Joshuwa 18:1-28

  • Izwe elisele liyabiwa eShilo (1-10)

  • Ifa likaBhenjamini (11-28)

18  Wonke u-Israyeli wabuthana eShilo, + wabeka itende lokuhlangana lapho, + njengoba ayeselinqobile kakade izwe. +  Kodwa kwakusasele izizwe eziyisikhombisa phakathi kwama-Israyeli ezazingakabelwa ifa lazo.  Ngakho uJoshuwa wathi kuma-Israyeli: “Kuyoze kube nini nizindela ukungena nithathe izwe uJehova uNkulunkulu wokhokho benu aninike lona? +  Nginikeni amadoda amathathu esizweni ngasinye ukuze ngiwathume; kufanele ahambe alijikeleze lonke izwe alisike ngokwefa lezizwe zawo. Ngemva kwalokho kufanele abuye eze kimi.  Kumelwe alihlukanise libe izabelo eziyisikhombisa. + UJuda uzoqhubeka esendaweni yakhe eningizimu, + nendlu kaJosefa izoqhubeka isendaweni yayo enyakatho. +  Kepha nina, sikani izwe libe yizabelo eziyisikhombisa nizibhale phansi, bese niziletha lapha kimi, mina ngizonenzela inkatho + lapha phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu.  Kodwa amaLevi awanasabelo phakathi kwenu, + ngoba ubupristi bukaJehova buyifa lawo; + uGadi, uRubeni nohhafu wesizwe sakwaManase + sebelithathile ifa labo ohlangothini olusempumalanga yeJordani, uMose inceku kaJehova abanika lona.”  La madoda alungela ukuhamba, futhi uJoshuwa wabayala labo ababezosika izwe, wathi: “Hambani nijikeleze izwe nilisike bese nibuya niza kimi, mina ngizonenzela inkatho lapha phambi kukaJehova eShilo.” +  Ngakho ahamba lawo madoda alidabula izwe, alihlukanisa ngokwamadolobha laba izabelo eziyisikhombisa, abe esebhala encwadini. Ngemva kwalokho abuyela kuJoshuwa ekamu eShilo. 10  UJoshuwa wabe esewenzela inkatho eShilo phambi kukaJehova. + UJoshuwa wawahlukanisela lapho ama-Israyeli izwe ngokwezabelo zawo. + 11  Kwabe sekwenziwa inkatho yesizwe sakwaBhenjamini ngokwemindeni yaso, sathola indawo eyayiphakathi kwesizwe sakwaJuda + nesizwe sakwaJosefa. + 12  Ohlangothini olusenyakatho, umngcele wabo wawuqala eJordani, ukhuphuke ugudle iJeriko + enyakatho wenyukele entabeni ngasentshonalanga, udlulele ehlane laseBheti-aveni. + 13  Umngcele wawusuka lapho uwelele eLuze, endaweni eseningizimu egudle iLuze, okungukuthi eBhethele; + umngcele wawehlela e-Atharoti-adari + entabeni eseningizimu yeBheti-horoni + Elisezansi. 14  Lo mngcele wawuhamba ngasohlangothini olusentshonalanga, ujikele eningizimu usuka entabeni ebhekene neBheti-horoni uye eningizimu; uphelele eKiriyati-bhali, okungukuthi eKiriyati-jeyarimi, + idolobha lakwaJuda. Lolu uhlangothi olusentshonalanga. 15  Uhlangothi oluseningizimu lwaluqala emaphethelweni eKiriyati-jeyarimi, umngcele wawudlulela entshonalanga; ube usuya emthonjeni waseNefitowa. + 16  Umngcele wawehlela emaphethelweni entaba ebheke iSigodi Sendodana KaHinomu, + esiseSigodini SamaRefa *+ enyakatho, wehlele eSigodini SikaHinomu, ugudle indawo yamaJebusi + eningizimu, wehlele e-Eni-rogeli. + 17  Wawudlula ngasenyakatho uye e-Eni-shemeshi uqhubekele eGeliloti, ephambi komqansa wase-Adumimi, + wehlele etsheni + likaBohanu + indodana kaRubeni. 18  Wawuqhubeka ugudle ngasenyakatho phambi kwe-Araba wehlele e-Araba. 19  Umngcele wawuqhubekela ngasenyakatho ugudle eBheti-hogila, + uphelele ethekwini loLwandle Lukasawoti *+ elingasenyakatho emaphethelweni eJordani ngaseningizimu. Lona kwakuwumngcele ongaseningizimu. 20  IJordani laba umngcele wakwaBhenjamini ohlangothini olungasempumalanga. Leli kwakuyifa lenzalo kaBhenjamini ngokwemindeni yayo, imingcele yalo nhlangothi zonke. 21  Amadolobha esizwe sakwaBhenjamini ngokwemindeni yaso kwakuyilawa: iJeriko, iBheti-hogila, i-Emeki-kezizi, 22  iBheti-araba, + iZemarayimi, iBhethele, + 23  i-Avimi, iPhara, i-Ofira, 24  iKefari-amoni, i-Ofini neGeba +—amadolobha angu-12 nemizi engaphansi kwawo. 25  IGibheyoni, + iRama, iBhereroti, 26  iMispe, iKefira, iMoza, 27  iRekemi, i-Iripeyeli, iTarala, 28  iZela, + i-Elefi, iJebusi, okungukuthi iJerusalema, + iGibheya + neKiriyati—amadolobha angu-14 nemizi engaphansi kwawo. Leli kwakuyifa lenzalo kaBhenjamini ngokwemindeni yayo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “eThafeni LamaRefa.”
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.