Joshuwa 22:1-34

  • Izizwe ezisempumalanga zibuyela emizini yazo (1-8)

  • Kwakhiwa i-altare eJordani (9-12)

  • Kuyachazwa ukuthi elokwenzani i-altare (13-29)

  • Ingxabano iyaxazululwa (30-34)

22  UJoshuwa wabe esebiza abakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase  wathi kubo: “Nikwenzile konke lokho uMose inceku kaJehova aniyala ngakho, + futhi nililalelile izwi lami kukho konke enginiyale ngakho. +  Anibashiyanga abafowenu sonke lesi sikhathi kuze kube namuhla; + futhi niwugcinile umyalo kaJehova uNkulunkulu wenu. +  Manje uJehova uNkulunkulu wenu usebanike ukuphumula abafowenu, njengoba nje abathembisa. + Ngakho seningabuyela ematendeni enu ezweni uMose inceku kaJehova aninika lona ukuba libe ngelenu ngaphesheya* kweJordani. +  Kuphela nje niqikelele ukuba nigcine umyalo noMthetho uMose inceku kaJehova aninika wona, + ngokuthanda uJehova uNkulunkulu wenu, + nihambe kuzo zonke izindlela zakhe, + nigcine imiyalo yakhe, + ninamathele kuye + futhi nimkhonze + ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo* wenu.” +  UJoshuwa wayesebabusisa, wabakhulula baya ematendeni abo.  UMose wayenike uhhafu wesizwe sakwaManase ifa eBhashani, + omunye uhhafu wesizwe uJoshuwa wawunika izwe ohlangothini olusentshonalanga yeJordani + kanye nabafowabo. Ngaphezu kwalokho, lapho uJoshuwa ebakhulula ukuba baye ematendeni abo, wababusisa  wathi kubo: “Buyelani ematendeni enu nengcebo eningi, nemfuyo eningi, nesiliva negolide, nethusi nensimbi kanye nezingubo eziningi. + Thathani ingxenye yenu yempango + yezitha zenu kubafowenu.”  Ngemva kwalokho abakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase basuka kwamanye ama-Israyeli, eShilo, ezweni laseKhanani, babuyela kwaGileyadi, + izwe lefa labo ababehlala kulo ngokuvumelana nomyalo kaJehova ngoMose. + 10  Lapho befika eJordani ezweni laseKhanani, abakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase bakha i-altare lapho ngaseJordani, i-altare elikhulu elibabazekayo. 11  Kamuva amanye ama-Israyeli akuzwa lokho, + athi: “Bhekani! AbakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase bakhe i-altare emngceleni wezwe laseKhanani eJordani endaweni yama-Israyeli.” 12  Lapho ama-Israyeli ezwa ngakho, yonke inhlangano yama-Israyeli yahlangana eShilo + ukuze iyolwa nabo. 13  Ngakho ama-Israyeli athumela uFinehasi + indodana ka-Eleyazare umpristi kwabakwaRubeni, abakwaGadi nakuhhafu wesizwe sakwaManase ezweni lakwaGileyadi, 14  ehamba nezikhulu eziyishumi, isikhulu esisodwa emndenini ngamunye kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, ngasinye siyinhloko emndenini kayise futhi simelele izinkulungwane* zakwa-Israyeli. + 15  Lapho befika kwabakwaRubeni, kwabakwaGadi nakuhhafu wesizwe sakwaManase ezweni lakwaGileyadi, bathi kubo: 16  “Nakhu ekushoyo yonke inhlangano kaJehova: ‘Senzo sini lesi enisenzile sokungathembeki + kuNkulunkulu ka-Israyeli? Seniyekile manje ukulandela uJehova ngokuzakhela i-altare nangokudlubulunda kuJehova. + 17  Sasisincane yini isono esasenza ePheyori? Asikazihlanzi kuso kuze kube namuhla, nakuba inhlangano kaJehova yabhuqwa ngesifo. + 18  Nina seniyayeka manje ukulandela uJehova! Uma nidlubulunda namuhla kuJehova, kusasa uzothukuthelela yonke inhlangano ka-Israyeli. + 19  Uma kuwukuthi izwe eliyifa lenu lingcolile, welelani ezweni lefa likaJehova + lapho kuhlala khona itabernakele likaJehova, + nihlale nathi, kodwa ningadlubulundi kuJehova futhi ningasenzi izidlubulundi ngokuzakhela elinye i-altare libe likhona i-altare likaJehova uNkulunkulu wethu. + 20  Ngesikhathi u-Akhani + indodana kaZera enza ngokungathembeki ngokuphathelene nento okwakufanele ibhujiswe, intukuthelo ayehlelanga yini yonke inhlangano ka-Israyeli? + Akuyena yedwa owafa ngenxa yesono sakhe.’” + 21  Lapho bezwa lokhu, abakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase baphendula izinhloko zezinkulungwane* zakwa-Israyeli bathi: + 22  “UNkulunkulu Onamandla, uJehova! UNkulunkulu Onamandla, uJehova! + Yena uyazi, no-Israyeli uzokwazi. Jehova, uma sidlubulundile futhi singathembekanga kuwe, ungasiyeki namuhla. 23  Uma sizakhele i-altare ukuze siyeke ukulandela uJehova nokuba sinikele kulo iminikelo yokushiswa, iminikelo yokudla okusanhlamvu nemihlatshelo yenhlanganyelo, uJehova uzosijezisa. + 24  Leli altare silakhe ngoba besikhathazeke ngokuthi ngelinye ilanga amadodana enu ayothi emadodaneni ethu: “Nilithathaphi ilungelo lokukhonza uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kanye nathi?* 25  UJehova ubeke iJordani njengomngcele phakathi kwethu nani, abakwaRubeni nabakwaGadi. Akukho okunihlanganisa noJehova.” Amadodana enu ayovimba amadodana ethu ekukhonzeni* uJehova. 26  “Ngakho sithe, ‘Masizakheleni i-altare, kungabi elomnikelo wokushiswa noma elomhlatshelo, 27  kodwa libe ubufakazi phakathi kwethu nani + nenzalo yethu* bokuthi siyokwenza inkonzo kaJehova phambi kwakhe ngeminikelo yethu eshiswayo, ngemihlatshelo nangemihlatshelo yethu ehlanganyelwayo, + ukuze ngelinye ilanga amadodana enu angathi emadodaneni ethu: “Akukho okunihlanganisa noJehova.”’ 28  Ngakho sithe, ‘Uma kwenzeka ngelinye ilanga besho lokho kithi nasenzalweni yethu,* siyothi: “Bhekani i-altare elenziwa obaba bethu elifana ne-altare likaJehova, kungelona eleminikelo eshiswayo noma imihlatshelo, kodwa ukuze libe ubufakazi phakathi kwethu nani.”’ 29  Kuyinto esingenakuyicabanga ukudlubulunda kuJehova nokuba siyeke namuhla ukulandela uJehova + ngokwakha i-altare leminikelo eshiswayo, iminikelo yokudla okusanhlamvu nemihlatshelo, ngaphandle kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu eliphambi kwetabernakele lakhe!” + 30  Lapho uFinehasi umpristi, izikhulu zenhlangano nezinhloko zezinkulungwane* zakwa-Israyeli ezazikanye naye bezwa amazwi ayeshiwo inzalo kaRubeni, kaGadi nekaManase, baneliseka. + 31  Ngakho uFinehasi indodana ka-Eleyazare umpristi wathi enzalweni kaRubeni, kaGadi nekaManase: “Namuhla siyazi ukuthi uJehova uphakathi kwethu, ngoba anisenzanga lesi senzo sokungathembeki kuJehova. Manje niwasindisile ama-Israyeli esandleni sikaJehova.” 32  Ngemva kwalokho uFinehasi indodana ka-Eleyazare umpristi nezikhulu babuya kwabakwaRubeni nabakwaGadi ezweni lakwaGileyadi babuyela ezweni laseKhanani, babuyisela impendulo kwamanye ama-Israyeli. 33  Ama-Israyeli aneliseka ngalowo mbiko. Ama-Israyeli abe esedumisa uNkulunkulu, awazange esasho lutho ngokuyolwa nabakwaRubeni nabakwaGadi ukuze abhubhise izwe ababehlala kulo. 34  Ngakho abakwaRubeni nabakwaGadi baliqamba igama leli altare,* ngoba “liwufakazi phakathi kwethu bokuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso.”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ngasempumalanga.
Noma, “izizwe.”
Noma, “zezizwe.”
Noma, “Nihlangene ngani nina noJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.”
NgesiHebheru, “ekwesabeni.”
NgesiHebheru, “nezizukulwane zethu.”
NgesiHebheru, “nasezizukulwaneni zethu.”
Noma, “zezizwe.”
Ngokwale ncazelo enikeziwe, cishe leli altare laqanjwa ngokuthi uFakazi.