NgokukaLuka 10:1-42

  • UJesu uthuma abangu-70 (1-12)

  • Maye emadolobheni angaphenduki (13-16)

  • Abangu-70 bayabuya (17-20)

  • UJesu udumisa uYise ngokubabonisa umusa abathobekile (21-24)

  • Umfanekiso kamakhelwane ongumSamariya (25-37)

  • UJesu uvakashela uMarta noMariya (38-42)

10  Ngemva kwalezi zinto, iNkosi yakhetha abanye abangu-70 yabathuma ngababili + ngaphambi kwayo, kuwo wonke amadolobha nezindawo eyayizoya kuzo.  Yabe isithi kubo: “Ngempela, umsebenzi wokuvuna mkhulu, kodwa izisebenzi zimbalwa. Ngakho, ncengani iNkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. +  Hambani. Bhekani! Nginithuma njengamawundlu phakathi kwezimpisi. +  Ningaphathi sikhwama semali noma sokudla noma izimbadada, + futhi ningabingeleli muntu* endleleni.  Nomaphi lapho ningena khona endlini, niqale nithi: ‘Kwangathi le ndlu ingaba nokuthula.’ +  Uma umngane wokuthula ekhona, ukuthula kwenu kuyohlala kuye. Kodwa uma engekho, kuyobuyela kini.  Ngakho hlalani kuleyo ndlu, + nidle futhi niphuze izinto abaninika zona, + ngoba isisebenzi sifanelwe umholo waso. + Ningagcogcomi indlu ngendlu.  “Nomaphi lapho ningena edolobheni futhi benamukela, yidlani okubekwe phambi kwenu,  nelaphe abagulayo abakulo, niqhubeke nibatshela nithi, ‘UMbuso kaNkulunkulu ususondele kini.’ + 10  Kodwa nomaphi lapho ningena edolobheni banganamukeli, phumelani emigwaqweni yalo emikhulu nithi: 11  ‘Ngisho nothuli olunamathele ezinyaweni zethu siluthintithela edolobheni lenu. + Noma kunjalo, yazini lokhu, ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ususondele.’ 12  Ngithi kini, ngalolo suku kuyoba nzima kakhulu kulelo dolobha kunaseSodoma. + 13  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhetsayida! Ngoba ukube imisebenzi yamandla eyenzeke kini yayenzeke eThire naseSidoni, ngabe kudala baphenduka ngokugqoka indwangu yesaka nangokuhlala emlotheni. + 14  Ngakho ekwahlulelweni kuyoba nzima kakhulu kini kunaseThire naseSidoni. 15  Nawe Kapernawume, ingabe mhlawumbe uyophakanyiselwa ezulwini? Uyokwehlela eThuneni!* 16  “Noma ubani onilalelayo ulalela mina. + Noma ubani onganinaki akanginaki nami. Ngaphezu kwalokho, noma ubani onganginaki mina akamnaki naLowo ongithumile.” + 17  Abangu-70 babuya bejabula, bethi: “Nkosi, ngisho namademoni ayasithobela ngokusebenzisa igama lakho.” + 18  Yathi kubo: “Ngibona uSathane esewile kakade + njengombani uvela ezulwini. 19  Bhekani! Ngininike igunya lokunyathela izinyoka nofezela, negunya phezu kwawo wonke amandla esitha, + akukho lutho nhlobo oluyonilimaza. 20  Nokho, ningajatshuliswa ukuthi imimoya iyanithobela, kodwa jatshuliswani ukuthi amagama enu alotshiwe emazulwini.” + 21  Ngalo kanye lelo hora yachichima injabulo ngomoya ongcwele yathi: “Ngikudumisa obala Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihle ngokucophelela lezi zinto kwabahlakaniphile nakongqondongqondo, + wazambulela izingane. Yebo, Baba, ngoba yilena indlela ofuna kube ngayo. + 22  Zonke izinto uBaba uzinikeze mina, akekho owaziyo ukuthi iNdodana ingubani ngaphandle kukaBaba, akekho nowaziyo ukuthi uBaba ungubani ngaphandle kweNdodana + kanye nanoma ubani iNdodana ethanda ukumambula kuye.” + 23  Ngemva kwalokho yaphendukela kubafundi bebodwa yathi: “Ayajabula amehlo abona izinto enizibonayo. + 24  Ngoba ngithi kini, abaprofethi abaningi namakhosi babefisa ukubona izinto enizibonayo kodwa abazibonanga, + nokuzwa izinto enizizwayo kodwa abazizwanga.” 25  Kwabe sekusukuma umuntu othile owayeyisazi soMthetho, ukuze ayivivinye, wathi: “Mfundisi, yini okumelwe ngiyenze ukuze ngizuze ifa lokuphila okuphakade?” + 26  Yathi kuye: “Kulotshweni eMthethweni? Ufunda kanjani?” 27  Ephendula wathi: “ ‘Kumelwe uthande uJehova* uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo* wakho nangawo wonke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho,’ + ‘nomakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.’ ” + 28  Yathi kuye: “Uphendule kahle; qhubeka wenza lokhu uyothola ukuphila.” + 29  Kodwa efuna ukuzibonakalisa elungile, + lo muntu wathi kuJesu: “Ubani ngempela umakhelwane wami?” 30  UJesu waphendula wathi: “Umuntu othile wayehla evela eJerusalema eya eJeriko, wabanjwa izigebengu, zathatha izimpahla ayezigqokile nezinto zakhe, zamshaya, zahamba, zamshiya esezoshona. 31  Kwaqondana nokuthi umpristi othile wayehla ngaleyo ndlela, kodwa lapho embona, wadlula ngakolunye uhlangothi. 32  Ngokufanayo, nomLevi lapho efika kuleyo ndawo futhi embona, wadlula ngakolunye uhlangothi. 33  Kodwa umSamariya othile + owayehamba ngaleyo ndlela wafika kuye, lapho embona, waba nesihawu. 34  Ngakho wasondela kuye wabhandisha amanxeba akhe, wathela amafutha newayini kuwo. Ngemva kwalokho wamgibelisa esilwaneni sakhe wamyisa endlini yezihambi wamnakekela. 35  Ngosuku olulandelayo wakhipha odenariyu* ababili, wabanika umgcini wendlu yezihambi, wathi: ‘Mnakekele, noma yini oyisebenzisayo ngaphandle kwalokhu, ngizokukhokhela yona uma ngibuya.’ 36  Ngokubona kwakho, ubani kulaba abathathu owenza njengomakhelwane + walo muntu owabanjwa izigebengu?” 37  Wathi: “Yilowo owenza isenzo sesihe kuye.” *+ UJesu wabe esethi kuye: “Nawe hamba wenze okufanayo.” + 38  Njengoba behamba, wangena emzini othile. Kuleyo ndawo owesifazane obizwa ngokuthi uMarta + wamamukela njengesivakashi endlini yakhe. 39  Wayenodadewabo obizwa ngokuthi uMariya, owahlala ezinyaweni zeNkosi walalela eyayikusho.* 40  Ngakolunye uhlangothi, uMarta wayephazanyiswa ukunakekela imisebenzi eminingi. Ngakho, waya kuyo wathi: “Nkosi, awunandaba yini nokuthi udadewethu ungishiye ngedwa ukuba nginakekele izinto? Mtshele eze azongisiza.” 41  INkosi yamphendula yathi: “Marta, Marta, ukhathazwa futhi uphazanyiswa izinto eziningi. 42  Nokho, kudingeka izinto ezimbalwa, noma eyodwa kuphela. UMariya yena ukhethe isabelo esihle, *+ ngeke aphucwe sona.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ningabingeleli muntu ngokumanga.”
Noma, “eHayidesi,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “owambonisa umusa.”
NgesiGreki, “izwi layo.”
Noma, “esingcono.”