NgokukaJohane 20:1-31

  • Ithuna elingenalutho (1-10)

  • UJesu ubonakala kuMariya Magdalena (11-18)

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (19-23)

  • UTomase uyangabaza kodwa kamuva uyakholwa (24-29)

  • Injongo yalo mqulu (30, 31)

20  Ngosuku lokuqala lwesonto uMariya Magdalena wafika ethuneni ekuseni, + kusemnyama, wabona ukuthi itshe lase lisusiwe ethuneni. +  Ngakho weza egijima kuSimoni Petru nakulona omunye umfundi uJesu ayemthanda, + wathi kubo: “Bayisusile iNkosi ethuneni, + asazi ukuthi bayibekephi.”  Khona-ke uPetru nalona omunye umfundi baphuma baya ethuneni.  Bobabili bagijima kanyekanye, kodwa lona omunye umfundi wagijima wamshiya uPetru, wafika kuqala ethuneni.  Lapho elunguza, wabona izindwangu zelineni zilapho phansi, + kodwa akazange angene.  USimoni Petru naye weza emlandela, wangena ethuneni. Wabona izindwangu zelineni zilapho phansi.  Indwangu eyayisekhanda lakhe yayingekho kanye nezinye izindwangu kodwa yayigoqwe yodwa eceleni.  Nalona omunye umfundi owayefike kuqala ethuneni naye wangena, wabona futhi wakholwa.  Ngoba babengakawuqondi umbhalo othi kumelwe avuke kwabafile. + 10  Ngakho laba bafundi babuyela emakhaya. 11  Nokho, uMariya waqhubeka emi ngaphandle eduze kwethuna, ekhala. Lapho esakhala, walunguza ethuneni, 12  wabona izingelosi ezimbili + zigqoke okumhlophe zihlezi lapho kwakukade kulele khona isidumbu sikaJesu, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni. 13  Zathi kuye: “Sifazane, ukhalelani?” Wathi kuzo: “Bayithathile iNkosi yami, angazi ukuthi bayibekephi.” 14  Ngemva kokusho lokhu, waphenduka futhi wabona uJesu emile, kodwa wayengazi ukuthi kwakunguJesu. + 15  UJesu wathi kuye: “Sifazane, ukhalelani? Ufuna bani?” Yena ecabanga ukuthi ngumuntu osebenza engadini, wathi kuye: “Mnumzane, uma umthathile, ngitshele ukuthi umbekephi, ngizomthatha.” 16  UJesu wathi kuye: “Mariya!” Lapho ephenduka wathi kuye, ngesiHebheru: “Raboni!” (okusho ukuthi “Mfundisi!”) 17  UJesu wathi kuye: “Yeka ukunamathela kimi, ngoba angikanyukeli kuBaba. Kodwa hamba uye kubafowethu + uthi kubo, ‘Nginyukela kuBaba + noYihlo, kuNkulunkulu wami + noNkulunkulu wenu.’ ” 18  UMariya Magdalena weza waletha lezi zindaba kubafundi wathi: “Ngiyibonile iNkosi!” Wabatshela izinto eyayimtshele zona. + 19  Lapho selishonile ngalolo suku, usuku lokuqala lwesonto, futhi iminyango yayikhiyiwe lapho abafundi babekhona ngenxa yokwesaba amaJuda, uJesu wafika wama phakathi kwabo wathi kubo: “Kwangathi ningaba nokuthula.” + 20  Ngemva kokusho lokhu, wababonisa izandla zakhe nohlangothi lwakhe. + Khona-ke abafundi bajabula lapho bebona iNkosi. + 21  UJesu waphinda wathi kubo: “Kwangathi ningaba nokuthula. + Njengoba nje uBaba engithumile, + nami ngiyanithuma.” + 22  Ngemva kokusho lokhu wabaphephetha wathi kubo: “Yamukelani umoya ongcwele. + 23  Uma nithethelela izono zanoma yimuphi umuntu, zithethelelwe; uma ningazithetheleli ezanoma yimuphi umuntu, azithethelelwe.” 24  Kodwa uTomase, + omunye wabayiShumi Nambili, owayebizwa ngokuthi iWele, wayengekho kanye nabo lapho uJesu efika. 25  Ngakho abanye abafundi bamxoxela bathi: “Siyibonile iNkosi!” Kodwa yena wathi kubo: “Ngaphandle kokuba ngibone amanxeba* ezipikili ezandleni zayo futhi ngifake umunwe wami kulawo manxeba ezipikili, ngibeke nesandla sami ohlangothini lwayo, + ngeke ngikholwe.” 26  Nokho, ngemva kwezinsuku ezingu-8 abafundi bakhe babesendlini futhi, noTomase ekanye nabo. UJesu wafika, nakuba iminyango yayikhiyiwe, wama phakathi kwabo wathi: “Kwangathi ningaba nokuthula.” + 27  Ngemva kwalokho wathi kuTomase: “Faka umunwe wakho lapha, ubone izandla zami, uthathe isandla sakho uthinte uhlangothi lwami, uyeke ukungabaza* kodwa ukholwe.” 28  UTomase waphendula wathi kuye: “Nkosi yami, Nkulunkulu wami!” 29  UJesu wathi kuye: “Ingabe usuyakholwa ngoba usungibonile? Bayajabula labo okuthi nakuba bengabonanga nokho bakholwe.” 30  Empeleni, uJesu wenza nezinye izibonakaliso eziningi phambi kwabafundi, ezingabhalwanga kulo mqulu. + 31  Kodwa lezi zibhaliwe ukuze nikholwe ukuthi uJesu unguKristu iNdodana kaNkulunkulu, futhi ngenxa yokukholwa, nibe nokuphila ngegama lakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “izibazi.”
NgesiGreki, “ukungakholwa.”