Levitikusi 20:1-27

  • Ukukhonza uMoleki; ukusebenzelana nabanemimoya (1-6)

  • Yibani ngcwele, nihloniphe abazali (7-9)

  • Ukubulawa kwabenza izono zocansi (10-21)

  • Yibani ngcwele ukuze nihlale ezweni (22-26)

  • Abanemimoya kumelwe babulawe (27)

20  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi:  “Kufanele uthi kuma-Israyeli, ‘Noma yimuphi umuntu wakwa-Israyeli noma oyisifiki ohlala kwa-Israyeli, onikela nganoma iyiphi inzalo yakhe kuMoloki, kufanele abulawe nakanjani. + Abantu bezwe kufanele bamshaye ngamatshe aze afe.  Mina ngokwami ngiyomelana nalowo muntu, futhi ngiyombulala* ngoba unikele ngenye yenzalo yakhe kuMoloki, wangcolisa indawo yami engcwele + negama lami elingcwele.  Uma abantu bezwe bengavala amehlo abo ngamabomu kulokho okwenziwa yilowo muntu lapho enikela ngenzalo yakhe kuMoloki futhi bangambulali, +  nakanjani mina ngiyomelana nalowo muntu nomndeni wakhe. + Ngiyombulala* lowo muntu kanye nabo bonke abahlanganyela naye ekufebeni noMoloki.  “‘Ngokuqondene nomuntu ophendukela kwabasebenzelana nemimoya + nakubabikezeli bekusasa + ukuze afebe nabo ngokomoya,* nakanjani ngiyomelana nalowo muntu ngimbulale. *+  “‘Kumelwe nizingcwelise nibe ngcwele + ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu.  Kumelwe nigcine imithetho yami futhi niyenze. + NginguJehova oningcwelisayo. +  “‘Uma kukhona noma yimuphi umuntu oqalekisa uyise noma unina, kufanele abulawe nakanjani. + Ngenxa yokuthi uqalekise uyise noma unina, igazi lakhe liphezu kwakhe. 10  “‘Ngokuqondene nendoda ephinga nomfazi wenye indoda: Umuntu ophinga nomfazi wenye indoda kufanele abulawe nakanjani, isiphingi nesiphingikazi. + 11  Indoda elala nomkayise ithele uyise ngehlazo. *+ Bobabili kufanele babulawe nakanjani. Igazi labo liphezu kwabo. 12  Uma indoda ilala nomalokazana wayo, bobabili kufanele babulawe nakanjani. Baphule umthetho wemvelo. Igazi labo liphezu kwabo. + 13  “‘Uma indoda ilala nowesilisa ngendlela elala ngayo nowesifazane, bobabili benze into enyanyekayo. + Kufanele babulawe nakanjani. Igazi labo liphezu kwabo. 14  “‘Uma indoda ithatha owesifazane kanye nonina, kuyihlazo lokho. *+ Kufanele bayishise ngomlilo kanye nabo, + ukuze ukuziphatha okuyihlazo kungaqhubeki phakathi kwenu. 15  “‘Uma indoda ilala nesilwane, kufanele ibulawe nakanjani, kufanele nibulale naleso silwane. + 16  Uma owesifazane eya kunoma yisiphi isilwane ukuze alale naso, + kumelwe nimbulale owesifazane nesilwane. Kufanele babulawe nakanjani. Igazi labo liphezu kwabo. 17  “‘Uma indoda ilala nodadewabo, indodakazi kayise noma kanina, ibone ubunqunu bakhe, naye abone ubunqunu bayo, kuyihlazo. + Kumelwe babulawe* phambi kwabantu bakubo. Ithele udadewabo ngehlazo.* Kufanele iphendule ngesiphambeko sayo. 18  “‘Uma indoda ilala nowesifazane osesikhathini, bobabili bambule umthombo wegazi lakhe. + Kumelwe babulawe* bobabili. 19  “‘Akumelwe ulale nodadewabo kanyoko noma nodadewabo kayihlo, ngoba lokho kuyobe kuwukuthela isihlobo sakho segazi ngehlazo. + Kufanele baphendule ngesiphambeko sabo. 20  Indoda elala nomfazi womfowabo kayise ithele umfowabo kayise ngehlazo. *+ Kufanele baphendule ngesono sabo. Kufanele bafe bengenamntwana. 21  Uma indoda ithatha umkamfowabo, kuyinto enyanyekayo. + Ithele umfowabo ngehlazo.* Kufanele bangabi nabantwana. 22  “‘Kumelwe nigcine yonke imithetho yami nazo zonke izinqumo zami zokwahlulela + futhi nikwenze, + ukuze izwe enginiletha kulo ukuba nihlale kulo linganihlanzi linikhiphe. + 23  Akumelwe nihambe ngemithetho yezizwe engizixosha phambi kwenu; + ngoba zizenzile zonke lezi zinto futhi ngiyazenyanya. + 24  Yingakho ngithe kini: “Niyodla ifa lezwe lazo futhi mina ngiyolinika nina libe ifa lenu, izwe eligeleza ubisi noju. + NginguJehova uNkulunkulu wenu, onihlukanisile kwezinye izizwe.” + 25  Kumelwe nihlukanise phakathi kwesilwane esihlanzekile nesingcolile naphakathi kwenyoni engcolile nehlanzekile; + akumelwe nizenze nenyanyeke ngenxa yesilwane noma inyoni nanoma yini ehuquzela emhlabathini enginihlukanisele yona ngathi ingcolile. + 26  Kumelwe nibe ngcwele kimi ngoba mina Jehova ngingcwele + futhi ngiyanihlukanisa kwezinye izizwe ukuze nibe ngabami. + 27  “‘Noma iyiphi indoda noma owesifazane osebenzelana nemimoya noma obikezela ikusasa,* kufanele abulawe nakanjani. + Abantu kufanele bamshaye ngamatshe aze afe. Igazi lakhe liphezu kwakhe.’”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngiyomnquma phakathi kwabantu bakubo.”
Noma, “Ngiyomnquma phakathi kwabantu bakubo.”
Noma, “angathembeki kimi.”
Noma, “ngimnqume phakathi kwabantu bakubo.”
NgesiHebheru, “yambule ubunqunu bukayise.”
Noma, “kuwukuziphatha okuyihlazo; ichilo.”
Noma, “banqunywe.”
NgesiHebheru, “Yambule ubunqunu bukadadewabo.”
Noma, “banqunywe phakathi kwabantu bakubo.”
NgesiHebheru, “yambule ubunqunu bomfowabo kayise.”
NgesiHebheru, “Yambule ubunqunu bukamfowabo.”
Noma, “onomoya wokubikezela.”