NgokukaJohane 4:1-54

  • UJesu nowesifazane waseSamariya (1-38)

    • Khulekela uNkulunkulu “ngomoya nangeqiniso” (23, 24)

  • Abaningi kumaSamariya bayamkholwa uJesu (39-42)

  • UJesu welapha indodana yesikhulu (43-54)

4  Lapho iNkosi iqaphela ukuthi abaFarisi babezwile ukuthi yayenza* abafundi abaningi kunoJohane futhi ibabhapathiza +  nakuba uJesu ngokwakhe engazange abhapathize kodwa kungabafundi bakhe ababebhapathiza—  yasuka eJudiya yaphinde yaya eGalile.  Kodwa kwakudingeka idabule eSamariya.  Ngakho yafika edolobheni laseSamariya elibizwa ngokuthi iSikhari, eduze kwensimu uJakobe ayeyinike indodana yakhe uJosefa. +  Empeleni, wawulapho umthombo kaJakobe. + Manje uJesu, ekhathele ngenxa yalolu hambo, wayehlezi emthonjeni.* Cishe kwakuyihora lesithupha.*  Kweza owesifazane waseSamariya ezokha amanzi. UJesu wathi kuye: “Ngiphuzise.”  (Ngoba abafundi bakhe babehambile beye edolobheni beyothenga ukudla.)  Ngakho lona wesifazane ongumSamariya wathi kuye: “Kwenzeka kanjani ukuba wena, nakuba ungumJuda, ucele ukuba ngikuphuzise, ngibe ngingowesifazane ongumSamariya?” (Ngoba amaJuda ayengezwani namaSamariya.) + 10  UJesu waphendula wathi kuye: “Ukube bewazi ngesipho sesihle sikaNkulunkulu + nokuthi ngubani lo othi kuwe, ‘Ngiphuzise,’ ngabe ucele kuye, futhi ngabe ukunike amanzi okuphila.” + 11  Yena wathi kuye: “Mnumzane, awunalo ngisho nebhakede lokukha amanzi, futhi umthombo ujulile. Pho la manzi okuphila onawo avela kumuphi umthombo? 12  Awumkhulu kunokhokho wethu uJakobe, owasinika lo mthombo, yena namadodana akhe nezinkomo zakhe abaphuza kuwo, akunjalo?” 13  UJesu waphendula wathi kuye: “Wonke umuntu ophuza la manzi uyophinde ome. 14  Noma ubani ophuza la manzi engizomnika wona akasoze oma, + kodwa amanzi engizomnika wona, ngaphakathi kuye ayoba umthombo wamanzi ophuphumayo ukuze udlulisele ukuphila okuphakade.” + 15  Owesifazane wathi kuye: “Mnumzane, nginike la manzi, ukuze ngingomi futhi ngingalokhu ngiza kule ndawo ngizokha amanzi.” 16  UJesu wathi kuye: “Hamba uyobiza umyeni wakho nize kule ndawo.” 17  Owesifazane waphendula wathi: “Anginaye umyeni.” UJesu wathi kuye: “Usho kahle uma uthi, ‘Anginaye umyeni.’ 18  Ngoba uye waba nabayeni abahlanu, futhi indoda onayo manje ayiyena umyeni wakho. Lokhu ukusho ngeqiniso.” 19  Owesifazane wathi kuye: “Mnumzane, ngiyabona ukuthi ungumprofethi. + 20  Okhokho bethu babekhulekela kule ntaba, kodwa nina nithi iseJerusalema indawo abantu okufanele bakhulekele kuyo.” + 21  UJesu wathi kuye: “Ngikholwe, sifazane, ihora liyeza lapho ningeke nikhulekele uBaba kule ntaba noma eJerusalema. 22  Nina nikhulekela eningakwazi; + thina sikhulekela esikwaziyo, ngoba amaJuda aluthola kuqala ulwazi ngensindiso. + 23  Noma kunjalo, ihora liyeza futhi sekuyilo namanje lapho abakhulekeli beqiniso beyokhulekela khona uBaba ngomoya nangeqiniso, ngoba ngempela uBaba ufuna abanjalo ukuba bamkhulekele. + 24  UNkulunkulu unguMoya, + futhi abamkhulekelayo kumelwe bamkhulekele ngomoya nangeqiniso.” + 25  Owesifazane wathi kuye: “Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, obizwa ngokuthi uKristu. Noma nini lapho yena efika, uyozimemezela obala zonke izinto kithi.” 26  UJesu wathi kuye: “Mina engikhuluma nawe nginguye.” + 27  Kusenjalo kwafika abafundi bakhe, futhi bamangala ngoba wayekhuluma nowesifazane. Noma kunjalo, akekho owathi: “Ufunani?” noma “Ukhulumelani naye?” 28  Ngakho, owesifazane washiya imbiza yakhe yamanzi wahamba waya edolobheni, watshela abantu wathi: 29  “Wozani nibone umuntu ongitshele zonke izinto engizenzile. Akuyena mhlawumbe uKristu lona?” 30  Baphuma edolobheni baya kuye. 31  Phakathi naleso sikhathi, abafundi babemncenga, bethi: “Rabi, + yidla.” 32  Kodwa wathi kubo: “Nginokudla engizokudla eningazi ngakho.” 33  Abafundi base bethi omunye komunye: “Akekho omlethele ukudla, akunjalo?” 34  UJesu wathi kubo: “Ukudla kwami kuwukuba ngenze intando yalowo ongithumile + nokuba ngiqede umsebenzi wakhe. + 35  Anisho yini ukuthi kusasele izinyanga ezine ngaphambi kokuba kufike isikhathi sokuvuna? Bhekani! Ngithi kini: Phakamisani amehlo enu nibuke amasimu, ukuthi asemhlophe alungele ukuvunwa. + Kakade 36  umvuni useyalamukela iholo futhi ubutha isithelo esiyothola ukuphila okuphakade, ukuze umhlwanyeli nomvuni bajabule kanyekanye. + 37  Kule ndaba, leli zwi liyiqiniso: Omunye ungumhlwanyeli omunye ungumvuni. 38  Nganithuma ukuba niyovuna lokho eningazange nikusebenzele. Abanye baye basebenza, nina nizuzile emsebenzini wabo.” 39  Abaningi kumaSamariya akulelo dolobha bakholwa nguye ngenxa yezwi lowesifazane owafakaza, wathi: “Ungitshele zonke izinto engizenzile.” + 40  Ngakho lapho amaSamariya efika kuye, amcela ukuba ahlale nawo, wahlala khona izinsuku ezimbili. 41  Ngenxa yalokho, abanye abaningi bakholwa ngenxa yalokho akusho, 42  futhi bathi kowesifazane: “Asisakholwa ngenxa yalokho okushilo; ngoba sizizwele ngokwethu, futhi siyazi ukuthi lo muntu ngempela ungumsindisi wezwe.” + 43  Ngemva kwalezo zinsuku ezimbili, wasuka lapho waya eGalile. 44  Nokho, uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi akadunyiswa ezweni lakubo. + 45  Lapho efika eGalile, abaseGalile bamamukela, ngoba babebone zonke izinto ayezenze emkhosini eJerusalema, + ngoba nabo babeyile emkhosini. + 46  Waphinde wafika eKhana laseGalile, lapho ayephendule khona amanzi aba yiwayini. + Kwakukhona isikhulu sasebukhosini esasigulelwa yindodana eKapernawume. 47  Lapho lo muntu ezwa ukuthi uJesu uphumile eJudiya waya eGalile, waya kuye wamcela ukuba ehle elaphe indodana yakhe, ngoba yayisizofa. 48  Kodwa uJesu wathi kuye: “Ngaphandle kokuba nina bantu nibone izibonakaliso nezimangaliso anisoze nakholwa.” + 49  Isikhulu sasebukhosini sathi kuye: “Nkosi, yehla ngaphambi kokuba umntanami afe.” 50  UJesu wathi kuso: “Hamba; indodana yakho iyaphila.” + Lo muntu wakukholelwa lokho uJesu akusho kuye, wahamba. 51  Kodwa lapho esesendleleni, izinceku zakhe zamhlangabeza zizomtshela ukuthi umfana wakhe uyaphila.* 52  Ngakho wazibuza ukuthi ube ngcono ngaliphi ihora. Zathi kuye: “Umkhuhlane umyeke izolo ngehora lesikhombisa.”* 53  Uyise wazi ukuthi yilelo hora kanye lapho uJesu asho ngalo kuye ukuthi: “Indodana yakho iyaphila.” + Ngakho yena nomndeni wakhe wonke bakholwa. 54  Lesi kwakuyisibonakaliso sesibili + uJesu asenza lapho ephuma eJudiya eya eGalile.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “uJesu wayenza.”
Noma, “eduze kwesiphethu.”
Okuwukuthi, cishe ngo-12:00 emini.
Noma, “wayelulama.”
Okuwukuthi, cishe ngo-1:00 ntambama.