KwabaseKolose 4:1-18

  • Kwelulekwa amakhosi (1)

  • “Phikelelani emthandazweni” (2-4)

  • Ukuhamba ngokuhlakanipha ngakulabo abangaphandle (5, 6)

  • Imikhonzo (7-18)

4  Nina makhosi, phathani izinceku zenu ngendlela elungile nefanele, nazi ukuthi nani nineNkosi ezulwini. +  Phikelelani emthandazweni, + nihlale niwuphaphamele ngokubonga. +  Ngesikhathi esifanayo, sithandazeleni nathi + ukuba uNkulunkulu avulele izwi umnyango ukuze simemezele imfihlo engcwele mayelana noKristu, engisejele ngenxa yayo, +  nokuba ngiyimemezele ngokucacile njengoba kufanele ngenze.  Qhubekani nihamba ngokuhlakanipha ngakulabo abangaphandle, nisisebenzise kahle isikhathi senu. *+  Amazwi enu ngaso sonke isikhathi mawabe nomusa, anongwe ngosawoti, + ukuze nazi ukuthi kufanele nimphendule kanjani umuntu ngamunye. +  UThikhiku, + umfowethu othandekayo nesikhonzi esithembekile nenceku ekanye nathi eNkosini, uzonitshela zonke izindaba eziphathelene nami.  Ngimthumela kini ukuze nazi ukuthi siqhuba kanjani nokuba aduduze izinhliziyo zenu.  Uza kanye no-Onesimu, + umfowethu othembekile nothandekayo, ophuma phakathi kwenu; bazonitshela zonke izinto ezenzeka lapha. 10  U-Aristarku, + isiboshwa esikanye nami uyakhonza kini, kanjalo noMarku + umzala kaBarnaba (enathola iziqondiso zokuba nimamukele + uma efika kini), 11  kanye noJesu obizwa ngokuthi uJustu, abangabanye babasokile. Yilaba kuphela abayizisebenzi ezikanye nami ngenxa yoMbuso kaNkulunkulu, futhi babe umthombo wenduduzo enkulu* kimi. 12  U-Ephafra, + inceku kaKristu Jesu, ophuma phakathi kwenu, uyakhonza kini. Uhlale ezikhandla ngenxa yenu emithandazweni yakhe, ukuze ekugcineni nime niphelele futhi niqiniseka ngayo yonke intando kaNkulunkulu. 13  Ngiyamfakazela ukuthi wenza umzamo omkhulu ngenxa yenu nalabo abaseLawodikeya nabaseHiyerapholi. 14  Uyakhonza kini uLuka + udokotela othandekayo, noDema + ngokufanayo. 15  Ningikhonzele kubazalwane eLawodikeya nakuNimfa nasebandleni elisendlini yakhe. + 16  Lapho le ncwadi isifundiwe kini, hlelani ukuba ifundwe + nasebandleni labaseLawodikeya nokuba nani nifunde leyo evela eLawodikeya. 17  Tshelani no-Arkiphu + nithi: “Yinake inkonzo owayamukela eNkosini ukuze uyifeze.” 18  Nanku umkhonzo wami, mina Pawulu, ngesandla sami uqobo. + Qhubekani nikhumbula ukuboshwa kwami. + Umusa omkhulu ube nani.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “nizithengela isikhathi.”
Noma, “usizo oluqinisayo.”