Joshuwa 17:1-18

  • Ifa likaManase elisentshonalanga (1-13)

  • Elinye izwe lesizukulwane sikaJosefa (14-18)

17  Kwabe sekuphuma isabelo + sesizwe sakwaManase, + ngoba wayeyizibulo likaJosefa. + Ngenxa yokuthi uMakiri + izibulo likaManase, uyise kaGileyadi, wayeyiqhawe, wathola iGileyadi neBhashani. +  Inzalo kaManase eyayisele nayo yathola izabelo ngokwemindeni yayo, amadodana ka-Abhi-ezeri, + amadodana kaHeleki, amadodana ka-Asiriyeli, amadodana kaShekemi, amadodana kaHeferi namadodana kaShemida. Lena kwakuyinzalo kaManase indodana kaJosefa, abesilisa ngokwemindeni yabo. +  Kodwa uZelofehadi + indodana kaHeferi, indodana kaGileyadi, indodana kaMakiri, indodana kaManase, wayengenawo amadodana kodwa wayenamadodakazi kuphela, yilawa amagama amadodakazi akhe: uMahila, uNowa, uHogila, uMilka noTiriza.  Ngakho aya ku-Eleyazare + umpristi, uJoshuwa indodana kaNuni nasezikhulwini, athi: “NguJehova owayala uMose ukuba asinike ifa emndenini wakithi.” + Ngakho banikwa ifa kanye nabafowabo bakayise, + ngokuvumelana nomyalo kaJehova.  Kunezinye izabelo eziyishumi ezatholwa abakwaManase ngaphandle kwezwe laseGileyadi nelaseBhashani, ezazingaphesheya* kweJordani, +  ngoba amadodakazi esizwe sakwaManase athola ifa kanye namadodana akhona, futhi izwe laseGileyadi laba elayo yonke enye inzalo yakwaManase.  Umngcele wakwaManase wawuqala e-Asheri uye eMikimethati, + elibhekene neShekemi, + futhi umngcele wawuqhubekela eningizimu* uye ezweni elihlala abantu base-Eni-Taphuwa.  Izwe laseTaphuwa + laba elikaManase, kodwa idolobha laseTaphuwa elisemngceleni wakwaManase lalingelenzalo ka-Efrayimi.  Lo mngcele wawehlela eningizimu eMhosheni WaseKana. Kwakunamadolobha akwa-Efrayimi phakathi kwamadolobha akwaManase, + umngcele wakwaManase usenyakatho yomhosha futhi uphelela olwandle. + 10  Izwe eliseningizimu kwakungelakwa-Efrayimi, elisenyakatho kungelakwaManase, umngcele wabo kuwulwandle, + enyakatho abakwaManase babephelela kwa-Asheri, empumalanga baphelele kwa-Isakare. 11  Amadolobha alandelayo, lawo ayesendaweni ka-Isakare neka-Asheri, kanye namadolobhana angaphansi* kwawo nezakhamuzi zakhona aba akaManase: iBheti-sheyani, iJibhileyamu, + iDori, + i-Eni-dori, + iThahanaki + neMegido, izindawo ezintathu ezisemagqumeni. 12  Kodwa abakwaManase abakwazanga ukuwathatha la madolobha abe ngawabo; amaKhanani aqhubeka ehlala ngenkani kuleli zwe. + 13  Kwathi lapho ama-Israyeli eba namandla aphoqa amaKhanani ukuba enze umsebenzi wobugqila, + kodwa awawaxoshanga wonke. *+ 14  Inzalo kaJosefa yathi kuJoshuwa: “Kungani usinike* indawo eyodwa kuphela ukuba ibe yisabelo sethu? + Siyisizwe esinabantu abaningi, ngoba uJehova usibusisile kuze kube manje.” + 15  UJoshuwa wabaphendula wathi: “Uma niyisizwe esinabantu abaningi, yenyukelani ehlathini, niligawule niziphendlele indawo lapho ezweni lamaPherizi + namaRefa, + ngoba indawo yakwa-Efrayimi + esezintabeni incane kakhulu kini.” 16  Inzalo kaJosefa yathi: “Indawo esezintabeni ayisanele, futhi wonke amaKhanani ahlala ezweni elisesigodini* anezinqola zempi + ezinamasikela amakhulu ensimbi,* lawo aseBheti-sheyani + nasemadolobhaneni angaphansi* kwalo nalawo aseSigodini* SaseJizreyeli.” + 17  Ngakho uJoshuwa wakhuluma nendlu kaJosefa, abakwa-Efrayimi nabakwaManase, wathi: “Niyisizwe esinabantu abaningi, futhi ninamandla amakhulu. Ngeke nithole isabelo esisodwa kuphela, + 18  kodwa nizothola nendawo esezintabeni. + Nakuba iyihlathi, nizoligawula niziphendlele indawo, futhi izoba umngcele wenu. Ngoba nizowaxosha amaKhanani, nakuba enamandla futhi enezinqola zempi ezinamasikela amakhulu ensimbi.” *+

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ohlangothini olusempumalanga.
NgesiHebheru, “kwesokudla.”
Noma, “aseduze.”
Noma, “awawaphucanga wonke izwe lawo.”
NgesiHebheru, “unginike.”
Noma, “elisethafeni.”
NgesiHebheru, “anezinqola zempi zensimbi.”
Noma, “aseduze.”
Noma, “aseThafeni.”
NgesiHebheru, “enezinqola zempi zensimbi.”