Joshuwa 8:1-35

  • UJoshuwa ubeka abaqamekeli abazohlasela i-Ayi (1-13)

  • I-Ayi liyanqotshwa (14-29)

  • Kufundwa uMthetho eNtabeni i-Ebhali (30-35)

8  UJehova wabe esethi kuJoshuwa: “Ungesabi noma wethuke. + Thatha lonke ibutho lempi, ukhuphuke uyokulwa ne-Ayi. Bheka, nginikele kuwe inkosi yase-Ayi, abantu bayo, idolobha layo nezwe layo. +  Njengoba nje wenzile eJeriko nasenkosini yalo, + kumelwe wenze okufanayo e-Ayi nasenkosini yalo, kodwa ningazithathela impango nemfuyo yakhona. Beka abazocutha ngemva kwedolobha.”  Ngakho uJoshuwa nalo lonke ibutho lempi bakhuphuka bayokulwa ne-Ayi. UJoshuwa wakhetha amaqhawe anamandla angu-30 000, wawahambisa ebusuku.  Wawayala, wathi: “Kufanele nicashe ngemva kwedolobha. Ningabi kude kakhulu nedolobha, futhi nonke kufanele nime ngomumo.  Mina nabo bonke abantu abakanye nami sizoqonda edolobheni, lapho bephuma bezokulwa nathi njengasekuqaleni, + sizobabalekela.  Lapho besijaha sizobaholela kude nedolobha, ngoba bazothi, ‘Bayasibalekela njengasekuqaleni.’ + Thina, sizobabalekela.  Nina niyobe senivuka endaweni enizifihle kuyo bese nilithatha idolobha; uJehova uNkulunkulu wenu uzolinikela kini.  Lapho nje senilithathile idolobha, kufanele nilishise ngomlilo. + Kufanele nenze ngokuvumelana nezwi likaJehova. Bhekani, nginiyalile.”  Ngemva kwalokho uJoshuwa wabadedela bahamba baya endaweni ababezocasha kuyo; bafike bahlala phakathi kweBhethele ne-Ayi, entshonalanga ye-Ayi, kuyilapho uJoshuwa ehleli nelinye ibutho lempi ngalobo busuku. 10  UJoshuwa wavuka kusesekuseni waqoqela ndawonye* ibutho, ngemva kwalokho yena namadoda amadala akwa-Israyeli balihola baya nalo e-Ayi. 11  Lonke ibutho lempi + elalikanye naye lakhuphuka, laqonda edolobheni. Lakanisa enyakatho ye-Ayi, kukhona isigodi phakathi kwalo ne-Ayi. 12  Phakathi naleso sikhathi, wayethathe amadoda angaba ngu-5 000 wawathuma ukuba ayocasha + phakathi kweBhethele + ne-Ayi, entshonalanga yedolobha. 13  Ngakho abantu abaningi bakanisa enyakatho yedolobha, + kwathi ibutho elalicashile laba sentshonalanga yedolobha, + futhi ngalobo busuku uJoshuwa waya maphakathi nesigodi.* 14  Lapho nje inkosi yase-Ayi ikubona lokho, yona namadoda edolobha baphuma ngokushesha kusesekuseni bayolwa no-Israyeli phambi kwethafa eliwugwadule. Kodwa yayingazi ukuthi kwakukhona ababecashe ngemva kwedolobha ukuze bayihlasele. 15  Lapho amadoda ase-Ayi ehlasela, uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli babaleka ngomgwaqo oya ngasehlane. + 16  Bonke abantu ababesedolobheni babizwa ukuze babajahe; njengoba babejaha uJoshuwa baqhela edolobheni. 17  Akukho neyodwa indoda e-Ayi naseBhethele engaphumanga ukuyojaha u-Israyeli. Bashiya isango ledolobha livuleke gengelezi, bajaha u-Israyeli. 18  UJehova wabe esethi kuJoshuwa: “Yelulela umkhonto osesandleni sakho ukhombe ngase-Ayi, + ngoba ngizolinikela esandleni sakho.” + Ngakho uJoshuwa welulela umkhonto owawusesandleni sakhe ngasedolobheni. 19  Lapho nje elula isandla sakhe, ababecashile bavuka ngokushesha endaweni ababecashe kuyo, bagijimela edolobheni balithatha. Bafike bathungela idolobha ngomlilo ngokushesha. + 20  Lapho amadoda ase-Ayi ephenduka ebheka emuva, abona intuthu yokusha kwedolobha yenyukela esibhakabhakeni futhi akukho lapho akwazi ukubalekela khona. Abantu ababebalekela ehlane babe sebejika bephendukela kulabo ababebajaha. 21  Lapho uJoshuwa nawo wonke ama-Israyeli bebona ukuthi abantu ababecuthele idolobha base belithathile, bebona nokwenyuka kwentuthu yokusha kwedolobha, baphenduka bawahlasela amadoda ase-Ayi. 22  Labo ababecuthile baphuma edolobheni ukuze bawahlasele, okwenza amadoda ase-Ayi avaleleka phakathi nendawo, kukhona ama-Israyeli kulolu hlangothi namanye kuloluya hlangothi, bawabulala kwangasinda ngisho noyedwa futhi akekho owaphunyuka. + 23  Kodwa inkosi yase-Ayi + bayibamba iphila bayiletha kuJoshuwa. 24  Ngemva kokuba ama-Israyeli esebabulale bonke abase-Ayi ababengaphandle kwedolobha, ehlane ababebajaha kulo, futhi bonke sebebulawe ngenkemba, wonke ama-Israyeli abuyela e-Ayi aliqothula ngenkemba. 25  Bonke abantu base-Ayi abafa ngalolo suku, kusukela kowesilisa kuya kowesifazane, babengu-12 000. 26  UJoshuwa akasehlisanga isandla sakhe esasiphethe umkhonto ayeselulile + kwaze kwaba yilapho esebabhubhise bonke abase-Ayi. + 27  Nokho, ama-Israyeli azithathela imfuyo nempango yalelo dolobha, ngokuvumelana neziyalezo uJehova ayezinike uJoshuwa. + 28  Ngemva kwalokho uJoshuwa walishisa i-Ayi laphenduka indunduma yamanxiwa, + esekhona kuze kube namuhla. 29  Inkosi yase-Ayi wayilengisa esigxotsheni* kwaze kwaba ntambama, kwathi lapho ilanga selizoshona uJoshuwa wayala ukuba isidumbu sayo sehliswe esigxotsheni. + Ngemva kwalokho, basiphonsa esangweni ledolobha, base bebeka inqwaba enkulu yamatshe phezu kwaso, esekhona kuze kube namuhla. 30  Yingaleso sikhathi lapho uJoshuwa amakhela khona i-altare uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, eNtabeni i-Ebhali, + 31  njengoba nje uMose inceku kaJehova ayewayalile ama-Israyeli nanjengoba kulotshiwe encwadini yoMthetho + KaMose, ukuthi: “Kube yi-altare lamatshe aphelele, angazange aqheshulwe ngethuluzi lensimbi.” + Banikela kuJehova iminikelo eshiswayo phezu kwalo benza nemihlatshelo ehlanganyelwayo. + 32  UJoshuwa wabe esebhala lapho ematsheni ikhophi yoMthetho + uMose ayewulobe phambi kwama-Israyeli. + 33  Wonke ama-Israyeli, amadoda amadala, izikhulu nabahluleli bawo ayemi ngapha nangapha koMphongolo phambi kwabapristi abangamaLevi ababethwele umphongolo wesivumelwano sikaJehova. Kwakukhona izifiki kanye nabokuzalwa. + Ingxenye yabo yayimi phambi kweNtaba iGerizimu, enye ingxenye imi phambi kweNtaba i-Ebhali + (njengoba nje uMose inceku kaJehova ayeyalile ngaphambili). + Abantu bakwa-Israyeli babezobusiswa ngale ndlela. 34  Ngemva kwalokho uJoshuwa wawafunda ngokuzwakalayo wonke amazwi oMthetho, + izibusiso + neziqalekiso, + ngokuvumelana nakho konke okulotshwe encwadini yoMthetho. 35  Akubanga khona ngisho nelilodwa izwi kuwo wonke uMose ayeyale ngawo uJoshuwa angazange alifunde ngokuzwakalayo phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli, + kuhlanganise nabesifazane nezingane nezifiki + ezaziphila nabo. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “wabuthela ndawonye.”
Noma, “nethafa eliphansi.”
Noma, “esihlahleni.”
NgesiHebheru, “ezazihamba phakathi kwabo.”