Levitikusi 6:1-30

  • Okwengeziwe ngomnikelo wecala (1-7)

  • Iziyalezo ngeminikelo (8-30)

    • Umnikelo oshiswayo (8-13)

    • Umnikelo wokudla okusanhlamvu (14-23)

    • Umnikelo wesono (24-30)

6  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Uma othile ona futhi aziphathe ngokungathembeki kuJehova + ngokukhohlisa umakhelwane wakhe ngokuphathelene nento aphathiswe yona, + noma into abanjiswe yona, noma ephamba futhi entshontshela umakhelwane wakhe,  noma ethola into elahlekile bese eqamba amanga ngayo futhi uma efunga amanga nganoma yisiphi isono angase asenze, + yilokhu okufanele akwenze:  Uma onile futhi enecala, kumelwe abuyisele leyo nto ayintshontshile, ayiphangile, ayithathe ngobuqili, ayephathiswe yona, noma into elahlekile ayitholile,  noma ngabe yini afunge amanga ngayo, kumelwe akhiphe isinxephezelo esiphelele sayo + futhi uyokwenezela kuso okwesihlanu kwenani layo. Uyosinikeza umnikazi wayo ngosuku okutholakala ngalo ukuthi unecala.  Uyoletha kumpristi inqama ephile kahle yomhlambi wezimvu njengomnikelo wakhe wecala oya kuJehova ngokwenani elinqunyiwe, ibe umnikelo wecala. +  Umpristi uzomenzela isihlawulelo phambi kukaJehova, bese ethethelelwa kunoma yini ayenzile emenze waba necala.” +  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi:  “Yala u-Aroni namadodana akhe, uthi, ‘Lona umthetho womnikelo oshiswayo: + Umnikelo oshiswayo uzoba seziko eliphezu kwe-altare ubusuku bonke kuze kube sekuseni, futhi umlilo uzolokhu uvutha e-altare. 10  Umpristi uzogqoka ingubo yakhe yelineni, + agqoke nezikhindi zangaphansi* zelineni + amboze umzimba wakhe. Uzobe esesusa umlotha *+ womnikelo oshiswayo oshiswe umlilo e-altare awubeke eceleni kwe-altare. 11  Ngemva kwalokho uzokhumula izingubo zakhe + agqoke ezinye izingubo bese ethatha umlotha awuyise endaweni ehlanzekile ngaphandle kwekamu. + 12  Umlilo uzogcinwa uvutha phezu kwe-altare. Akumelwe ucime. Umpristi kumelwe abase izinkuni + kuwo njalo ekuseni, ahlele umnikelo oshiswayo phezu kwawo futhi uzoshunqisa amafutha eminikelo ehlanganyelwayo. + 13  Umlilo uzogcinwa uvutha njalo phezu kwe-altare. Akumelwe ucime. 14  “‘Yilo umthetho womnikelo wokudla okusanhlamvu: + Nina madodana ka-Aroni kufanele niwulethe phambi kukaJehova phambi kwe-altare. 15  Omunye wawo kumelwe acaphune ngesandla ufulawa ocolekile womnikelo wokudla okusanhlamvu namanye amafutha awo nayo yonke inhlaka yempepho esemnikelweni wokudla okusanhlamvu, akushunqise phezu kwe-altare njengomnikelo oyiphunga elimnandi* omelela wonke umnikelo* kuJehova. + 16  Okusele kuwo kuzodliwa u-Aroni namadodana akhe. + Kuzodliwa njengesinkwa esingenamvubelo endaweni engcwele. Bazokudlela egcekeni letende lokuhlangana. + 17  Akufanele kubhakwe nganoma yini enemvubelo. + Ngibanike kona njengengxenye yabo evela eminikelweni yami eshiswa emlilweni. + Kuyinto engcwelengcwele, + njengomnikelo wesono nanjengomnikelo wecala. 18  Bonke abesilisa kubantwana baka-Aroni bazokudla. + Kuyingxenye yabo yaphakade evela eminikelweni kaJehova eshiswa emlilweni kuzo zonke izizukulwane zenu. + Konke okuyithintayo* kuzoba ngcwele.’” 19  UJehova waphinde wakhuluma noMose, wathi: 20  “Lona umnikelo u-Aroni namadodana akhe abazowuletha kuJehova ngosuku lokugcotshwa kwakhe: + okweshumi kwe-efa *+ likafulawa ocolekile njengomnikelo wokudla okusanhlamvu owenziwa njalo, + uhhafu wako ekuseni nohhafu wako kusihlwa. 21  Uzokwenziwa ngamafutha esigazingweni. + Uzowuletha uxovwe kahle ngamafutha bese uwuletha uyizingcezu njengento ebhakiwe yomnikelo wokudla okusanhlamvu njengephunga elimnandi* kuJehova. 22  Uzokwenziwa umpristi ogcotshiwe ozongena esikhundleni sakhe emadodaneni akhe. + Kungumthetho waphakade: Uzoshunqiselwa uJehova njengomnikelo ophelele. 23  Wonke umnikelo wokudla okusanhlamvu wompristi kufanele ube umnikelo ophelele. Akumelwe udliwe.” 24  UJehova waphinde wakhuluma noMose wathi: 25  “Tshela u-Aroni namadodana akhe, uthi, ‘Lona umthetho womnikelo wesono: + Endaweni okuhlatshelwa kuyo umnikelo oshiswayo, + umnikelo wesono nawo uzohlatshelwa kuyo phambi kukaJehova. Uyinto engcwelengcwele. 26  Uzodliwa umpristi owunikelayo ngenxa yesono. + Uzodlelwa endaweni engcwele egcekeni letende lokuhlangana. + 27  “‘Konke okuthinta inyama yawo kuzoba ngcwele futhi uma noma ubani echaphazelwa yigazi lawo engutsheni, kufanele uwashe lokho okuchaphazelwe igazi endaweni engcwele. 28  Isitsha sobumba obiliselwe kuso kufanele siphihlizwe. Kodwa uma ubiliselwe esitsheni sethusi, kumelwe sikhuhlwe futhi sigezwe ngamanzi. 29  “‘Bonke abesilisa phakathi kwabapristi bazowudla. + Uyinto engcwelengcwele. + 30  Nokho, awukho umnikelo wesono okufanele udliwe uma igazi lawo lilethwe etendeni lokuhlangana ukuze kwenziwe isihlawulelo endaweni engcwele. + Kufanele ushiswe ngomlilo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umlotha onamafutha,” okuwukuthi, umlotha onamafutha emihlatshelo.
Noma, “izingubo zangaphansi.”
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
Noma, “njengengxenye eyisikhumbuzo sawo.”
Noma, “okuthinta iminikelo.”
Okweshumi kwe-efa kwakulingana no-2,2 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”