NgokukaLuka 12:1-59

 • Imvubelo yabaFarisi (1-3)

 • Yesabani uNkulunkulu, hhayi abantu (4-7)

 • Ukuqaphela ukuba munye noKristu (8-12)

 • Umfanekiso wendoda ecebile eyisiwula (13-21)

 • Yekani ukukhathazeka (22-34)

  • Umhlambi omncane (32)

 • Ukuqapha (35-40)

 • Umphathi othembekile nongathembekile (41-48)

 • Hhayi ukuthula, kodwa ukuhlukana (49-53)

 • Isidingo sokuhlola izikhathi (54-56)

 • Ukulungisa izingxabano (57-59)

12  Phakathi naleso sikhathi, lapho isixuku esiyizinkulungwane eziningi sesibuthene ndawonye size sinyathelana, yaqala ngokuba ithi kubafundi bayo: “Qaphelani imvubelo yabaFarisi, ewubuzenzisi. +  Kodwa akukho lutho olufihlwe ngokucophelela olungeke lwambulwe, nokufihlekile okungeke kwaziwe. +  Ngakho-ke noma yini eniyisho ebumnyameni iyozwakala ekukhanyeni, nalokho enikuhleba emakamelweni enu kuyomenyezelwa phezu kwezindlu.  Ngaphezu kwalokho, ngithi kini, bangane bami, + ningabesabi labo ababulala umzimba kuthi ngemva kwalokho bangakwazi ukwenza lutho olungaphezu kwalokho. +  Kodwa ngizonibonisa lowo okumelwe nimesabe: Yesabani Lowo onegunya lokuphonsa eGehena *+ ngemva kokubulala. Yebo, ngiyanitshela, yesabani Yena. +  Ondlunkulu abahlanu bathengiswa ngezinhlamvu zemali ezimbili zenani elincane,* akunjalo? Nokho akukho nowodwa kubo olibalekayo* kuNkulunkulu. +  Kodwa ngisho nezinwele ezisemakhanda enu zibaliwe zonke. + Ningesabi; nina nibaluleke ngaphezu kondlunkulu abaningi. +  “Ngithi kini, wonke umuntu ongivumayo phambi kwabantu, + iNdodana yomuntu nayo iyomvuma phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. +  Kodwa noma ubani ongiphikayo phambi kwabantu uyophikwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. + 10  Wonke umuntu okhuluma kabi ngeNdodana yomuntu, uyothethelelwa, kodwa noma ubani ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe. + 11  Lapho beningenisa phambi kwemihlangano yomphakathi,* kwezikhulu zikahulumeni neziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyokhuluma kanjani noma ngokuthi niyozivikela nithini noma ngokuthi yini eniyoyisho, + 12  ngoba umoya ongcwele uyonifundisa ngalo kanye lelo hora izinto okufanele nizisho.” + 13  Othile esixukwini wathi kuyo: “Mfundisi, tshela umfowethu ahlukaniselane nami ifa.” 14  Yathi kuye: “Ndoda, ubani ongimise ngaba umahluleli noma umlamuli phakathi kwenu nobabili?” 15  Yabe isithi kubo: “Hlalani nivule amehlo, niqaphe zonke izinhlobo zokuhaha, *+ ngoba ngisho nalapho umuntu enokuningi, ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.” + 16  Khona manjalo yabaxoxela umfanekiso, ithi: “Izwe lomuntu othile ocebile lakhiqiza kahle. 17  Ngenxa yalokho wazindla ngaphakathi kuye, ethi, ‘Ngizokwenzenjani njengoba ngingasenandawo yokubuthela isivuno sami?’ 18  Wayesethi, ‘Ngizokwenza lokhu: + Ngizodiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu kunazo, ngibuthele khona ukudla kwami okusanhlamvu nayo yonke impahla yami, 19  ngithi kimi:* “Nginezinto* eziningi ezinhle eziqongelelwe iminyaka eminingi; khululeka, udle, uphuze, uzijabulise.” ’ 20  Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, ‘Muntu ongenangqondo, ngalobu busuku bayakufuna ukuphila* kwakho. Ubani-ke ozothola izinto oziqongelele?’ + 21  Kunjalo ngomuntu oziqongelelela umcebo kodwa engacebile kuNkulunkulu.” + 22  Yabe isithi kubafundi bayo: “Yingakho ngithi kini, yekani ukukhathazeka ngokuphila* kwenu ngokuqondene nokuthi niyodlani noma ngemizimba yenu ngokuqondene nokuthi niyogqokani. + 23  Ngoba ukuphila* kubaluleke ngaphezu kokudla nomzimba ngaphezu kwezingubo. 24  Cabangani ngamagwababa: Awahlwanyeli mbewu futhi awavuni; awananqolobane; kodwa uNkulunkulu uyawondla. + Nina anibalulekile yini kakhulu kunezinyoni? + 25  Ubani kini ongathi ngokukhathazeka anezele ngisho nomzuzu* esikhathini sakhe sokuphila? 26  Ngakho-ke, uma ningenakuyenza into encane kangako, kungani nikhathazeka ngezinye izinto? + 27  Cabangani ngendlela izimbali* ezikhula ngayo: Azikhandleki futhi aziphothi zintambo; kodwa ngithi kini ngisho noSolomoni enkazimulweni yakhe yonke wayengahlobile nanjengeyodwa yazo. + 28  Manje, uma uNkulunkulu ezigqokisa kanjalo izitshalo zasendle ezikhona namuhla kusasa ziphonswe eziko, yeka ukuthi uyonigqokisa kangakanani-ke nina eninokholo oluncane! 29  Ngakho yekani ukufuna lokho enizokudla nalokho enizokuphuza, futhi yekani ukuhlala nikhathazekile; + 30  ngoba konke lokhu kuyizinto izizwe zomhlaba ezizifuna ngokulangazela, kodwa uYihlo uyazi ukuthi niyazidinga lezi zinto. + 31  Kunalokho, qhubekani nifuna uMbuso wakhe, khona-ke lezi zinto ziyokwenezelwa kini. + 32  “Ungesabi mhlambi omncane, + ngoba uYihlo uyakujabulela ukuninika uMbuso. + 33  Thengisani izinto zenu, niphane ngezipho zesihe. *+ Zenzeleni izikhwama zemali ezingagugi, umcebo ongapheli emazulwini, + lapho kungekho sela elisondela khona nalapho inundu ingadli khona. 34  Ngoba lapho umcebo wenu ukhona, kulapho nezinhliziyo zenu ziyoba khona. 35  “Gqokani izingubo zokukhonza nilunge, *+ izibani zenu zivuthe, + 36  kufanele nibe njengabantu abalindele inkosi yabo ukuba ibuye + emshadweni, + ukuze lapho ifika ingqongqoza bayivulele ngaso leso sikhathi. 37  Ziyajabula lezo zinceku okuthi lapho inkosi ifika izithole zilindile! Ngiqinisile ngithi kini, iyogqoka* ingubo yokukhonza, izicele ukuba zihlale etafuleni, ize eceleni kwazo izikhonze. 38  Uma ifika ngomlindo wesibili,* ngisho noma ngowesithathu,* izithole zilindile, ziyajabula! 39  Kodwa yazini lokhu, ukube umninindlu ubazi ukuthi isela liyofika ngaliphi ihora, ubengeke avumele ukuba indlu yakhe igqekezwe. + 40  Nani futhi, hlalani nimi ngomumo, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ukuthi kungaba yilo.” + 41  UPetru wabe esethi: “Nkosi, ingabe lo mfanekiso uwutshela thina kuphela noma uwutshela bonke abantu?” 42  INkosi yathi: “Ubani ngempela ongumphathi othembekile,* oqondayo,* lowo inkosi yakhe eyommisa phezu kwezikhonzi* zayo ukuba aqhubeke ezinika isilinganiso sazo sokudla ngesikhathi esifanele? + 43  Iyajabula leyo nceku okuyothi lapho inkosi yayo ifika iyithole yenza kanjalo! 44  Nginitshela iqiniso, iyoyimisa phezu kwakho konke okungokwayo. 45  Kodwa uma kwenzeka leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami iyalibala ukufika,’ bese iqala ukushaya izinceku nezincekukazi, idle, iphuze idakwe, + 46  inkosi yaleyo nceku iyofika ngosuku engayilindele ngalo nangehora engalazi, iyijezise kanzima kakhulu, iyibeke nabangathembekile. 47  Leyo nceku eyayiqonda intando yenkosi yayo kodwa yangalunga noma yangakwenza eyakucela,* iyoshaywa imivimbo eminingi. + 48  Kodwa leyo engazange iqonde kodwa yenza izinto eziyenza ifanelwe imivimbo, iyoshaywa embalwa. Ngempela, wonke umuntu onikwe okuningi, kuyofunwa okuningi kuye, lowo ophathiswe okukhulu, kuyofunwa okungaphezu kokujwayelekile kuye. + 49  “Ngize ukuzokokhela umlilo emhlabeni, yini enye engingayifisa uma sewokhelwe kakade? 50  Ngempela, nginobhapathizo okumelwe ngibhapathizwe ngalo, futhi yeka ukuthi ngikhathazeke kangakanani luze ludlule! + 51  Ingabe nicabanga ukuthi ngizele ukuletha ukuthula emhlabeni? Lutho neze. Kodwa kunalokho ngilethe ukuhlukana. + 52  Ngoba kusukela manje kuqhubeke, kuyoba nokwahlukana emndenini. Uma kunabahlanu kuwo, abathathu bayomelana nababili, ababili bamelane nabathathu. 53  Bayohlukana, uyise amelane nendodana nendodana imelane noyise, unina amelane nendodakazi nendodakazi imelane nonina, uninazala amelane nomalokazana nomalokazana amelane noninazala.” + 54  Wabuye wathi ezixukwini: “Lapho nibona ifu liphakama entshonalanga, ngaso leso sikhathi nithi, ‘Kuza isiphepho,’ nangempela kube njalo. 55  Lapho nibona ukuthi kuvunguza umoya waseningizimu, nithi, ‘Kuzoba nesivuvu,’ nangempela sibe khona. 56  Bazenzisi, niyakwazi ukuhlola ukubonakala komhlaba nesibhakabhaka, kodwa kungani ningakwazi ukuhlola lesi sikhathi? + 57  Kungani futhi ningazahluleleli ngokwenu ukuthi yikuphi okulungile? 58  Ngokwesibonelo, lapho uya kumbusi nomuntu okumangalele, zama ukuxazulula ingxabano ngesikhathi nisesendleleni, ukuze angabe esakuyisa kumahluleli, umahluleli angakunikeli esikhonzini sasenkantolo, isikhonzi sasenkantolo singakufaki ejele. + 59  Ngiyakutshela, nakanjani ngeke uphume lapho kuze kube yilapho usukhokhe uhlamvu lwemali oluncane lokugcina.”*

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “ngama-asariyoni amabili.” Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “onganakwa.”
Noma kungaba, “kwamasinagoge.”
Noma, “zobugovu.”
Noma, “emphefumulweni wami.”
Noma, “Mphefumulo wami unezinto.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “ngemiphefumulo.”
Noma, “umphefumulo.”
NgesiGreki, “nengalo.” Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “iminduze.”
Noma, “zabampofu.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, “Bhincani izinkalo zenu.”
Noma, “iyobhinca.”
Kusukela phakathi kwamabili kuya ngabo-3:00 entathakusa.
Kusukela ngabo-9:00 ebusuku kuya phakathi kwamabili.
Noma, “wendlu othembekile.”
Noma, “ohlakaniphile.”
Noma, “kwezinceku zasendlini.”
Noma, “yangayenza intando yayo.”
NgesiGreki, “ileptoni lokugcina.” Bheka iSithasiselo B14.