NgokukaJohane 7:1-52

  • UJesu eMkhosini WamaTabernakele (1-13)

  • UJesu ufundisa emkhosini (14-24)

  • Imibono ehlukahlukene ngoKristu (25-52)

7  Ngemva kwalokhu uJesu waqhubeka ejikeleza* eGalile, ngoba wayengafuni ukuya eJudiya, ngoba amaJuda ayefuna ukumbulala. +  Nokho, uMkhosi wamaJuda wamaTabernakele *+ wawususeduze.  Ngakho abafowabo + bathi kuye: “Suka lapha uye eJudiya, ukuze abafundi bakho nabo babone imisebenzi oyenzayo.  Ngoba akekho owenza noma yini ekusithekeni kuyilapho efuna ukwaziwa obala. Uma wenza lezi zinto, ziveze ezweni.”  Eqinisweni, abafowabo babengenalo ukholo kuye. +  Ngakho uJesu wathi kubo: “Isikhathi sami asikafiki, + kodwa esenu isikhathi sihlale sikhona.  Izwe alinaso isizathu sokunizonda, kodwa mina liyangizonda, ngoba ngifakaza ngalo ukuthi imisebenzi yalo mibi. +  Hambani nina niye emkhosini; mina angiyi kulo mkhosi njengamanje, ngoba isikhathi sami asikafiki ngokugcwele.” +  Ngemva kokubatshela lezi zinto, wahlala eGalile. 10  Kodwa lapho abafowabo sebehambile baya emkhosini, naye wahamba, hhayi obala kodwa kungazi muntu. 11  Ngakho amaJuda amfuna emkhosini ethi: “Uphi lowaya muntu?” 12  Kwakunokuvungama okuningi ngaye phakathi kwezixuku. Abanye babethi: “Ungumuntu omuhle.” Abanye bethi: “Akayena. Udukisa isixuku.” + 13  Yebo, akekho owayekhuluma ngaye obala ngenxa yokwesaba amaJuda. + 14  Lapho umkhosi usuzophela, uJesu waya ethempelini wafundisa. 15  AmaJuda amangala, ethi: “Kwenzeka kanjani ukuba lo muntu abe nolwazi lwemiBhalo, + ebe engafundile?” *+ 16  UJesu wabaphendula wathi: “Lokho engikufundisayo akukhona okwami, kodwa kungokwalowo ongithumile. + 17  Uma umuntu efisa ukwenza intando yaKhe, uyokwazi ukuthi le mfundiso ivela kuNkulunkulu yini + noma ngikhuluma okuvela kimi siqu. 18  Noma ubani okhuluma okwakhe ufuna inkazimulo yakhe siqu; kodwa noma ubani ofuna inkazimulo yalowo omthumile, + lona uqinisile futhi akukho ukungalungi kuye. 19  UMose waninika uMthetho, + akunjalo? Kodwa akekho noyedwa kini owulalelayo uMthetho. Kungani nifuna ukungibulala?” + 20  Isixuku saphendula: “Unedemoni wena. Ubani ofuna ukukubulala?” 21  Ephendula uJesu wathi kuso: “Sinye isenzo engisenzile, futhi nonke nimangele. 22  Ngenxa yalesi sizathu, uMose uye waninika umthetho omayelana nokusoka +—kungekhona ukuthi uvela kuMose, kodwa uvela kokhokho +—futhi niyamsoka umuntu ngesabatha. 23  Uma umuntu esokwa ngesabatha ukuze uMthetho KaMose ungaphulwa, ingabe nithukuthele ngoba ngiye ngaphilisa umuntu ngokuphelele ngesabatha? + 24  Yekani ukwahlulela ngokubukeka kwangaphandle, kodwa yahlulelani ngokwahlulela okulungile.” + 25  Abanye kwabahlala eJerusalema bathi: “Nguye lo muntu abafuna ukumbulala, akunjalo? + 26  Nokho, bhekani! ukhuluma obala, futhi abasho lutho kuye. Ababusi sebeyaqiniseka yini ukuthi lo unguKristu? 27  Nokho siyazi ukuthi lo muntu uvelaphi; + kodwa lapho uKristu efika, akekho oyokwazi ukuthi uvelaphi.” 28  UJesu wabe esememeza njengoba efundisa ethempelini wathi: “Niyangazi mina futhi niyazi ukuthi ngivelaphi. Angizizelanga ngokwami, + kodwa Lowo ongithumile ungokoqobo, kodwa animazi nina. + 29  Mina ngiyamazi, + ngoba ngingummeleli ovela kuye, Yena ungithumile.” 30  Ngakho bafuna ukumbamba, + kodwa akekho owambeka isandla, ngoba ihora lakhe lalingakafiki. + 31  Noma kunjalo, abaningi kuleso sixuku baba nokholo kuye, + futhi babethi: “Lapho uKristu efika, ngeke enze izibonakaliso ezingaphezu kwalezi ezenziwe yilo muntu, akunjalo?” 32  AbaFarisi basizwa isixuku sivungama sisho lezi zinto ngaye, futhi abapristi abakhulu nabaFarisi bathumela onogada ukuba bayombamba.* 33  UJesu wabe esethi: “Ngizoba nani isikhashana ngaphambi kokuba ngihambe ngiye kuLowo ongithumile. + 34  Nizongifuna kodwa ngeke ningithole, futhi lapho ngikhona anikwazi ukuza.” + 35  AmaJuda akhuluma wodwa athi: “Lo muntu uhlose ukuyaphi, ukuze singamtholi? Akahlosile ukuya kumaJuda ahlakazekile phakathi kwamaGreki, afundise amaGreki, akunjalo? 36  Usho ukuthini uma ethi, ‘Nizongifuna, kodwa ngeke ningithole, futhi lapho ngikhona anikwazi ukuza’?” 37  Ngosuku lokugcina, usuku olukhulu lomkhosi, + uJesu wama futhi wamemeza, wathi: “Uma ekhona owomile, makeze kimi aphuze. + 38  Noma ubani okholwa yimi, njengoba nje umbhalo ushilo: ‘Kuyogeleza imifudlana yamanzi aphilayo iphuma ngaphakathi kuye.’ ” + 39  Nokho, lokhu wakusho ngokuphathelene nomoya, lowo labo abakholwa nguye abase bezowamukela; ngoba kuze kube yileso sikhathi wawungekho umoya, + ngoba uJesu wayengakakhazinyuliswa. + 40  Abanye kuleso sixuku abezwa la mazwi bathi: “Ngempela lona ungumProfethi.” + 41  Abanye babethi: “Lo nguKristu.” + Kodwa abanye bethi: “UKristu akaveli eGalile, akunjalo? + 42  ImiBhalo ayisho yini ukuthi uKristu uvela enzalweni kaDavide + naseBhetlehema, + indawo uDavide ayehlala kuyo?” + 43  Ngakho isixuku sahlukana phakathi ngaye. 44  Nokho, abanye kuso babefuna ukumbamba,* kodwa akekho owabeka izandla zakhe kuye. 45  Onogada baphindela emuva kubapristi abakhulu nabaFarisi, bona bathi kubo: “Kungani ningezanga naye?” 46  Onogada baphendula bathi: “Akekho omunye umuntu owake wakhuluma kanje.” + 47  AbaFarisi bathi: “Ingabe nani senidukisiwe? 48  Akekho noyedwa kubabusi noma kubaFarisi oye wakholwa nguye, akunjalo? + 49  Kodwa lesi sixuku esingawazi uMthetho singabantu abaqalekisiwe.” 50  UNikhodemu, owayeye kuye ngaphambili futhi owayengomunye wabo, wathi kubo: 51  “UMthetho wakithi awumahluleli umuntu ngaphandle kokuba uqale ngokumuzwa futhi uthole ukuthi wenzeni, akunjalo?” + 52  Baphendula bathi kuye: “Uphuma eGalile yini nawe? Hlola ubone ukuthi akukho mprofethi oyovela eGalile.”*

Imibhalo yaphansi

Noma, “ezulazula.”
Noma, “Wamadokodo.”
Okuwukuthi, engafundile ezikoleni zorabi.
Noma, “bayombopha.”
Noma, “ukumbopha.”
Imibhalo yesandla yasendulo eminingi nehlonishwayo ayinalo ivesi 53 kuya kusahluko 8 ivesi 11.