NgokukaJohane 5:1-47

  • Umuntu ogulayo uyelashwa eBhethesda (1-18)

  • UJesu unikwe igunya nguYise (19-24)

  • Abafile bayozwa izwi likaJesu (25-30)

  • Ubufakazi ngoJesu (31-47)

5  Ngemva kwalokhu kwaba nomkhosi + wamaJuda, uJesu waya eJerusalema.  ESangweni Lezimvu + eliseJerusalema kukhona ichibi elibizwa ngokuthi i-Bhethesda ngesiHebheru, elinompheme onezinsika ezinhlanu.  Ngaphansi kwawo kwakulele uquqaba lwabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nalabo ababenamalunga omzimba akhubazekile.*  *——  Kodwa kwakukhona umuntu owayesegule iminyaka engu-38.  Ebona lo muntu elele lapho futhi eqaphela ukuthi wayesegule isikhathi eside, uJesu wathi kuye: “Uyafuna yini ukwelapheka?” +  Lo muntu ogulayo wamphendula wathi: “Mnumzane, anginaye umuntu ozongifaka echibini lapho amanzi enyakaziswa, ngithi lapho ngiseza kwehle omunye ngaphambi kwami.”  UJesu wathi kuye: “Sukuma! Thatha uhlaka lwakho uhambe.” +  Ngokushesha lo muntu welulama, wathatha uhlaka lwakhe wahamba. KwakuyiSabatha ngalolo suku. 10  Ngakho amaJuda athi kulo muntu owelashiwe: “YiSabatha, akukho ngokomthetho ukuba uthwale uhlaka.” + 11  Kodwa wawaphendula wathi: “Lowo ongelaphile uthe kimi, ‘Thatha uhlaka lwakho uhambe.’ ” 12  Ambuza: “Ubani lowo muntu othe kuwe, ‘Luthathe uhambe’?” 13  Kodwa lo muntu owayelashiwe wayengazi ukuthi ungubani, ngoba uJesu wayengene esixukwini esasilapho. 14  Ngemva kwalokhu uJesu wamthola ethempelini wathi kuye: “Bheka, usungumqemane. Ungabe usona, ukuze ungehlelwa okubi nakakhulu.” 15  Lo muntu wahamba watshela amaJuda ukuthi nguJesu omelaphile. 16  Ngenxa yalokhu amaJuda aqala ukumshushisa uJesu, ngoba wayenza lezi zinto ngeSabatha. 17  Kodwa wawaphendula: “UBaba ulokhu esebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza.” + 18  Ngenxa yalokhu, amaJuda afuna nakakhulu ukumbulala, ngoba wayengaphuli iSabatha nje kuphela kodwa futhi wayebiza uNkulunkulu ngoYise, + ezenza olingana noNkulunkulu. + 19  Ngakho-ke, uJesu wawaphendula wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, iNdodana ayikwazi ukwenza nento eyodwa ngokwayo, kodwa yenza kuphela lokho ebona uYise ekwenza. + Ngoba noma yiziphi izinto azenzayo Yena, neNdodana izenza ngendlela efanayo. 20  Ngoba uBaba uyayithanda iNdodana + uyibonisa zonke izinto azenzayo, futhi uzoyibonisa imisebenzi emikhulu kunale, ukuze nimangale. + 21  Ngoba njengoba nje uBaba evusa abafile futhi ebaphilisa, + kanjalo neNdodana iyabaphilisa labo efuna ukubaphilisa. + 22  Ngoba uBaba akahluleli muntu nhlobo, kodwa ukuphathise iNdodana konke ukwahlulela, + 23  ukuze bonke badumise iNdodana njengoba nje bedumisa uYise. Noma ubani ongayidumisi iNdodana akamdumisi noYise oyithumile. + 24  Ngiqinisile impela ngithi kini, noma ubani ozwa izwi lami akholwe yiLowo ongithumile, uyothola ukuphila okuphakade, + futhi ngeke ahlulelwe kodwa usedlulile ekufeni waya ekuphileni. + 25  “Ngiqinisile impela ngithi kini, ihora liyeza, futhi sekuyilo manje, lapho abafile bezolizwa khona izwi leNdodana kaNkulunkulu, labo abaye balalela bazophila. 26  Ngoba njengoba nje uBaba enokuphila* kuye ngokwakhe, + kanjalo unike neNdodana ukuba nayo ibe nokuphila kuyo ngokwayo. + 27  Uyinike negunya lokuba yahlulele, + ngoba iyiNdodana yomuntu. + 28  Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni* beyolizwa izwi layo + 29  baphume, ababenza okuhle baphumele ovukweni lokuphila, ababenza okubi ovukweni lokwahlulelwa. + 30  Mina angikwazi ukwenza ngisho nento eyodwa ngokusuka kimi. Ngahlulela ngalokho engikuzwayo, futhi isahlulelo sami silungile, + ngoba angifisi ukwenza intando yami, kodwa intando yalowo ongithumile. + 31  “Uma kuyimi ngedwa ozifakazelayo, ubufakazi bami abulona iqiniso. + 32  Ukhona omunye ofakazayo ngami, futhi ngiyazi ukuthi ubufakazi abunikezayo ngami buyiqiniso. + 33  Nithumele abantu kuJohane, futhi uye wafakazela iqiniso. + 34  Nokho angibamukeli ubufakazi obuvela kumuntu, kodwa ngikhuluma lezi zinto ukuze nisindiswe. 35  Leyo ndoda yayiyisibani esivuthayo nesikhanyayo, futhi nani okwesikhashana nanizimisele ukujabula ekukhanyeni kwayo. + 36  Kodwa mina nginobufakazi obukhulu kunobukaJohane, ngoba yona kanye imisebenzi uBaba angabele ukuba ngiyifeze, yona le misebenzi engiyenzayo, iyafakaza ukuthi ngithunywe nguBaba. + 37  UBaba ongithumile naye uye wafakaza ngami. + Anikaze nilizwe izwi lakhe nganoma isiphi isikhathi futhi anikaze niwubone umzimba wakhe, + 38  futhi izwi lakhe alihlezi kini, ngoba yena kanye lowo amthumile animkholwa. 39  “Nihlola imiBhalo, + ngoba nicabanga ukuthi niyoba nokuphila okuphakade ngayo; yiyo kanye le* efakaza ngami. + 40  Kodwa nokho anifuni ukuza kimi + ukuze nithole ukuphila. 41  Angamukeli inkazimulo kubantu, 42  kodwa ngazi kahle ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu. 43  Ngize ngegama likaBaba, kodwa aningamukeli. Ukube bekufike omunye umuntu ngegama lakhe siqu, yena beniyomamukela. 44  Ningakholwa kanjani nibe namukela inkazimulo komunye nomunye futhi ningayifuni inkazimulo evela kuNkulunkulu okuwukuphela kwakhe? + 45  Ningacabangi ukuthi ngizonimangalela kuBaba; ukhona onimangalelayo, uMose, + lowo enithembele kuye. 46  Eqinisweni, ukube namkholwa uMose beniyongikholwa nami, ngoba yena waloba ngami. + 47  Kodwa uma imibhalo yakhe ningayikholwa, niyokukholwa kanjani lokho engikushoyo?”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ashwabene.”
Noma, “uBaba enesipho sokuphila.”
Okuwukuthi, amathuna alabo abafile futhi abasenkumbulweni kaNkulunkulu.
Okuwukuthi, imiBhalo.