Levitikusi 11:1-47

  • Izilwane ezihlanzekile nezingcolile (1-47)

11  UJehova wabe esethi kuMose no-Aroni:  “Tshelani ama-Israyeli, nithi, ‘Yilezi izilwane eziphilayo zasemhlabeni* eningazidla: +  Zonke izilwane ezinenselo* ehlukene phakathi nezinenselo edabukile nezetshisayo zingadliwa.  “‘Kodwa akumelwe nidle lezi zilwane ezetshisayo noma ezinenselo ehlukene phakathi: ikamela, liyetshisa kodwa alinayo inselo ehlukene phakathi, lingcolile kini; +  nembila, + ngoba iyetshisa kodwa ayinayo inselo ehlukene phakathi, ingcolile kini;  nonogwaja, ngoba uyetshisa kodwa awunayo inselo ehlukene phakathi, ungcolile kini;  nengulube, + ngoba inenselo ehlukene phakathi nenselo edabukile kodwa ayetshisi, ingcolile kini.  Akumelwe nidle noma iyiphi inyama yazo noma nithinte izidumbu zazo. Zingcolile kini. +  “‘Yilokhu eningakudla kukho konke okusemanzini: Noma yini esemanzini enezigwedlo namazenga, kungakhathaliseki ukuthi isolwandle noma emifuleni, ningayidla. + 10  Kodwa noma yini esolwandle nasemifuleni engenazo izigwedlo namazenga, kuzo zonke izilwane ezincane ezibhuzayo nakuzo zonke izilwane* eziphilayo ezisemanzini, kuyinto enyanyekayo kini. 11  Impela kufanele nikwenyanye futhi akumelwe nidle noma iyiphi inyama yako, + kumelwe nizenyanye izidumbu zako. 12  Konke okusemanzini okungenazigwedlo namazenga kuyinto enyanyekayo kini. 13  “‘Yilezi izilwane ezindizayo okufanele nizenyanye; akufanele zidliwe ngoba ziyenyanyeka: ukhozi, + ingqungqulu, inqe elimnyama, + 14  unhloyile obomvu nazo zonke izinhlobo zonhloyile omnyama, 15  zonke izinhlobo zamagwababa, 16  intshe, isikhova, indwandwe, nazo zonke izinhlobo zoheshe, 17  isikhovana, umphishamanzi, isikhova esinamadlebe amade, 18  ifukezi, ivuba, inqe, 19  unogolantethe, zonke izinhlobo zonozalizingwenya, uziningweni nelulwane. 20  Zonke izilwane ezibhuzayo* ezinamaphiko ezihamba ngazo zozine ziyinto enyanyekayo kini. 21  “‘Ezilwaneni ezinamaphiko eziswebezelayo ezihamba ngezinyawo ezine, ningadla kuphela lezo ezinemilenze emide kuneminye ezigxuma ngayo emhlabathini. 22  Yilezi kuzo eningazidla: izinhlobo ezihlukahlukene zezintethe ezifudukayo, ezinye izintethe ezidliwayo, + izinyendle namaqhwagi. 23  Zonke ezinye izilwane eziswebezelayo ezinamaphiko nemilenze emine ziyinto enyanyekayo kini. 24  Zizonenza nibe abangcolile. Wonke umuntu othinta izidumbu zazo uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + 25  Noma ubani othwala izidumbu zazo kufanele awashe izingubo zakhe; + uzoba ongcolile kuze kuhlwe. 26  “‘Noma isiphi isilwane esinenselo ehlukene phakathi kodwa esingenayo inselo edabukile nesingetshisi, singcolile kini. Wonke umuntu ozithintayo uzoba ongcolile. + 27  Zonke izilwane eziphilayo ezinyathela ngezidladla phakathi kwezilwane ezihamba ngezinyawo ezine, zingcolile kini. Wonke umuntu othinta izidumbu zazo uzoba ongcolile kuze kuhlwe. 28  Lowo othwala izidumbu zazo kufanele awashe izingubo zakhe, + uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + Zingcolile kini. 29  “‘Yilezi izilwane eziswebezelayo zasemhlabeni ezingcolile kini: imvukuzane, igundane, + zonke izinhlobo zezibankwa, 30  isigcilikisha, isiquzi, intulo, isibankwa sasesihlabathini nonwabu. 31  Lezi zilwane eziswebezelayo zingcolile kini. + Wonke umuntu othinta izidumbu zazo uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + 32  “‘Noma yini eziwela phezu kwayo lapho zifa izoba engcolile, kungakhathaliseki ukuthi isitsha sokhuni, ingubo, isikhumba noma indwangu yesaka. Noma yisiphi isitsha esisetshenziswayo kufanele sicwiliswe emanzini, sizoba esingcolile kuze kuhlwe; bese siba esihlanzekile. 33  Uma ziwela esitsheni sobumba, kufanele nisiphihlize, noma yini ebikuso izoba engcolile. + 34  Noma yiluphi uhlobo lokudla oluthintwa amanzi avela kuleso sitsha luzoba olungcolile, futhi noma yini ephuzwayo ekuleso sitsha izoba engcolile. 35  Noma yini izidumbu zezilwane eziwela kuyo izoba engcolile. Kungakhathaliseki ukuthi uhhavini noma isitofu esincane, kufanele kuphihlizwe kube yizicucu. Kungcolile futhi kuyohlale kungcolile kini. 36  Yisiphethu nomthombo wokugcina amanzi kuphela okuyoqhubeka kuhlanzekile, kodwa noma ubani othinta izidumbu zazo uzoba ongcolile. 37  Uma izidumbu zazo ziwela phezu kwembewu yesitshalo ezohlwanyelwa, ihlanzekile. 38  Kodwa uma kuthelwe amanzi embewini bese ingxenye yesidumbu sazo iwela phezu kwayo, leyo mbewu ingcolile kini. 39  “‘Uma kufa isilwane esingukudla kini, noma ubani othinta isidumbu saso uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + 40  Noma ubani odla noma iyiphi ingxenye yesidumbu saso kufanele awashe izingubo zakhe, uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + Noma ubani othwala isidumbu saso kufanele awashe izingubo zakhe, uzoba ongcolile kuze kuhlwe. 41  Zonke izilwane eziswebezelayo zasemhlabeni ziyinto enyanyekayo. + Akumelwe zidliwe. 42  Akumelwe nidle noma yisiphi isilwane esihamba ngesisu, noma yisiphi isilwane esihamba ngezinyawo ezine, noma yiziphi izilwane eziswebezelayo zasemhlabeni ezinezinyawo eziningi, ngoba ziyinto enyanyekayo. + 43  Ningazenzi nenyanyeke ngenxa yanoma yisiphi isilwane esiswebezelayo futhi ningazingcolisi nibe abangcolile ngenxa yazo. + 44  Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu, + kumelwe nizingcwelise nibe ngcwele + ngoba mina ngingcwele. + Ngakho akumelwe nizingcolise nganoma yisiphi isilwane esiswebezelayo esihamba emhlabeni. 45  Ngoba nginguJehova, oniholayo enikhipha ezweni laseGibhithe ukuze ngibe uNkulunkulu kini, + kumelwe nibe ngcwele + ngoba mina ngingcwele. + 46  “‘Lona umthetho ophathelene nezilwane, izilwane ezindizayo, zonke izilwane* eziphilayo ezihamba emanzini futhi ophathelene nazo zonke izilwane* eziswebezela emhlabeni, 47  ukuze kwenziwe umehluko phakathi kokungcolile nokuhlanzekile, phakathi kwezilwane eziphilayo ezidliwayo nalezo ezingadliwa.’” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “izilwane zasezweni.”
Unyawo oluqhekekile lwesilwane esingenazidladla.
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “izinambuzane.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”