Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

NgokukaLuka

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Incwadi eya kuTheyofilu (1-4)

  • Ukuzalwa kukaJohane uMbhapathizi kubikezelwa uGabriyeli (5-25)

  • Ukuzalwa kukaJesu kubikezelwa uGabriyeli (26-38)

  • UMariya uvakashela u-Elizabethe (39-45)

  • UMariya udumisa uJehova (46-56)

  • Ukuzalwa nokuqanjwa igama kukaJohane (57-66)

  • Isiprofetho sikaZakariya (67-80)

 • 2

  • Ukuzalwa kukaJesu (1-7)

  • Izingelosi zibonakala kubelusi (8-20)

  • Ukusokwa nokuhlanzwa (21-24)

  • USimeyoni ubona uKristu (25-35)

  • U-Ana ukhuluma ngomntwana (36-38)

  • Baphindela eNazaretha (39, 40)

  • UJesu oneminyaka engu-12 usethempelini (41-52)

 • 3

  • Isiqalo somsebenzi kaJohane (1, 2)

  • UJohane ushumayela ngobhapathizo (3-20)

  • Ubhapathizo lukaJesu (21, 22)

  • Uhlu lozalo lukaJesu Kristu (23-38)

 • 4

  • UDeveli ulinga uJesu (1-13)

  • UJesu uqala ukushumayela eGalile (14, 15)

  • UJesu akemukelwa eNazaretha (16-30)

  • Esinagogeni eKapernawume (31-37)

  • Kwelashwa umkhwekazi kaSimoni nabanye (38-41)

  • Izixuku zithola uJesu endaweni engenabantu (42-44)

 • 5

  • Kubanjwa izinhlanzi ngokuyisimangaliso; abafundi bokuqala (1-11)

  • Kwelashwa onochoko (12-16)

  • UJesu welapha okhubazekile (17-26)

  • UJesu ubiza uLevi (27-32)

  • Umbuzo mayelana nokuzila ukudla (33-39)

 • 6

  • UJesu, “iNkosi yeSabatha” (1-5)

  • Kwelashwa umuntu onesandla esishwabene (6-11)

  • Abaphostoli abangu-12 (12-16)

  • UJesu uyafundisa elaphe (17-19)

  • Ukujabula nomaye (20-26)

  • Ukuthanda izitha (27-36)

  • Yekani ukwahlulela (37-42)

  • Saziwa ngesithelo saso (43-45)

  • Indlu eyakhiwe kahle; indlu engenaso isisekelo esiqinile (46-49)

 • 7

  • Ukholo lwesikhulu sebutho (1-10)

  • UJesu uvusa indodana yomfelokazi eNayini (11-17)

  • Kudunyiswa uJohane uMbhapathizi (18-30)

  • Isizukulwane esingalaleli siyalahlwa (31-35)

  • Owesifazane oyisoni uyathethelelwa (36-50)

   • Umfanekiso wabantu abakweletayo (41-43)

 • 8

  • Abesifazane abahamba noJesu (1-3)

  • Umfanekiso womhlwanyeli (4-8)

  • Okwenza uJesu wasebenzisa imifanekiso (9, 10)

  • Kuchazwa umfanekiso womhlwanyeli (11-15)

  • Isibani akufanele simbozwe (16-18)

  • Unina kaJesu nabafowabo (19-21)

  • UJesu uthulisa isiphepho (22-25)

  • UJesu uthumela amademoni ezingulubeni (26-39)

  • Indodakazi kaJayiru; owesifazane uthinta ingubo kaJesu yangaphandle (40-56)

 • 9

  • Abangu-12 bathola iziyalezo zokwenza inkonzo (1-6)

  • UHerode uyadideka ngenxa kaJesu (7-9)

  • UJesu upha abangu-5 000 ukudla (10-17)

  • UPetru utshela uJesu ukuthi unguKristu (18-20)

  • Kubikezelwa ukufa kukaJesu (21, 22)

  • Abafundi beqiniso (23-27)

  • Ukushintshwa isimo kukaJesu (28-36)

  • Kwelashwa umfana onedemoni (37-43a)

  • Ukufa kukaJesu kuyabikezelwa futhi (43b-45)

  • Abafundi baphikisana ngokuthi ubani omkhulu (46-48)

  • Noma ubani ongamelene nathi ungakithi (49, 50)

  • Umuzi wamaSamariya ulahla uJesu (51-56)

  • Indlela yokulandela uJesu (57-62)

 • 10

  • UJesu uthuma abangu-70 (1-12)

  • Maye emadolobheni angaphenduki (13-16)

  • Abangu-70 bayabuya (17-20)

  • UJesu udumisa uYise ngokubabonisa umusa abathobekile (21-24)

  • Umfanekiso kamakhelwane ongumSamariya (25-37)

  • UJesu uvakashela uMarta noMariya (38-42)

 • 11

  • Indlela yokuthandaza (1-13)

   • Umthandazo oyisibonelo (2-4)

  • Amademoni axoshwa ngomunwe kaNkulunkulu (14-23)

  • Umoya omubi uyabuya (24-26)

  • Injabulo yangempela (27, 28)

  • Isibonakaliso sikaJona (29-32)

  • Isibani somzimba (33-36)

  • Maye kubazenzisi benkolo (37-54)

 • 12

  • Imvubelo yabaFarisi (1-3)

  • Yesabani uNkulunkulu, hhayi abantu (4-7)

  • Ukuqaphela ukuba munye noKristu (8-12)

  • Umfanekiso wendoda ecebile eyisiwula (13-21)

  • Yekani ukukhathazeka (22-34)

   • Umhlambi omncane (32)

  • Ukuqapha (35-40)

  • Umphathi othembekile nongathembekile (41-48)

  • Hhayi ukuthula, kodwa ukuhlukana (49-53)

  • Isidingo sokuhlola izikhathi (54-56)

  • Ukulungisa izingxabano (57-59)

 • 13

  • Phendukani noma nibhujiswe (1-5)

  • Umfanekiso wesihlahla somkhiwane esingatheli (6-9)

  • Owesifazane olunyonga welashwa ngeSabatha (10-17)

  • Umfanekiso wohlamvu lwesinaphi nemvubelo (18-21)

  • Kudingeka ukuzikhandla ukuze kungenwe ngomnyango omncane (22-30)

  • UHerode, “leyo mpungushe” (31-33)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (34, 35)

 • 14

  • Umuntu onesifo sokuvuvuka welashwa ngeSabatha (1-6)

  • Yiba isimenywa esithobekile (7-11)

  • Memani labo abangenakunibuyisela ngalutho (12-14)

  • Umfanekiso wezimenywa ezabeka izaba (15-24)

  • Okudingekayo ukuze ube umfundi (25-33)

  • Usawoti ophelelwa ubusawoti bawo (34, 35)

 • 15

  • Umfanekiso wemvu elahlekile (1-7)

  • Umfanekiso wohlamvu lwemali olulahlekile (8-10)

  • Umfanekiso wendodana yolahleko (11-32)

 • 16

  • Umfanekiso womphathi ongalungile (1-13)

   • “Umuntu othembekile kokuncane kakhulu uthembekile nakokukhulu” (10)

  • UMthetho noMbuso kaNkulunkulu (14-18)

  • Umfanekiso wesicebi noLazaru (19-31)

 • 17

  • Ukukhubeka, ukuthethelela kanye nokholo (1-6)

  • Izinceku ezingelusizo lwalutho (7-10)

  • Kwelashwa abanochoko abayishumi (11-19)

  • Ukuza koMbuso kaNkulunkulu (20-37)

   • UMbuso kaNkulunkulu “uphakathi kwenu” (21)

   • “Khumbulani umkaLoti” (32)

 • 18

  • Umfanekiso womfelokazi ophikelelayo (1-8)

  • UmFarisi nomqoqi wentela (9-14)

  • UJesu nabantwana (15-17)

  • Umbuzo wombusi oyisicebi (18-30)

  • Ukufa kukaJesu kuyabikezelwa futhi (31-34)

  • Isinxibi esiyimpumputhe siyabona futhi (35-43)

 • 19

  • UJesu uvakashela uZakewu (1-10)

  • Umfanekiso womina abayishumi (11-27)

  • Ukungena kukaJesu ngokunqoba (28-40)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (41-44)

  • UJesu uhlanza ithempeli (45-48)

 • 20

  • Igunya likaJesu libekelwa inselele (1-8)

  • Umfanekiso wabalimi abangababulali (9-19)

  • UNkulunkulu noKhesari (20-26)

  • Umbuzo mayelana novuko (27-40)

  • Ingabe uKristu uyindodana kaDavide? (41-44)

  • Isixwayiso ngababhali (45-47)

 • 21

  • Izinhlamvu ezimbili zomfelokazi ohluphekayo (1-4)

  • ISIBONAKALISO SOKUZOKWENZEKA (5-36)

   • Izimpi, ukuzamazama komhlaba okukhulu, izifo eziwumshayabhuqe, ukusweleka kokudla (10, 11)

   • IJerusalema lizungezwe amabutho (20)

   • Izikhathi ezimisiwe zezizwe (24)

   • Ukuza kweNdodana yomuntu (27)

   • Umfanekiso wesihlahla somkhiwane (29-33)

   • Hlalani niphapheme (34-36)

  • UJesu ufundisa ethempelini (37, 38)

 • 22

  • Abapristi baceba ukubulala uJesu (1-6)

  • Amalungiselelo ePhasika lokugcina (7-13)

  • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (14-20)

  • ‘Umuntu ozonginikela ukanye nami etafuleni’ (21-23)

  • Impikiswano eshubile ngokuthi ubani omkhulu (24-27)

  • Isivumelwano sikaJesu sombuso (28-30)

  • Ukuphika kukaPetru kuyabikezelwa (31-34)

  • Isidingo sokuma ngomumo; izinkemba ezimbili (35-38)

  • Umthandazo kaJesu eNtabeni Yeminqumo (39-46)

  • UJesu uyaboshwa (47-53)

  • UPetru uphika uJesu (54-62)

  • Kuhlekiswa ngoJesu (63-65)

  • Icala phambi kweSanhedrini (66-71)

 • 23

  • UJesu uphambi kukaPilatu noHerode (1-25)

  • UJesu nezigebengu ezimbili balengiswa ezigxotsheni (26-43)

   • “Uyokuba nami ePharadesi” (43)

  • Ukufa kukaJesu (44-49)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (50-56)

 • 24

  • UJesu uyavuswa (1-12)

  • Endleleni eya e-Emawuse (13-35)

  • UJesu ubonakala kubafundi (36-49)

  • UJesu unyukela ezulwini (50-53)