NgokukaLuka 11:1-54

  • Indlela yokuthandaza (1-13)

    • Umthandazo oyisibonelo (2-4)

  • Amademoni axoshwa ngomunwe kaNkulunkulu (14-23)

  • Umoya omubi uyabuya (24-26)

  • Injabulo yangempela (27, 28)

  • Isibonakaliso sikaJona (29-32)

  • Isibani somzimba (33-36)

  • Maye kubazenzisi benkolo (37-54)

11  Yayisendaweni ethile ithandaza, lapho iqeda, othile kubafundi bayo wathi kuyo: “Nkosi, sifundise ukuthandaza, njengoba nje noJohane afundisa abafundi bakhe.”  Ngakho yathi kubo: “Noma nini lapho nithandaza, anothi: ‘Baba, malingcweliswe* igama lakho. + UMbuso wakho mawuze. +  Usuku ngalunye siphe isinkwa sethu ngokwezidingo zosuku. +  Usithethelele izono zethu, + ngoba nathi ngokwethu siyamthethelela wonke umuntu osonayo; *+ ungasingenisi esilingweni.’ ” +  Yabe isithi kubo: “Ake sithi oyedwa kini unomngane, aye kuye phakathi kwamabili afike athi, ‘Mngane, ngenanele izinkwa ezintathu,  ngoba kusanda kufika umngane wami kimi esohambweni futhi anginalutho engingamupha lona.’  Kodwa lowo ongaphakathi aphendule athi: ‘Yeka ukungihlupha. Umnyango usukhiyiwe, mina nabantwana bami sesilele. Ngeke ngikwazi ukuvuka ngikunike okuthile.’  Ngiyanitshela, nakuba engeke avuke amnike okuthile ngoba nakhu engumngane wakhe, ngokuqinisekile uyovuka amnike noma yini ayidingayo ngenxa yokuphikelela kwakhe ngesibindi. +  Ngakho ngithi kini, qhubekani nicela, + niyophiwa; qhubekani nifuna, niyothola; qhubekani ningqongqoza, niyovulelwa. + 10  Ngoba wonke umuntu ocelayo uyamukela, + wonke umuntu ofunayo uyathola, wonke umuntu ongqongqozayo uyovulelwa. 11  Ngempela, yimuphi ubaba phakathi kwenu othi indodana yakhe icela inhlanzi, ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? + 12  Noma, uma icela iqanda, ayinike ufezela? 13  Ngakho-ke, uma nina, nakuba nibabi, nikwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, yeka ukuthi uBaba osezulwini uyobapha kakhulu kangakanani umoya ongcwele labo abawucela kuye!” + 14  Kamuva yaxosha idemoni eliyisimungulu. + Ngemva kokuba idemoni seliphumile, isimungulu sakhuluma, izixuku zamangala. + 15  Kodwa abanye kuzo bathi: “Uxosha amademoni ngoBhelizebhubhe,* umbusi wamademoni.” + 16  Abanye, ukuze bayivivinye, baqala ukufuna kuyo isibonakaliso + esivela ezulwini. 17  Ikwazi abakucabangayo, + yathi kubo: “Yonke imibuso ehlukene phakathi iyawa, nendlu ehlukene phakathi ngeke ime. 18  Ngendlela efanayo, uma uSathane naye ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyoma kanjani? Ngoba nithi ngixosha amademoni ngoBhelizebhubhe. 19  Uma mina ngixosha amademoni ngoBhelizebhubhe, amadodana enu wona awaxosha ngobani? Yingakho eyoba abahluleli benu. 20  Kodwa uma kungukuthi ngixosha amademoni ngomunwe kaNkulunkulu, + ngempela uMbuso kaNkulunkulu usunificile. + 21  Lapho indoda enamandla, ehlome yaphelela, igada isigodlo sayo, okungokwayo kuhlala kulondekile. 22  Kodwa uma ihlaselwa umuntu onamandla kunayo futhi ayinqobe, lowo muntu uyazithatha zonke izikhali zayo ebithembele kuzo, ahlukaniselane nabanye izinto azithathe kuyo. 23  Ongekho ngasohlangothini lwami umelene nami, nongaqoqi kanye nami uyahlakaza. + 24  “Lapho umoya omubi* uphuma kumuntu, unqamula ezindaweni ezingenamanzi ufuna indawo yokuphumula, ngemva kokungayitholi, uthi, ‘Ngizobuyela endlini yami engiphume kuyo.’ + 25  Uma ufika, uthola indlu ishanelwe kahle futhi ihlotshisiwe. 26  Ngemva kwalokho, uyahamba ulande eminye imimoya eyisikhombisa emibi kakhulu kunawo, kuthi ngemva kokungena ngaphakathi, ihlale khona. Ngakho isimo sokugcina salowo muntu siba sibi kakhulu kunesokuqala.” 27  Njengoba isho lezi zinto, owesifazane othile esixukwini wamemeza wathi kuyo: “Siyajabula isibeletho esakuthwala namabele owawancela!” + 28  Kodwa yona yathi: “Akunjalo, kunalokho, abajabulayo yilabo abezwa izwi likaNkulunkulu baligcine!” + 29  Lapho izixuku zibuthana ndawonye, yathi: “Lesi sizukulwane siyisizukulwane esibi; sifuna isibonakaliso, kodwa asikho isibonakaliso esizonikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona. + 30  Ngoba njengoba nje uJona + aba isibonakaliso kwabaseNineve, neNdodana yomuntu izoba yiso kulesi sizukulwane. 31  Indlovukazi yaseningizimu + iyovuswa kanye nabantu balesi sizukulwane ekwahlulelweni* ibalahle, ngoba yeza ivela emaphethelweni omhlaba izozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Kodwa bhekani! Lapha kukhona ongaphezu kukaSolomoni. + 32  Abantu baseNineve bayovuka kanye nalesi sizukulwane ekwahlulelweni basilahle, ngoba baphenduka ngenxa yalokho uJona akushumayela. + Kodwa bhekani! Lapha kukhona ongaphezu kukaJona. 33  Ngemva kokukhanyisa isibani, umuntu akasibeki endaweni ecashile noma ngaphansi kukabhasikidi,* kodwa usibeka othini lwesibani, + ukuze abangenayo babone ukukhanya. 34  Isibani somzimba yiso lakho. Uma iso lakho ligxile entweni eyodwa,* wonke umzimba wakho uzokhanya.* Kodwa uma iso lakho lihaha,* wonke umzimba wakho uzoba mnyama. + 35  Qikelela ukuthi ukukhanya okukuwe akubona ubumnyama. 36  Ngakho-ke, uma wonke umzimba wakho ukhanya ungenayo ingxenye emnyama, wonke uyokhanya njengalapho isibani sikukhanyisela ngemisebe yaso.” 37  Lapho isikhulume lokhu, umFarisi othile wayicela ukuba idle naye. Ngakho yangena yahlala etafuleni. 38  Nokho, lo mFarisi wamangala lapho ebona ukuthi ayiqalanga ngokugeza izandla* ngaphambi kokudla. + 39  Kodwa iNkosi yathi kuye: “Nina baFarisi, nigeza ingaphandle lendebe nesitsha, kodwa ngaphakathi nigcwele ukuhaha nobubi. + 40  Bantu abangenangqondo! Lowo owenza ingaphandle wenza nengaphakathi, akunjalo? 41  Kodwa lapho nibonisa isihe nipha abahluphekayo izipho,* nikelani ngezinto ezivela enhliziyweni, khona-ke, zonke izinto eziphathelene nani ziyoba ezihlanzekile. 42  Kodwa maye kini baFarisi, ngoba ninikela okweshumi kweminti nokweruwe nokwazo zonke ezinye izitshalo zezithako zasengadini, *+ kodwa anibunaki ubulungisa nothando lukaNkulunkulu! Lezi zinto benibophekile ukuba nizenze, kodwa bekungamelwe ningakunaki nalokhu okunye. + 43  Maye kini baFarisi, ngoba nithanda izihlalo eziphambili* emasinagogeni nokubingelelwa ezimakethe! + 44  Maye kini, ngoba ninjengalawo mathuna angabonakali kahle, + abantu abahamba phezu kwawo bengazi!” 45  Ephendula, othile kulabo ababeyizazi zoMthetho wathi kuyo: “Mfundisi, ngokusho lezi zinto uyasithuka nathi.” 46  INkosi yathi: “Maye nakini eniyizazi zoMthetho, ngoba nithwesa abantu imithwalo okunzima ukuyithwala, kodwa nina ngokwenu aniyithinti nangowodwa weminwe yenu leyo mithwalo! + 47  “Maye kini, ngoba nakha amathuna abaprofethi, kodwa okhokho benu bababulala! + 48  Ngokuqinisekile niyazazi izenzo zokhokho benu, nokho nivumelana nabo, ngoba bona babulala abaprofethi + kodwa nina nakha amathuna abo. 49  Yingakho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi futhi: ‘Ngiyothumela kubo abaprofethi nabaphostoli, abanye babo bayobabulala futhi babashushise, 50  ukuze igazi labo bonke abaprofethi elachithwa kusukela ekusungulweni kwezwe lifunwe* kulesi sizukulwane, + 51  kusukela egazini lika-Abela + kwehle kuze kube segazini likaZakariya, owabulawa phakathi kwe-altare nendlu.’ *+ Yebo, ngiyanitshela, liyofunwa* kulesi sizukulwane. 52  “Maye kini zazi zoMthetho, ngoba nisuse isihluthulelo solwazi. Nina ngokwenu aningenanga, nalabo abangenayo niyabavimba!” + 53  Ngakho lapho iphuma kuleyo ndawo, ababhali nabaFarisi baqala ukuyicindezela kakhulu nokuyihloma imibuzo eminingi, 54  beyicuphile, ukuze bathole iphutha entweni engase iyisho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “maliphathwe njengelingcwele.”
NgesiGreki, “onecala kithi.”
Yigama elibhekisela kuSathane.
NgesiGreki, “ongcolile.”
Okuwukuthi, ngoSuku Lokwahlulela.
Noma, “kukabhasikidi wokukala.”
Noma, “libona kahle.” NgesiGreki, “lilula.”
Noma, “uzogcwala ukukhanya.”
Okuwukuthi, lifuna izinto eziningi. NgesiGreki, “lilibi.”
Okuwukuthi, isiko lokugeza izandla.
Noma, “izipho zesihe.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “eminye imifino.”
Noma, “ezingcono.”
Noma, “libizwe.”
Noma, “nethempeli.”
Noma, “liyobizwa.”