Joshuwa 24:1-33

  • UJoshuwa ukhuluma ngomlando ka-Israyeli (1-13)

  • Bakhuthazwa ukuba bakhonze uJehova (14-24)

    • “Kepha mina nomndeni wami, sizokhonza uJehova” (15)

  • Isivumelwano sikaJoshuwa no-Israyeli (25-28)

  • UJoshuwa uyafa angcwatshwe (29-31)

  • Amathambo kaJosefa angcwatshwa eShekemi (32)

  • U-Eleyazare uyafa angcwatshwe (33)

24  UJoshuwa wazihlanganisa ndawonye zonke izizwe zakwa-Israyeli eShekemi, wabiza amadoda amadala akwa-Israyeli, izinhloko, abahluleli nezikhulu, + bama phambi kukaNkulunkulu weqiniso.  UJoshuwa wathi kubo bonke abantu: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo, ‘Okhokho benu + babehlala ngaphesheya koMfula* esikhathini eside esidlule +—uThera uyise ka-Abrahama noyise kaNahori—futhi babekhonza abanye onkulunkulu. +  “‘Ngemva kwesikhathi ngathatha ukhokho wenu u-Abrahama + ngaphesheya koMfula* ngamhambisa lonke leli zwe laseKhanani, ngayandisa inzalo* yakhe. + Ngamnika u-Isaka; +  u-Isaka ngamnika uJakobe no-Esawu. + Kamuva u-Esawu ngamnika iNtaba iSeyiri ukuba ibe yifa lakhe; + uJakobe namadodana akhe behlela eGibhithe. +  Kamuva ngathuma uMose no-Aroni, + ngashaya iGibhithe ngezinhlupho, + ngemva kwalokho nganikhipha.  Lapho ngikhipha oyihlo eGibhithe + futhi befika olwandle, abaseGibhithe babajaha ngezinqola zempi nangamabutho amahhashi baze bafika oLwandle Olubomvu. +  Baqala ukukhala kuJehova, + ngakho wabeka ifu elimnyama phakathi kwenu nabaseGibhithe, wabamboza ngolwandle + bafa, futhi nazibonela ngawenu lokho engakwenza eGibhithe. + Ngemva kwalokho nahlala ehlane iminyaka eminingi. *+  “‘Nganiletha ezweni lama-Amori ayehlala ngaphesheya* kweJordani, wona alwa nani. + Kodwa ngawanikela esandleni senu ukuze nithathe izwe lawo, ngawabhuqa phambi kwenu. +  Khona-ke uBhalaki indodana kaZipori, inkosi yakwaMowabi, walwa no-Israyeli. Wabiza uBhalami indodana kaBheyori ukuze aniqalekise. + 10  Kodwa angimlalelanga uBhalami. + Ngakho wanibusisa ngokuphindaphindiwe, + futhi nganikhulula esandleni sakhe. + 11  “‘Nawela iJordani + nafika eJeriko. + Izikhulu* zaseJeriko, ama-Amori, amaPherizi, amaKhanani, amaHeti, amaGirigashi, amaHivi namaJebusi balwa nani, kodwa ngabanikela esandleni senu. + 12  Ngabenza baphelelwa yithemba* phambi kwenu, okwabenza banibalekela +—amakhosi amabili ama-Amori. Lokhu akwenziwanga yinkemba yenu noma umnsalo wenu. + 13  Ngale ndlela nganinika izwe enaningalikhandlekelanga namadolobha enaningawakhanga, + nahlala kuwo. Manje nidla emasimini amagilebhisi nasezihlahleni zeminqumo eningazitshalanga.’ + 14  “Ngakho-ke, yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho* nangokwethembeka, *+ nisuse onkulunkulu okhokho benu ababebakhonza ngaphesheya koMfula* naseGibhithe, + nikhonze uJehova. 15  Manje uma kubonakala kukubi emehlweni enu ukukhonza uJehova, zikhetheleni namuhla ukuthi ubani enizomkhonza, + ukuthi nizokhonza onkulunkulu ababekhonzwa okhokho benu ngaphesheya koMfula *+ noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. + Kepha mina nomndeni wami,* sizokhonza uJehova.” 16  Abantu baphendula bathi: “Kuyinto engacabangeki ukuba sishiye uJehova sikhonze abanye onkulunkulu. 17  NguJehova uNkulunkulu wethu owasikhuphula, thina nobaba bethu wasikhipha ezweni laseGibhithe, + endlini yobugqila, + futhi owenza lezi zibonakaliso ezinkulu phambi kwamehlo ethu + nowayelokhu esiqaphile kuyo yonke indlela esayihamba naphakathi kwazo zonke izizwe esadabula phakathi kwazo. + 18  UJehova waxosha zonke izizwe kanye nama-Amori ayehlala ezweni ngaphambi kokuba sifike. Ngakho-ke, nathi sizokhonza uJehova, ngoba unguNkulunkulu wethu.” 19  Khona-ke uJoshuwa wathi kubantu: “Nizokwazi ngempela yini ukukhonza uJehova? Ngoba unguNkulunkulu ongcwele; + unguNkulunkulu ofuna ukuzinikela kuye kuphela. + Ngeke azixolele izeqo zenu* nezono zenu. + 20  Uma nimshiya uJehova nikhonze onkulunkulu bezinye izizwe, naye uyomelana nani aniqothule ngemva kokuba esenenzele okuhle.” + 21  Kodwa abantu bathi kuJoshuwa: “Sizokhonza uJehova!” + 22  Ngakho uJoshuwa wathi kubantu: “Ningofakazi bokuthi nizikhethele ngokwenu ukukhonza uJehova.” + Bathi: “Singofakazi.” 23  “Ngakho-ke, susani onkulunkulu bezinye izizwe abaphakathi kwenu, nikhonze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngayo yonke inhliziyo yenu.” 24  Abantu bathi kuJoshuwa: “Sizokhonza uJehova uNkulunkulu wethu, futhi sizolalela izwi lakhe!” 25  UJoshuwa wenza isivumelwano nabantu ngalolo suku wabanika isiqondiso nomthetho eShekemi. 26  Ngemva kwalokho uJoshuwa waloba la mazwi encwadini yoMthetho + kaNkulunkulu, wayesethatha itshe + elikhulu walimisa ngaphansi kwesihlahla esikhulu esingasendlini engcwele kaJehova. 27  UJoshuwa wathi kubo bonke abantu: “Lalelani! Leli tshe lizoba ufakazi wethu, + ngoba likuzwe konke uJehova asitshele kona, lizoba ufakazi, ukuze ningamphiki uNkulunkulu wenu.” 28  UJoshuwa wabe esebadedela abantu bahamba yilowo nalowo waya endaweni eyifa lakhe. + 29  Ngemva kwalezi zinto uJoshuwa indodana kaNuni, inceku kaJehova, wafa eneminyaka engu-110. + 30  Ngakho bamngcwaba endaweni eyifa lakhe eThimnati-sera, + esezintabeni zakwa-Efrayimi, enyakatho yeNtaba iGahashi. 31  U-Israyeli waqhubeka ekhonza uJehova zonke izinsuku zikaJoshuwa nazo zonke izinsuku zamadoda amadala aqhubeka ephila ngemva kokufa kukaJoshuwa nayekwazi konke uJehova ayekwenzele u-Israyeli. + 32  Amathambo kaJosefa, + lawo ama-Israyeli ayekhuphuke nawo esuka eGibhithe, angcwatshwa eShekemi endaweni uJakobe ayeyithenge emadodaneni kaHamori, + uyise kaShekemi, ngezinhlamvu zemali ezingu-100; + futhi yaba yifa lenzalo kaJosefa. + 33  U-Eleyazare indodana ka-Aroni naye wafa. + Ngakho bamngcwaba eGqumeni LikaFinehasi indodana yakhe, + ayemnike lona ezintabeni zakwa-Efrayimi.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “izinsuku eziningi.”
Okuwukuthi, ngasempumalanga.
Noma kungaba, “Abanikazi bamazwe.”
Noma kungaba, “bethuka; besaba.”
Noma, “ngokungasoleki.”
Noma, “nangeqiniso.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
Noma, “nendlu yami.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
Noma, “akuxolele ukuvukela kwenu.”