Levitikusi 13:1-59

  • Iziqondiso ezimayelana nochoko (1-46)

  • Uchoko ezingutsheni (47-59)

13  UJehova waqhubeka wathi kuMose no-Aroni:  “Uma umuntu evuvukala esikhunjeni sakhe, eba noqweqwe noma ibala futhi kungagcina kuyisifo sochoko, *+ kumelwe alethwe ku-Aroni umpristi noma kwenye yamadodana akhe, abapristi. +  Umpristi uzosihlola lesi sifo esisesikhunjeni sakhe. Lapho iziboya ezikulesi sifo zishintshe zaba mhlophe futhi leyo ndawo enesifo ibonakala ishone phakathi kunesikhumba sakhe, yisifo sochoko. Umpristi uzosihlola bese ethi lowo muntu ungcolile.  Kodwa uma ibala limhlophe esikhunjeni sakhe futhi libonakala lingashonile phakathi, noboya bungashintshanga baba mhlophe, umpristi uzomhlalisa yedwa izinsuku eziyisikhombisa umuntu onalesi sifo. +  Umpristi uzomhlola ngosuku lwesikhombisa, uma kubonakala sengathi lesi sifo sinqamukile futhi singazange sisabalale esikhunjeni, uzomhlalisa yedwa ezinye izinsuku eziyisikhombisa.  “Umpristi kufanele aphinde amhlole ngosuku lwesikhombisa, uma ibala seliphelile futhi isifo singazange sisabalale esikhunjeni, umpristi uzothi uhlanzekile; + bekumane nje kuwuqweqwe. Lowo muntu uzobe esewasha izingubo zakhe ahlanzeke.  Kodwa uma uqweqwe* lusabalala esikhunjeni ngemva kokuba evele phambi kompristi ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlanzekile, uzophinde abuyele* phambi kompristi.  Umpristi uzoluhlola, uma uqweqwe lusabalele esikhunjeni, uzothi ungcolile. Uchoko. +  “Uma umuntu eba nesifo sochoko, kumelwe alethwe kumpristi, 10  umpristi amhlole. + Uma kunokuvuvukala kwesikhumba okumhlophe, osekushintshe uboya baba mhlophe futhi kunesilonda esivulekile + endaweni evuvukele, 11  unochoko olungapheli esikhunjeni sakhe, umpristi uzothi ungcolile. Akufanele amhlalise yedwa + ngoba ungcolile. 12  Uma uchoko luqubuka lugcwale umzimba wonke, lumboze umuntu onalo kusukela ekhanda kuze kube sezinyaweni, kuyo yonke indawo umpristi ayibonayo, 13  futhi umpristi esemhlolile wabona ukuthi uchoko lumboze sonke isikhumba sakhe, uyobe esethi umuntu onalesi sifo uhlanzekile.* Njengoba sonke isikhumba sakhe sesimhlophe, lowo muntu uhlanzekile. 14  Kodwa noma nini lapho kuvela isilonda esivulekile kuso, uyoba ongcolile. 15  Lapho umpristi ebona isilonda esivulekile, uzothi ungcolile. + Leso silonda esivulekile singcolile. Uchoko lolo. + 16  Kodwa uma isilonda esivulekile siphinde sishintsha siba mhlophe, uzobe eseza kumpristi. 17  Umpristi uzomhlola, + uma isifo sishintshile saba mhlophe, umpristi uzothi lowo muntu uhlanzekile. Uhlanzekile. 18  “Uma umuntu eba nethumba esikhunjeni bese liphola, 19  kuthi endaweni yaleli thumba kuvele ukuvuvukala okumhlophe noma ibala elimhlophe ngokubomvu, kumelwe aziveze kumpristi. 20  Umpristi uzolihlola, + uma libonakala lishone phakathi kunesikhumba noboya balo bushintshe baba mhlophe, umpristi uzobe esethi ungcolile. Yisifo sochoko esiqubuke ethunjeni. 21  Kodwa uma umpristi elihlola, ebona ukuthi akukho boya obumhlophe kulo, alishonile phakathi kunesikhumba futhi libonakala seliphelile, umpristi uzobe esemhlalisa yedwa izinsuku eziyisikhombisa. + 22  Uma selisabalele esikhunjeni, umpristi uzobe esethi ungcolile. Yisifo. 23  Kodwa uma ibala lisendaweni eyodwa lingasabalalanga, limane liwukudumba okubangelwa yithumba, umpristi uzothi uhlanzekile. + 24  “Noma uma othile enesibazi sokusha futhi inyama yesibazi iba ibala elimhlophe ngokubomvu noma elimhlophe, 25  umpristi uzobe eselihlola. Uma uboya balo bushintshile baba mhlophe futhi libonakala lishone phakathi kunesikhumba, uchoko oluqubuke esibazini, umpristi uzothi ungcolile. Yisifo sochoko. 26  Kodwa uma umpristi elihlola, abone ukuthi akukho boya obumhlophe kulo futhi alishonile phakathi kunesikhumba nokuthi seliphelile, umpristi uzobe esemhlalisa yedwa izinsuku eziyisikhombisa. + 27  Umpristi uzomhlola ngosuku lwesikhombisa, uma kusobala ukuthi lisabalele esikhunjeni, umpristi uzobe esethi ungcolile. Yisifo sochoko. 28  Kodwa uma ibala lisendaweni eyodwa lingasabalalanga esikhunjeni futhi seliphelile, kumane kuwukuvuvuka kwesibazi, umpristi uzothi uhlanzekile ngoba ukudumba kwesibazi. 29  “Lapho indoda noma owesifazane eba nesifo ekhanda noma esilevini, 30  umpristi uzobe esesihlola isifo. + Uma sibonakala sishone phakathi kunesikhumba, nezinwele ziphuzi futhi ziyephuzela umpristi uzothi ungcolile; yisifo sekhanda noma sentshebe. Uchoko lwekhanda noma lwesilevu. 31  Kodwa uma umpristi ebona ukuthi isifo asibonakali sishone phakathi kunesikhumba, zingekho izinwele ezimnyama kuso, umpristi kufanele amhlalise yedwa izinsuku eziyisikhombisa lowo muntu. + 32  Umpristi uzosihlola lesi sifo ngosuku lwesikhombisa, uma indawo enesifo ingasabalalanga, zingekho izinwele eziphuzi ezihlume kuyo futhi ingabonakali ishone phakathi kunesikhumba, 33  lowo muntu kufanele aphuce, kodwa angaphuci endaweni enesifo. Umpristi uyobe esemhlalisa yedwa izinsuku eziyisikhombisa lowo muntu. 34  “Umpristi uzophinde ahlole indawo enesifo ngosuku lwesikhombisa, uma isifo sekhanda nesentshebe singasabalalanga esikhunjeni, singabonakali sishone phakathi kunesikhumba, umpristi kumelwe athi uhlanzekile, kufanele awashe nezingubo zakhe abe ohlanzekile. 35  Kodwa uma isifo kusobala ukuthi siyasabalala esikhunjeni ngemva kokuhlanzwa kwakhe, 36  umpristi uzomhlola, uma isifo sisabalele esikhunjeni, akudingeki ukuba umpristi afune izinwele eziphuzi; lowo muntu ungcolile. 37  Kodwa uma ukuhlolwa kubonisa ukuthi isifo asisabalalanga futhi kumile izinwele ezimnyama kuso, isifo selaphekile. Uhlanzekile, umpristi uzothi uhlanzekile. + 38  “Uma owesilisa noma owesifazane eba namabala esikhunjeni, amabala amhlophe, 39  umpristi uzowahlola. + Uma amabala asesikhunjeni emhlophe ngokufiphele, ukuqubuka okungenangozi okusesikhunjeni. Lowo muntu uhlanzekile. 40  “Uma indoda iqothukelwa izinwele ekhanda ibe nempandla, ihlanzekile. 41  Uma iqothukelwa izinwele ngaphambili ekhanda, ibe nempandla, ihlanzekile. 42  Kodwa uma kuvela isilonda esimhlophe ngokubomvu empandleni esekhanda noma esiphongweni sayo, uchoko oluqubuka ekhanda noma esiphongweni sayo. 43  Umpristi uzoyihlola, uma ukuvuvuka okubangelwa isifo kumhlophe ngokubomvu empandleni esokhakhayini lwayo noma esiphongweni sayo futhi kubonakala njengochoko esikhunjeni sayo, 44  inochoko. Ingcolile futhi umpristi kufanele athi ingcolile ngenxa yesifo esisekhanda layo. 45  Ngokuqondene nomuntu onochoko, izingubo zakhe kufanele zidatshulwe, ikhanda lakhe lingalungiswa, kufanele amboze amadevu akhe amemeze athi, ‘Ngingcolile, ngingcolile!’ 46  Sonke isikhathi ayobe enalesi sifo ngaso uyoba ongcolile. Njengoba engcolile, kufanele ahlaliswe yedwa. Indawo yakhe yokuhlala izoba ngaphandle kwekamu. + 47  “Uma isifo sochoko singcolisa ingubo, kungakhathaliseki ukuthi eyoboya noma eyelineni, 48  kungaba ezintanjeni eziqondile noma ezintanjeni ezivundlile zelineni noma zoboya, noma esikhunjeni noma kunoma yini eyenziwe ngesikhumba, 49  futhi ibala lesifo eliluhlaza ngokuphuzi noma elibomvu lingcolisa ingubo, isikhumba, izintambo eziqondile, izintambo ezivundlile, nanoma yini yesikhumba, ukungcola okubangelwa uchoko, kufanele kuboniswe umpristi. 50  Umpristi uzosihlola lesi sifo futhi kumelwe akuhlukanise izinsuku eziyisikhombisa okunalesi sifo. + 51  Lapho ehlola lesi sifo ngosuku lwesikhombisa, abone ukuthi sisabalele engutsheni, ezintanjeni eziqondile, ezintanjeni ezivundlile noma esikhunjeni (kungakhathaliseki ukuthi isikhumba sisetshenziselwa ini), isifo siwuchoko olubulalayo futhi singcolile. + 52  Kufanele ayishise leyo ngubo noma izintambo eziqondile noma izintambo ezivundle oboyeni noma elinenini, nanoma iyiphi into yesikhumba okuvele kuyo isifo, ngoba uchoko olubulalayo. Kufanele ishiswe ngomlilo. 53  “Kodwa uma umpristi eyihlola futhi isifo singasabalalanga engutsheni noma ezintanjeni eziqondile noma ezintanjeni ezivundlile noma kunoma iyiphi into yesikhumba, 54  umpristi uyobe eseyala ukuba bakuhlanze lokho okungcoliswe isifo, futhi uzokuhlukanisa ezinye izinsuku eziyisikhombisa. 55  Umpristi uzobe esehlola into engcolile ngemva kokuba isihlanzisisiwe. Uma ukungcola kubonakala kungashintshile, ngisho noma isifo singazange sisabalale, ingcolile. Kufanele niyishise ngomlilo ngoba idlekile, kungaba ngaphandle noma ngaphakathi. 56  “Kodwa uma umpristi eyihlolile futhi ingxenye engcolile ingasekho ngemva kokuba isihlanzisisiwe, uyobe eseyidabula engutsheni noma esikhunjeni noma ezintanjeni eziqondile noma ezintanjeni ezivundlile. 57  Nokho, uma sisaqhubeka sibonakala kwenye ingxenye yengubo noma ezintanjeni eziqondile noma ezintanjeni ezivundlile noma kunoma iyiphi into eyenziwe ngesikhumba, siyasabalala, futhi noma yini engcolile kufanele uyishise ngomlilo. + 58  Kodwa lapho ukungcola kushabalala engutsheni noma ezintanjeni eziqondile noma ezintanjeni ezivundlile noma kunoma iyiphi into yesikhumba oyihlanzayo, kufanele ihlanzwe okwesibili, izoba ehlanzekile. 59  “Lowo umthetho wesifo sochoko engutsheni yoboya noma yelineni, noma ezintanjeni zokweluka eziqondile noma ezintanjeni zokweluka ezivundlile, noma kunoma iyiphi into yesikhumba, ukuze umpristi azi ukuthi yikuphi okufanele athi kuhlanzekile noma kungcolile.”

Imibhalo yaphansi

Igama lesiHebheru elihunyushwe ngokuthi “uchoko” linencazelo ebanzi futhi lingahlanganisa izifo zesikhumba ezihlukahlukene ezithathelwanayo. Zingahlanganisa nezifo ezithile ezitholakala ezingutsheni nasezindlini.
Noma, “isifo.”
Noma, “uzobuyela okwesibili.”
Noma, “ngeke esabathelela abanye.”