NgokukaJohane 9:1-41

  • UJesu welapha umuntu owazalwa eyimpumputhe (1-12)

  • AbaFarisi baphenya umuntu owelashiwe ngemibuzo (13-34)

  • AbaFarisi bayizimpumputhe (35-41)

9  Njengoba ayedlula wabona umuntu owazalwa eyimpumputhe.  Abafundi bakhe bambuza: “Rabi, + ubani owona, yilo muntu noma ngabazali bakhe, aze azalwe eyimpumputhe?”  UJesu waphendula: “Akonanga lo muntu noma abazali bakhe, kodwa kwenzeka ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswe ngaye. +  Kumelwe senze imisebenzi yaLowo ongithumile kusesemini; + buyeza ubusuku lapho kungekho muntu ongasebenza khona.  Uma nje ngisesezweni, ngiwukukhanya kwezwe.” +  Ngemva kokuba esho lezi zinto, wakhafulela emhlabathini wenza udaka ngamathe, walunameka emehlweni alo muntu +  wathi kuye: “Hamba uyogeza echibini laseSilowama” (okuhunyushwa ngokuthi “oThunyiwe”). Wahamba wayogeza, wabuya esebona. +  Omakhelwane nalabo ababevame ukumbona eyisinxibi* bathi: “Yilo muntu obevame ukuhlala acele, akunjalo?”  Abanye babethi: “Nguye.” Abanye bethi: “Lutho neze, ufana naye.” Lo muntu yena wayelokhu ethi: “Nginguye.” 10  Ngakho bambuza bathi: “Pho-ke, amehlo akho avuleke kanjani?” 11  Waphendula: “Lo muntu okuthiwa nguJesu wenze udaka walugcoba emehlweni ami wathi kimi, ‘Hamba uyogeza eSilowama.’ + Ngakho ngihambile, ngageza, ngabona.” 12  Bathi kuye: “Uphi lowo muntu?” Wathi: “Angazi.” 13  Bamhola lo muntu obekade eyimpumputhe bamyisa kubaFarisi. 14  Kwaqondana nokuthi kwakuwusuku lweSabatha + mhla uJesu enza udaka futhi evula amehlo akhe. + 15  Manje nabaFarisi babe sebembuza lo muntu ukuthi kwenzeke kanjani ukuba abone. Wathi kubo: “Unameke udaka emehlweni ami, ngageza, ngakho ngiyabona.” 16  Abanye kubaFarisi babe sebethi: “Lo muntu akaveli kuNkulunkulu, ngoba akaligcini iSabatha.” + Abanye bathi: “Umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso zalolu hlobo?” + Ngakho bahlukana phakathi. + 17  Baphinde bathi kule mpumputhe: “Wena-ke uthini ngaye, njengoba evule amehlo akho?” Lo muntu wathi: “Ungumprofethi.” 18  Nokho amaJuda awazange akholwe ukuthi ubeyimpumputhe nokuthi wayesebona, aze abiza abazali balo muntu owayesebona. 19  Ababuza: “Ingabe lona uyindodana yenu enithi yazalwa iyimpumputhe? Kwenzeka kanjani ukuba ibone manje?” 20  Abazali bakhe baphendula bathi: “Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu nokuthi wazalwa eyimpumputhe. 21  Kodwa ukuthi kwenzeke kanjani ukuba abone manje, asazi; noma ukuthi ubani ovule amehlo akhe, asazi. Buzani yena. Usekhulile. Kumelwe azikhulumele.” 22  Abazali bakhe basho lezi zinto ngoba besaba amaJuda, + ngoba amaJuda ayesevumelene ngokuthi uma noma ubani evuma ukuthi unguKristu, lowo muntu kufanele axoshwe esinagogeni. + 23  Kungakho abazali bakhe bathi: “Usekhulile. Buzani yena.” 24  Ngakho-ke ambiza okwesibili lo muntu obekade eyimpumputhe athi kuye: “Khazimulisa uNkulunkulu; thina siyazi ukuthi lo muntu uyisoni.” 25  Yena waphendula: “Ukuthi uyisoni yini, mina angazi. Yinye into engiyaziyo, ukuthi bengiyimpumputhe, kodwa manje sengiyabona.” 26  Abe esethi kuye: “Wenzeni kuwe? Uwavule kanjani amehlo akho?” 27  Wawaphendula: “Senginitshelile, kodwa anilalelanga. Kungani nifuna ukuphinde nizwe futhi? Anifuni ukuba ngabafundi bakhe nani, akunjalo?” 28  Khona-ke athi kuye ngokwedelela: “Nguwe umfundi walowo muntu, thina singabafundi bakaMose. 29  Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noMose, kodwa asazi ukuthi lo muntu uvelaphi.” 30  Lo muntu wawaphendula wathi: “Ngempela kuyisimanga lokhu, ukuthi anazi ukuthi uvelaphi, kodwa ebe evule amehlo ami. 31  Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazilaleli izoni, + kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu futhi enza intando yakhe, uyamlalela lowo. + 32  Kusukela kudala akukaze kuzwakale ukuthi ukhona owavula amehlo omuntu owazalwa eyimpumputhe. 33  Ukube lo muntu ubengaveli kuNkulunkulu, ubengeke enze lutho nhlobo.” + 34  Ephendula athi kuye: “Wazalelwa esonweni ngokuphelele, kodwa uzofundisa thina?” Amxosha! + 35  UJesu wezwa ukuthi amxoshile, futhi lapho emthola, wathi: “Ingabe unalo ukholo eNdodaneni yomuntu?” 36  Lo muntu waphendula: “Ingubani, mnumzane, ukuze ngibe nokholo kuyo?” 37  UJesu wathi kuye: “Uyibonile, eqinisweni yiyo le ekhuluma nawe.” 38  Wathi: “Nginalo ukholo kuyo, Nkosi.” Wamkhothamela. 39  UJesu wabe esethi: “Ngeza kuleli zwe ngenxa yalesi sahlulelo, ukuze labo abangaboni babone + futhi labo ababonayo babe yizimpumputhe.” + 40  Abanye kubaFarisi ababenaye bazizwa lezi zinto, bathi kuye: “Usho ukuthi nathi siyizimpumputhe?” 41  UJesu wathi kubo: “Ukube beniyizimpumputhe, beningeke nibe nasono. Kodwa manje nithi, ‘Siyabona.’ Isono senu sihlezi kini.” +

Imibhalo yaphansi

Umuntu ocela imali nezinye izinto kwabanye.