KwabaseKolose 3:1-25

  • Ubuntu obudala nobusha (1-17)

    • Bulalani amalunga omzimba (5)

    • Uthando, isibopho esiphelele sobunye (14)

  • Kwelulekwa imindeni yamaKristu (18-25)

3  Nokho, uma nenziwa naphila ngoKristu, + qhubekani nifuna izinto zaphezulu, lapho uKristu ehlezi khona ngakwesokudla sikaNkulunkulu. +  Gcinani izingqondo zenu zigxile ezintweni zaphezulu, + hhayi ezintweni ezisemhlabeni. +  Ngoba nafa, futhi ukuphila kwenu kusezandleni zikaKristu emunye noNkulunkulu.  Lapho uKristu, owukuphila kwethu, + ebonisa amandla akhe, khona-ke nani niyowabonisa kanye naye enkazimulweni. +  Ngakho-ke, bulalani amalunga emizimba yenu + asemhlabeni ngokuqondene nokuziphatha kabi ngokocansi,* ukungcola, inkanuko yokuya ocansini engalawuleki, + isifiso esilimazayo, nokuhaha, okuwukukhonza izithixo.  Ulaka lukaNkulunkulu luyeza ngenxa yalezo zinto.  Nani naniziphatha* kanjalo ekuphileni kwenu kwangaphambili. *+  Kodwa manje kumelwe nilahle kude nani: ulaka, intukuthelo, ububi, + inkulumo elimazayo, + nenkulumo eyichilo + ephuma emlonyeni wenu.  Ningaqambi amanga omunye komunye. + Hlubulani ubuntu obudala + nemikhuba yabo,* 10  nigqoke ubuntu obusha, + obenziwa bube busha ngolwazi olunembile ukuze bubonakalise ubuntu baLowo owabudala. + 11  Ubuntu obusha abuhlukanisi phakathi komGreki nomJuda, ukusoka noma ukungasoki, owezizwe, umSkithe,* isigqila, noma okhululekile; kodwa uKristu uyikho konke, ukubo bonke. + 12  Ngakho, njengabakhethiwe bakaNkulunkulu, + abangcwele nabathandwayo, gqokani uzwela nothando, + umusa, ukuthobeka, *+ ubumnene + nokubekezela. + 13  Qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile, + ngisho noma umuntu enesizathu sokukhononda ngomunye. + Njengoba nje uJehova* anithethelela ngokukhululekile, nani kumelwe nenze kanjalo. + 14  Kodwa ngaphezu kwazo zonke lezi zinto, gqokani uthando, + ngoba lwenza abantu babe nobunye ngokuphe­lele. + 15  Ngaphezu kwalokho, ukuthula kukaKristu makubuse* ezinhliziyweni zenu, + ngoba nabizelwa kulokho kuthula nimzimba munye. Yibani ngababongayo. 16  Izwi likaKristu malihlale ngokugcwele kini ngakho konke ukuhlakanipha. Qhubekani nifundisana futhi nikhuthazana* ngamahubo, + ngezindumiso zikaNkulunkulu, ngezingoma zokudumisa eziculwa ngokubonga,* nihubela uJehova* ezinhliziyweni zenu. + 17  Noma ngabe yini eniyenza ngezwi noma ngesenzo, konke kwenzeni ngegama leNkosi uJesu, nibonga uNkulunkulu uYise ngaye. + 18  Nina bafazi, zithobeni kubayeni benu, + ngoba kuyafaneleka eNkosini. 19  Nina madoda, qhubekani nithanda omkenu + futhi ningabathukutheleli kakhulu. *+ 20  Nina bantwana, lalelani abazali benu kukho konke, + ngoba lokhu kuyajabulisa kakhulu eNkosini. 21  Nina bobaba, ningabathukuthelisi* abantwana benu, + ukuze bangadangali.* 22  Nina zigqila, balaleleni kukho konke labo abangamakhosi enu angabantu, *+ kungabi ngokuthenga amehlo, ukuze nje nijabulise abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo, ngokwesaba uJehova.* 23  Noma yini eniyenzayo, yenzeni ngomphefumulo* wonke njengokungathi nenzela uJehova, *+ hhayi abantu, 24  ngoba niyazi ukuthi niyothola ifa eliwumvuzo kuJehova. *+ Yibani izinceku zeNkosi, uKristu. 25  Lowo owenza okungalungile uyojeziswa nakanjani ngenxa yokungalungile akwenzile, + futhi akukho ukukhetha. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “nanihamba.”
Noma, “ngesikhathi nisaphila ngaleyo ndlela.”
NgesiGreki, “umuntu omdala nemikhuba yakhe.”
Elithi “umSkithe” lalisho umuntu ongaphucuzekile.
Noma, “ukuzehlisa.”
Noma, “makulawule.”
Noma, “niyalana.”
Noma, “ngokwazisa.”
Noma, “ningabakhahli.”
Noma, “ningabachukuluzi; ningabacasuli.”
Noma, “bangadikibali.”
NgesiGreki, “angokwenyama.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Umphefumulo.”