakwazi ukuba umfundi wami. + 28  Ngokwesibonelo, ubani kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angahlali phansi kuqala abale izindleko, ukuze abone ukuthi unakho yini okwanele ukuba awuqede? 29  Ngaphandle kwalokho, angase abeke isisekelo sawo kodwa angakwazi ukuwuqeda, bonke ababukele baqale ukumhleka usulu, 30  bethi: ‘Lo muntu waqala ukwakha kodwa akakwazanga ukuqeda.’ 31  Noma, iyiphi inkosi okuthi lapho imasha iyolwa nenye inkosi empini, ingahlali phansi kuqala icebisane nabanye ukuze ibone ukuthi ingakwazi yini ngamabutho angu-10 000 ukuba ibhekane naleyo ezolwa nayo enamabutho angu-20 000? 32  Eqinisweni, uma ingeke ikwazi ukwenza kanjalo, kuyothi ngesikhathi leyo enye isekude ithumele amanxusa inxuse ukuba kube nokuthula. 33  Ngendlela efanayo, ningaqiniseka ukuthi akekho noyedwa kini ongavalelisi kukho* konke anakho ongaba umfundi wami. + 34  “Empeleni usawoti muhle. Kodwa uma usawoti uphelelwa amandla awo, uyovuselelwa ngani? + 35  Awuyifanele inhlabathi nomquba. Abantu bayawulahla. Onezindlebe zokulalela makalalele.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “sokudumba,” ukugcwala kwamanzi ngokweqile emzimbeni.
NgesiGreki, “odla isinkwa.”
NgesiGreki, “amapheya ayisihlanu.”
Noma, “ongakulahli.”