UJoweli 1:1-20

  • Inhlupho enamandla yezinambuzane (1-14)

  • “Usuku lukaJehova luseduze” (15-20)

    • Umprofethi ubiza uJehova (19, 20)

1  Leli yizwi likaJehova elafika kuJoweli* indodana kaPhethuweli:   “Yizwani lokhu nina madoda amadala,Nakani nonke nina enihlala ezweni.* Yake yenzeka yini into efana nale ezinsukwini zenuNoma ezinsukwini zokhokho benu? +   Yitsheleni amadodana enu,Amadodana enu ayitshele amadodana awo,Amadodana awo ayitshele isizukulwane esilandelayo.   Okushiywe intethe eqothulayo, kudliwe iqhwagi elikhulu; +Okushiywe iqhwagi elikhulu kudliwe intethe engenamaphiko;Okushiywe intethe engenamaphiko kudliwe isikhonyane. +   Vukani nina zidakwa, + nikhale! Lilani nonke nina eniphuza iwayiniNgenxa yokuthi iwayini elimnandi lisusiwe emilonyeni yenu. +   Ngoba kukhona isizwe esikhuphukele ezweni lami, sinamandla futhi asibaleki. + Amazinyo aso angamazinyo ebhubesi, + imihlathi yaso eyebhubesi.   Siqothule isihlahla sami samagilebhisi, saphendula isihlahla sami samakhiwane saba isiqu,Saphundla amagxolo kwangasala lutho, salahla amagatsha aso.Sashiya amagatsha emhlophe.   Lila njengentombi egqoke indwangu yesakaIlilela umkhwenyana* wobusha bayo.   Umnikelo wokudla okusanhlamvu + nomnikelo ophuzwayo + awusekho endlini kaJehova;Abapristi, izikhonzi zikaJehova, bayalila. 10  Insimu iphangiwe, umhlabathi uyalila; +Ngoba ukudla okusanhlamvu kuqothuliwe, iwayini elisha lishile, amafutha aphelile. + 11  Abalimi bakhathazekile, abanakekeli bamasimu amagilebhisi bayahewulaNgenxa kakolweni nebhali;Ngoba isivuno sensimu sishabalele. 12  Isihlahla samagilebhisi somile,Isihlahla somkhiwane sibunile. Isihlahla samahalananda,* sesundu nesama-apula,Zonke izihlahla zensimu zomile; +Ngoba injabulo iphenduke amahloni phakathi kwabantu. 13  Gqokani indwangu yesaka* nilile nina bapristi;Lilani nina zikhonzi ze-altare. + Ngenani, nigqoke indwangu yesaka ubusuku bonke nina zikhonzi zikaNkulunkulu wami;Ngoba indlu kaNkulunkulu wenu igodlelwe umnikelo wokudla okusanhlamvu + nomnikelo ophuzwayo. + 14  Memezelani* isikhathi sokuzila ukudla; bizani umhlangano okhethekile. + Qoqelani ndawonye amadoda amadala nabo bonke abahlala ezweni,Nibaqoqele endlini kaJehova uNkulunkulu wenu, + nikhalele usizo kuJehova. 15  Maye ngalolo suku! Ngoba usuku lukaJehova luseduze, +Luyofika njengembubhiso evela kuMninimandla Onke! 16  Akuzange yini ukudla kuthathwe phambi kwethu,Nokuthokoza nenjabulo endlini kaNkulunkulu wethu? 17  Imbewu* ishwabene ngaphansi kwamafosholo abo. Izinqolobane zenziwe incithakalo. Izindawo zokugcina ukudla zidiliziwe ngoba ukudla okusanhlamvu komile. 18  Ngisho nemfuyo iyabubula! Imihlambi yezinkomo iyazulazula ngenxa yokuthi ayinamadlelo! Imihlambi yezimvu ilusizi. 19  Ngizobiza wena Jehova; +Ngoba umlilo ushwabadele amadlelo asehlane,Ilangabi liqothule zonke izihlahla zasendle. 20  Ngisho nezilwane zasendle ziyakulangazelela,Ngoba imifudlana yamanzi yomile,Umlilo ushwabadele amadlelo asehlane.”

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “UJehova UnguNkulunkulu.”
Noma, “emhlabeni.”
Noma, “umyeni.”
Noma, “samahananadi.”
NgesiHebheru, “Bhincani.”
NgesiHebheru, “Ngcwelisani.”
Noma kungaba, “Amakhiwane omisiwe.”