NgokukaJohane 2:1-25

  • Umshado waseKhana; amanzi aba yiwayini (1-12)

  • UJesu uhlanza ithempeli (13-22)

  • UJesu uyakwazi okukumuntu (23-25)

2  Ngosuku lwesithathu kwaba khona idili lomshado eKhana laseGalile, nonina kaJesu wayelapho.  UJesu nabafundi bakhe nabo babemenyiwe kulelo dili lomshado.  Lapho iwayini liphela, unina kaJesu wathi kuye: “Abanalo iwayini.”  Kodwa uJesu wathi kuye: “Sifazane, mina nawe kusithinta kanjani lokho?* Ihora lami alikafiki.”  Unina wathi kulabo ababekhonza: “Noma yini anitshela yona, yenzeni.”  Kwakukhona izimbiza zamanzi zetshe eziyisithupha zihlezi lapho njengoba imithetho yamaJuda yokuhlanza yayifuna kanjalo, + ngayinye ikwazi ukumumatha izikali ezimbili noma ezintathu zoketshezi.*  UJesu wathi kubo: “Gcwalisani lezi zimbiza ngamanzi.” Bazigcwalisa phama.  Wayesethi kubo: “Manje wakheni niwayise kumqondisi wedili.” Ngakho bawayisa kuye.  Lapho umqondisi wedili enambitha la manzi ayesephenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi (nakuba izikhonzi ezazikhe amanzi zazazi), umqondisi wedili wabiza umkhwenyana 10  wathi kuye: “Abantu abaningi bakhipha iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho abantu sebedakiwe, bakhiphe elezinga eliphansi. Wena ugcine iwayini elimnandi kwaze kwaba manje.” 11  Lokhu uJesu wakwenza eKhana laseGalile njengesiqalo sezibonakaliso zakhe, futhi wenza inkazimulo yakhe yabonakala, + abafundi bakhe baba nokholo kuye. 12  Ngemva kwalokhu yena nonina nabafowabo + nabafundi bakhe behlela eKapernawume, + kodwa abazange bahlale khona izinsuku eziningi. 13  IPhasika + lamaJuda lase liseduze, futhi uJesu wakhuphukela eJerusalema. 14  Wathola ababethengisa izinkomo nezimvu namajuba + ethempelini nabashintshi bemali besezihlalweni zabo. 15  Ngemva kokwenza isitswebhu sezindophi, wabaxosha ethempelini bonke ababenezimvu nezinkomo, wachitha izinhlamvu zemali zabashintshi bemali, wagumbuqela namatafula abo. + 16  Wathi kulabo ababethengisa amajuba: “Susani lezi zinto lapha! Yekani ukwenza indlu kaBaba indlu yokuhwebelana!” *+ 17  Abafundi bakhe bakhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi: “Uthando lwami ngendlu yakho luyoba njengomlilo ovuthayo ngaphakathi kimi.” + 18  Ngakho-ke, amaJuda athi kuye: “Yisiphi isibonakaliso ongasibonisa sona, + njengoba wenza lezi zinto?” 19  UJesu waphendula wathi kuwo: “Dilizani leli thempeli, mina ngizolivusa ngezinsuku ezintathu.” + 20  AmaJuda abe esethi: “Leli thempeli lakhiwa iminyaka engu-46, wena-ke uzolivusa ngezinsuku ezintathu?” 21  Kodwa wayekhuluma ngethempeli elingumzimba wakhe. + 22  Nokho, lapho evuswa kwabafile, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayevamile ukukusho lokhu, + futhi bayikholelwa imibhalo nalokho uJesu ayekushilo. 23  Nokho, lapho eseJerusalema emkhosini wePhasika, abantu abaningi baba nokholo egameni lakhe lapho bebona izibonakaliso ayezenza. 24  Kodwa uJesu yena wayengabathembi ngoba wayebazi bonke 25  nangenxa yokuthi wayengadingi muntu ukuba afakaze ngomunye umuntu, ngoba wayekwazi okungaphakathi kumuntu. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “Kuyini kimi nawe, sifazane?” Lesi yisisho esibonisa ukwenqaba. Ukusetshenziswa kwelithi “sifazane” akubonisi ukwedelela.
Cishe isikali soketshezi kwakuyibhathi elalilingana no-22 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “imakethe; indlu yebhizinisi.”