UJoweli 2:1-32

 • Usuku lukaJehova nebutho lakhe elikhulu (1-11)

 • Isimemo sokubuyela kuJehova (12-17)

  • “Izinhliziyo zenu ezichobozekile mazibonise ukuzisola” (13)

 • Lokho uJehova ayokwenzela abantu bakhe (18-32)

  • ‘Ngiyothulula umoya wami’ (28)

  • Izimangaliso ezulwini nasemhlabeni (30)

  • Labo ababiza igama likaJehova bayosindiswa (32)

2  “Shayani uphondo eZiyoni! + Yishoni isiqubulo sempi entabeni yami engcwele.Bonke abahlala ezweni mabathuthumele Ngoba usuku lukaJehova luyeza! + Luseduze!   Luwusuku lobumnyama obukhulu, +Usuku lwamafu nosuku olumnyama bhuqe, +Njengokukhanya kokuntwela kokusa okusakazekela ezintabeni. Kukhona isizwe esinabantu abaningi nesinamandla; +Asikaze sibe khona esifana nasoFuthi ngeke siphinde sibe khona esinyeEminyakeni yazo zonke izizukulwane.   Ngaphambi kwaso kunomlilo oshwabadela konke okuphambi kwaso,Ngemva kwaso kunelangabi eliqothula konke okungemva kwaso. + Izwe eliphambi kwaso linjengensimu yase-Edene, +Kodwa ngemva kwaso kunehlane eliyincithakalo,Akukho lutho olungaphunyuka.   Ukubukeka kwaso kunjengokwamahhashi,Sigijima njengamahhashi empi. +   Umsindo waso unjengomsindo wezinqola njengoba sigxumagxuma eziqongweni zezintaba, +Njengokugqamuka komlilo oshwabadela izinhlanga. Sinjengesizwe esinamandla, esihlelelwe ukuya empini. +   Ngenxa yaso, izizwe ziyoba nosizi. Bonke ubuso buyobonisa ukwesaba.   Bahlasela njengamaqhawe,Bakhuphuka odongeni njengamasosha,Ngamunye uhamba endleleni yakhe,Abachezuki ezindleleni zabo.   Abaphushani;Umuntu ngamunye uhamba endleleni yakhe. Uma abanye bewa ngenxa yezikhali,Abanye abaphambuki endleleni.   Bagijimela edolobheni, bagijima phezu kodonga. Bakhuphukela ezindlini, bangena ngamafasitela njengesela. 10  Izwe liyathuthumela phambi kwaso, amazulu ayazamazama. Ilanga nenyanga kube mnyama, +Izinkanyezi azisakhanyi. 11  UJehova uyophakamisa izwi lakhe phambi kwebutho lakhe, + ngoba ibutho lakhe likhulu kakhulu. + Ngoba lowo ofeza izwi laKhe unamandla;Ngoba usuku lukaJehova lukhulu futhi luyesabeka kakhulu. + Ubani ongalukhuthazelela?” + 12  “Ngisho kwamanje,” kusho uJehova, “buyelani kimi ngazo zonke izinhliziyo zenu, +Ngokuzila ukudla, + ngokukhala nangokulila. 13  Ningaklebhuli izingubo zenu nje kuphela, + kodwa izinhliziyo zenu + ezichobozekile mazibonise ukuzisola,Nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu,Ngoba unozwela* nesihe, wephuza ukuthukuthela + futhi uchichima uthando oluqotho, +Uyocabanga kabusha* ngenhlekelele. 14  Ubani owaziyo ukuthi ngeke yini ashintshe futhi acabange kabusha *+Aninike isibusiso,Ukuze ninikele umnikelo wokudla okusanhlamvu nomnikelo ophuzwayo kaJehova uNkulunkulu wenu? 15  Shayani uphondo eZiyoni! Memezelani* isikhathi sokuzila ukudla; bizani umhlangano okhethekile. + 16  Qoqani abantu; ngcwelisani ibandla. + Qoqani amaxhegu;* qoqani izingane nezinsana ezisancela. + Umkhwenyana makaphume egunjini lakhe elingaphakathi, nomakoti egunjini lakhe labasanda kushada. 17  Phakathi kompheme ne-altare +Abapristi, izikhonzi zikaJehova, mabakhale bathi: ‘Hawukela abantu bakho Jehova;Ungenzi ifa lakho libe inhlekisaNgokuvumela izizwe ukuba zibuse phezu kwabo. Kungani kufanele izizwe zithi: “Uphi uNkulunkulu wabo?” ’ + 18  UJehova uyolishisekela izwe lakheAbonise uzwela kubantu bakhe. + 19  UJehova uyophendula abantu bakhe athi: ‘Ngithumela kini ukudla okusanhlamvu newayini elisha namafutha,Niyokwaneliseka ningasweli lutho; +Ngeke ngisanenza nibe isihlamba phakathi kwezizwe. + 20  Owasenyakatho ngiyomxosha aye kude nani;Ngiyomhlakazela ezweni elomile neliwugwadule,Ibutho lakhe elihola phambili* ngiyoliyisa ngasolwandle olusempumalanga*Ibutho lakhe elisemuva ngiliyise ngasolwandle olusentshonalanga.* Kuyovela iphunga elibi kuye,Iphunga lakhe elibi liyoqhubeka linyuka; +Ngoba uNkulunkulu uyokwenza izinto ezinkulu.’ 21  Ungesabi mhlaba. Jabula uthokoze ngoba uJehova uyokwenza izinto ezinkulu. 22  Ningesabi nina zilwane zasendleNgoba amadlelo asehlane ayoba luhlaza, +Izihlahla ziyothela izithelo; +Isihlahla somkhiwane nesamagilebhisi ziyothela kakhulu. + 23  Nina madodana aseZiyoni, jabulani nithokoze ngoJehova uNkulunkulu wenu; +Ngoba uyoninika imvula yasekwindla ngesilinganiso esifanele,Uyonisa imvula phezu kwenu,Imvula yasekwindla nemvula yasentwasahlobo njengasekuqaleni. + 24  Izibuya ziyogcwala ukudla okusanhlamvu okuhlungiwe,Izikhamo ziyochichima iwayini elisha namafutha. + 25  Ngeminyaka engathumela ngayo ibutho lami elikhulu kiniOkuyiqhwagi elikhulu, intethe engenamaphiko, isikhonyane nentethe eqothulayo, okwadla isivuno senu,Ngiyonenzela isinxephezelo ngenxa yalokho elakuqothula. + 26  Nakanjani niyodla nize nisuthe, +Niyolidumisa igama likaJehova uNkulunkulu wenu, +Onenzele izimangaliso;Abantu bami ngeke baphinde bahlanjalazwe. + 27  Niyokwazi ukuthi ngiphakathi kuka-Israyeli +Nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu +—akekho omunye! Abantu bami ngeke baphinde babe namahloni. 28  Ngemva kwalokho ngiyothululela umoya wami + phezu kwayo yonke inyama,Amadodana enu namadodakazi enu ayoprofetha,Amaxhegu enu aphuphe amaphupho,Izinsizwa zenu zibone imibono. + 29  Ngalezo zinsuku ngiyothululela umoya wamiNgisho nasezigqileni zami zesilisa nezesifazane. 30  Ngiyokwenza izimangaliso* emazulwini nasemhlabeni,Igazi nomlilo nentuthu eningi. + 31  Ilanga liyophenduka ubumnyama nenyanga ibe yigazi +Ngaphambi kokufika kosuku lukaJehova olukhulu nolumangalisayo. + 32  Wonke umuntu obiza igama likaJehova uyosindiswa; +Ngoba eNtabeni iZiyoni naseJerusalema kuyoba khona abaphunyukile, + njengoba nje uJehova eshilo,Abasindile uJehova ababizayo.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “unobubele; unomusa.”
Noma, “Uyozisola.”
Noma, “azisole.”
NgesiHebheru, “Ngcwelisani.”
Noma, “amadoda amadala.”
NgesiHebheru, “Ubuso bakhe.”
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.
Okuwukuthi, “uLwandle iMedithera.”
Noma, “izibikezelo.”