Joshuwa 15:1-63

  • Ifa likaJuda (1-12)

  • Indodakazi kaKalebi ithola indawo (13-19)

  • Amadolobha akwaJuda (20-63)

15  Izwe elabelwa *+ imindeni yesizwe sakwaJuda lafinyelela emngceleni wakwa-Edomi, + ihlane laseZini, kuya eNegebhi emkhawulweni wayo oseningizimu.  Umngcele walo oseningizimu wawusuka emaphethelweni oLwandle Lukasawoti, *+ ethekwini elibheke eningizimu.  Wawuqhubekela ngaseningizimu emqanseni wase-Akarabimi, + uwelele eZini bese wenyuka usuka eningizimu uye eKadeshi-barineya, + uwelele eHezironi, ukhuphukele e-Adari bese uzungeza uye eKaraka.  Wawube usudlulela e-Azimoni + bese uya eMhosheni* WaseGibhithe, + lo mngcele wawuphelela oLwandle.* Lona kwakuwumngcele wale mindeni oseningizimu.  Umngcele osempumalanga kwakuwuLwandle Lukasawoti* kuze kufike phezulu emaphethelweni eJordani, umngcele ongasenyakatho wawuqala ethekwini lolwandle, emaphethelweni eJordani. +  Lo mngcele wawenyukela eBheti-hogila + uwelele enyakatho yeBheti-araba, + wenyukele etsheni likaBohanu + indodana kaRubeni.  Umngcele wawukhuphukela eDebhiri eSigodini Sase-Akori, *+ ujikele ngasenyakatho uye eGiligali, + ephambi komqansa wase-Adumimi oseningizimu yomhosha, uwelele emanzini ase-Eni-shemeshi + bese uphelela e-Eni-rogeli. +  Lo mngcele wawukhuphukela eSigodini Sendodana KaHinomu + ugudle izintaba zamaJebusi + eningizimu, okungukuthi eJerusalema, + wawube usukhuphukela esiqongweni sentaba ebhekene neSigodi SikaHinomu entshonalanga, esisemaphethelweni eSigodi SamaRefa* enyakatho.  Umngcele wawube ususuka esiqongweni sentaba uze uyofika emthonjeni waseNefitowa, + udlulele emadolobheni aseNtabeni i-Efroni; umngcele wawuze ufike eBhahala, okungukuthi eKiriyati-jeyarimi. + 10  Lo mngcele wawuzungeza usuka eBhahala uye ngasentshonalanga eNtabeni iSeyiri, udlule uyogudla iNtaba iJeharimu enyakatho, okungukuthi eKhesaloni, wehlele eBheti-shemeshi + bese uwelela eThimna. + 11  Umngcele wawudlula uyogudla intaba yase-Ekroni + enyakatho, uze uyofika eShikeroni udlulele eNtabeni iBhahala uqhubekele eJabiniyeli, uze uyophelela olwandle. 12  Umngcele osentshonalanga kwakuwuLwandle Olukhulu *+ nogu lwalo. Lona kwakuwumngcele wenzalo yakwaJuda ngokwemindeni yayo zinhlangothi zonke. 13  Wanika uKalebi + indodana kaJefune isabelo phakathi kwenzalo kaJuda ngokuvumelana nomyalo kaJehova awunika uJoshuwa, wamnika iKiriyati-ariba (u-Ariba wayenguyise ka-Anaki), okungukuthi iHebroni. + 14  Ngakho uKalebi wawaxosha lapho amadodana amathathu ka-Anaki: + uSheshayi, u-Ahimani noTalimayi, + inzalo ka-Anaki. 15  Ngemva kwalokho wakhuphuka wayokulwa nabaseDebhiri. + (IDebhiri lalikade libizwa ngokuthi iKiriyati-seferi.) 16  UKalebi wabe esethi: “Indoda ezohlasela iKiriyati-seferi ilinqobe, ngizoyinika indodakazi yami u-Akisa ibe umkayo.” 17  U-Otheniyeli + indodana kaKhenazi, + umfowabo kaKalebi, walinqoba. Ngakho wamnika u-Akisa indodakazi yakhe + waba umkakhe. 18  Lapho u-Akisa eseya emzini wakhe, wancenga umyeni wakhe ukuba acele insimu kuyise. U-Akisa wabe esehla embongolweni.* UKalebi wathi kuye: “Ufunani?” + 19  Wathi: “Ngicela ungiphe isipho esiyisibusiso, ngoba unginike isiqephu sezwe esomile kuphela esiseningizimu;* nginike neGulothi-mayimi.”* Ngakho wamnika iGulothi Elingenhla neGulothi Elingezansi. 20  Leli kwakuyifa lesizwe sakwaJuda ngokwemindeni yaso. 21  Amadolobha ayesemaphethelweni esizwe sakwaJuda ukuya ngasemngceleni wakwa-Edomi + eningizimu kwakuyilawa: iKabiziyeli, i-Edere, iJaguri, 22  iKhina, iDimona, i-Adada, 23  iKedeshi, iHazori, i-Itinani, 24  iZifi, iThelemi, iBheyaloti, 25  iHazori-hadatha, iKheriyoti-hezironi, okungukuthi iHazori, 26  i-Amamu, iShema, iMolada, + 27  iHazari-gada, iHeshimoni, iBheti-pheleti, + 28  iHazari-shuwali, iBheri-sheba, + iBhiziyothiya, 29  iBhahala, i-Imi, i-Ezemi, 30  i-Elitoladi, iKhesili, iHorma, + 31  iZikilagi, + iMadimana, iSanisana, 32  iLebhawoti, iShilihimi, i-Ayini neRimoni +—esewonke amadolobha ayengu-29 kanye nemizi engaphansi kwawo. 33  EShefela + kwakuyilawa: i-Eshitawoli, iZora, + i-Ashina, 34  iZanowa, i-Eni-ganimi, iTaphuwa, i-Enamu, 35  iJarimuthi, i-Adulamu, + iSoko, i-Azeka, + 36  iShaharayimi, + i-Aditayimi, iGedera neGederotayimi*—amadolobha angu-14 nemizi engaphansi kwawo. 37  IZenani, iHadasha, iMigidali-gadi, 38  iDileyani, iMispe, iJokiteyeli, 39  iLakishi, + iBhozikati, i-Egiloni, 40  iKhabhoni, iLahimamu, iKhitilishi, 41  iGederoti, iBheti-dagoni, iNahama neMakheda +—amadolobha angu-16 nemizi engaphansi kwawo. 42  ILibhina, + i-Etere, i-Ashani, + 43  i-Ifita, i-Ashina, iNezibi, 44  iKheyila, i-Akizibi neMareshahi—amadolobha angu⁠-9 nemizi engaphansi kwawo. 45  I-Ekroni namadolobhana angaphansi kwayo* nemizi yawo; 46  kusukela e-Ekroni ngasentshonalanga, konke okuseceleni kwe-Ashidodi nemizi engaphansi kwayo. 47  I-Ashidodi, + amadolobhana angaphansi kwalo* nemizi yawo; iGaza, + amadolobhana angaphansi kwalo nemizi yawo, kwehle kuze kuyofika eMhosheni WaseGibhithe, uLwandle Olukhulu* nezindawo ezigudle ugu lwalo. + 48  Izindawo ezisezintabeni, iShamiri, iJatiri, + iSoko, 49  iDana, iKiriyati-sana, okungukuthi iDebhiri, 50  i-Anabi, i-Eshitemo, + i-Animi, 51  iGosheni, + iHoloni neGilo +—amadolobha angu-11 nemizi engaphansi kwawo. 52  I-Arabhu, iDuma, i-Eshani, 53  iJanimi, iBheti-taphuwa, i-Afeka, 54  iHumitha, iKiriyati-ariba, okungukuthi iHebroni, + neZiyori—amadolobha angu⁠-9 nemizi engaphansi kwawo. 55  IMawoni, + iKarmeli, iZifi, + iJutha, 56  iJizreyeli, iJokideyamu, iZanowa, 57  iKhayine, iGibheya neThimna +—amadolobha ayishumi nemizi engaphansi kwawo. 58  IHalihuli, iBheti-zuri, iGedori, 59  iMaharati, iBheti-anoti ne-Elitekoni—amadolobha ayisithupha nemizi engaphansi kwawo. 60  IKiriyati-bhali, okungukuthi iKiriyati-jeyarimi + neRaba—amadolobha amabili nemizi engaphansi kwawo. 61  Ehlane, iBheti-araba, + iMidini, iSekaka, 62  iNibishani, iDolobha LikaSawoti ne-Eni-gedi +—amadolobha ayisithupha nemizi engaphansi kwawo. 63  Kepha amadoda akwaJuda awakwazanga ukuwaxosha + amaJebusi + ayehlala eJerusalema, + ngakho amaJebusi asahlala nabantu bakwaJuda eJerusalema kuze kube namuhla.

Imibhalo yaphansi

Noma, “elabelwa ngenkatho.”
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.
Okuwukuthi, uLwandle Olukhulu, iMedithera.
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.
Noma, “eThafeni Lase-Akori.”
Noma, “eThafeni LamaRefa.”
Okuwukuthi, iMedithera.
Noma kungaba, “washaya izandla esembongolweni.”
Noma, “esiseNegebhi.”
Incazelo: “Izitsha Zamanzi.”
Noma kungaba, “iGedera nezibaya zalo zezimvu.”
Noma, “aseduze.”
Noma, “alizungezile.”
Okuwukuthi, iMedithera.