Joshuwa 1:1-18

  • UJehova ukhuthaza uJoshuwa (1-9)

    • Funda uMthetho ngezwi eliphansi (8)

  • Ukulungiselela ukuwela iJordani (10-18)

1  Ngemva kokufa kukaMose inceku kaJehova, uJehova wathi kuJoshuwa *+ indodana kaNuni, isikhonzi + sikaMose:  “UMose inceku yami ufile. + Manje sukuma, uwele iJordani, wena naso sonke lesi sizwe, uye ezweni engisinika lona, engilinika ama-Israyeli. +  Ngizoninika zonke izindawo eninyathela kuzo, njengoba nje ngathembisa uMose. +  Indawo yenu izosuka ehlane ize iyofika eLebhanoni nasemfuleni omkhulu, i-Ewufrathe—lonke izwe lamaHeti +—ize ifike oLwandle Olukhulu* entshonalanga. +  Akekho oyokwazi ukumelana nawe uma nje usaphila. + Ngizoba nawe, njengoba nje ngaba noMose. + Ngeke ngikulahle noma ngikushiye. +  Yiba nesibindi uqine, + ngoba nguwe ozokwenza ukuba lesi sizwe sithathe izwe engafunga kokhokho baso ukuthi ngizobanika lona. +  “Kuphela nje yiba nesibindi uqine, uwugcine ngokucophelela wonke uMthetho uMose inceku yami akuyala ngawo. Ungaphambuki kuwo uye ngakwesokudla noma ngakwesobunxele, + ukuze wenze ngokuhlakanipha nomaphi lapho uya khona. +  Akufanele uyeke ukukhuluma + ngale ncwadi yoMthetho, kumelwe uyifunde ngezwi eliphansi* ubusuku nemini, ukuze ukugcine ngokucophelela konke okulotshwe kuyo; + ngoba uma wenza kanjalo uyophumelela futhi uyokwenza ngokuhlakanipha. +  Angikuyalanga yini? Kuphela yiba nesibindi uqine. Ungethuki noma wesabe, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona.” + 10  UJoshuwa wabe eseyala izikhulu zabantu, wathi: 11  “Nqamulani ekamu nitshele abantu nithi, ‘Lungisani umphako, ngoba ezinsukwini ezintathu kusuka manje nizowela iJordani ukuze ningene nithathe izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona ukuba libe ngelenu.’” + 12  KwabakwaRubeni, abakwaGadi nakuhhafu wesizwe sakwaManase, uJoshuwa wathi: 13  “Khumbulani lokho uMose inceku kaJehova aniyala ngakho, + ethi: ‘UJehova uNkulunkulu wenu uninika ukuphumula futhi uninike leli zwe. 14  Omkenu, izingane zenu nemfuyo yenu bazohlala ezweni uMose aninike lona nganeno* kweJordani, + kodwa nonke nina madoda angamaqhawe + nizowela nihlomele impi nihambe phambi kwabafowenu. + Kumelwe nibasize 15  kuze kube yilapho uJehova esenike abafowenu ukuphumula njengoba nje eninikile nani futhi nabo sebelithathile izwe uJehova uNkulunkulu wenu abanika lona. Ngemva kwalokho ningabuyela ezweni enilinikiwe ukuba nilithathe libe ngelenu, izwe uMose inceku kaJehova aninika lona elisempumalanga yeJordani.’” + 16  Baphendula bathi kuJoshuwa: “Konke osiyale ngakho sizokwenza, futhi sizoya nomaphi lapho usithuma khona. + 17  Njengoba nje samlalela uMose kukho konke akusho, sizokulalela nawe. Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho angaba nawe njengoba nje aba noMose. + 18  Noma yimuphi umuntu ophikisana nomyalo wakho nongayilaleli yonke imiyalo yakho uyobulawa. + Wena nje yiba nesibindi uqine.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “kuJehoshuwa,” okusho ukuthi “UJehova Uyinsindiso.”
Okuwukuthi, iMedithera.
Noma, “uzindle ngayo.”
Okuwukuthi, ngasempumalanga.