Joshuwa 23:1-16

  • UJoshuwa uyavalelisa kubaholi bama-Israyeli (1-16)

    • Alikho nelilodwa izwi likaJehova elingagcwalisekanga (14)

23  Ngemva kwezinsuku eziningi uJehova enike u-Israyeli ukuphumula + kuzo zonke izitha ezingomakhelwane bakhe, lapho uJoshuwa esemdala iminyaka isihambile, +  uJoshuwa wabiza wonke u-Israyeli, + amadoda amadala, izinhloko, abahluleli nezikhulu, + wathi kubo: “Mina sengigugile; iminyaka yami isihambile.  Nikubonile konke uJehova uNkulunkulu wenu akwenzile kuzo zonke lezi zizwe ngenxa yenu, ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye obenilwela. +  Bhekani, nginabele ngenkatho *+ indawo yezizwe ezingakanqotshwa kanye neyazo zonke izizwe engazibhuqa + ukuze ibe yifa lenu, + kusukela eJordani kuya oLwandle Olukhulu* entshonalanga.  UJehova uNkulunkulu wenu nguye owayelokhu ezidudula phambi kwenu, + futhi wanixoshela zona,* nalithatha izwe lazo, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wenu anithembisa. +  “Manje kumelwe nibe nesibindi sokugcina nokwenza konke okulotshwe encwadini yoMthetho + KaMose ngokuba ningalokothi nichezuke kuwo niye kwesokudla noma kwesobunxele, +  ngokuba ningalokothi nizihlanganise nalezi zizwe + ezisele phakathi kwenu. Akumelwe niwaphathe nokuwaphatha amagama onkulunkulu bazo + noma nifunge ngabo, futhi akumelwe nibakhonze noma nibakhothamele. +  Kodwa kumelwe ninamathele kuJehova uNkulunkulu wenu, + njengoba nje nenzile kwaze kwaba yilolu suku.  UJehova uyoxosha izizwe ezinkulu nezinamandla phambi kwenu, + ngoba akekho noyedwa oye wakwazi ukumelana nani kuze kube yilolu suku. + 10  Umuntu oyedwa nje kuphela kini uyojaha abayinkulungwane, + ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uyanilwela, + njengoba nje anithembisa. + 11  Ngakho hlalani niqaphile + ngokuba nithande uJehova uNkulunkulu wenu. + 12  “Kodwa uma ningake nje niphenduke ninamathele kulezi zizwe ezisele + phakathi kwenu, niganiselane *+ nazo futhi nizihlanganise nazo, nazo zizihlanganise nani, 13  kufanele nazi ngokuqinisekile ukuthi uJehova uNkulunkulu wenu ngeke aqhubeke ezixosha* lezi zizwe ngenxa yenu. + Ziyoba yisicupho nogibe kanye nohlupho nxazonke zenu, + zibe ngameva emehlweni enu kuze kube yilapho senishabalele kuleli zwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona. 14  “Manje sengizokufa,* futhi nazi kahle ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo* wenu ukuthi akukho nesisodwa isithembiso kuzo zonke izithembiso ezinhle uJehova uNkulunkulu wenu anithembise zona esingafezekanga. Zigcwaliseke zonke. Asikho nesisodwa esingagcwalisekanga. + 15  Kodwa njengoba nje zonke izithembiso ezinhle uJehova uNkulunkulu wenu anithembisa zona zigcwalisekile, + ngendlela efanayo uJehova uyonilethela lonke usizi akhulume ngalo* futhi uyonibhuqa niphele kuleli zwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona. + 16  Uma ningasigcini isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu aniyala ukuba nisigcine, futhi uma nihamba niyokhonza abanye onkulunkulu nibakhothamele, uJehova uyonithukuthelela kakhulu + nishabalale ngokushesha ezweni elihle aninike lona.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nginihlukanisele.”
Okuwukuthi, iMedithera.
Noma, “waziphuca ifa lazo.”
Noma, “nishadiselane.”
Noma, “eziphuca ifa lazo.”
NgesiHebheru, “Namuhla ngihamba ngendlela yomhlaba wonke.”
Noma, “wonke amazwi amabi.”