NgokukaJohane 19:1-42

  • UJesu uyabhaxabulwa futhi wenziwa inhlekisa (1-7)

  • UPilatu uphinde aphenye uJesu ngemibuzo (8-16a)

  • UJesu ubethelwa esigxotsheni eGolgotha (16b-24)

  • UJesu ulungiselela unina (25-27)

  • Ukufa kukaJesu (28-37)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (38-42)

19  Ngemva kwalokho, uPilatu wathatha uJesu wambhaxabula. +  Amasosha aluka umqhele wameva awubeka ekhanda lakhe ayesemgqokisa ingubo ephephuli, +  ayelokhu esondela kuye ethi: “Sawubona* Nkosi yamaJuda!” Ayelokhu emshaya nangezimpama. +  UPilatu waphinde waphumela ngaphandle wathi kumaJuda: “Bhekani! Ngimkhiphela ngaphandle kini ukuze nazi ukuthi angitholi phutha kuye.” +  Ngakho uJesu waphumela ngaphandle, efake umqhele wameva nengubo ephephuli. UPilatu wathi kuwo: “Bhekani le ndoda!”  Nokho, lapho abapristi abakhulu nezikhonzi bembona, bamemeza bathi: “Mbethele esigxotsheni! Mbethele esigxotsheni!” *+ UPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina nimbethele,* ngoba mina angitholi phutha kuye.” +  AmaJuda amphendula: “Sinomthetho thina, futhi ngokwalo mthetho kufanele afe, + ngoba uzenze indodana kaNkulunkulu.” +  Lapho uPilatu ezwa lokhu ababekusho wesaba ngisho nakakhulu,  waphinde wangena lapho kuhlala khona umbusi wathi kuJesu: “Ungowaphi wena?” Kodwa uJesu akamphendulanga. + 10  Ngakho uPilatu wathi kuye: “Awufuni ukukhuluma nami? Awazi ukuthi nginegunya lokukukhulula futhi nginegunya lokukubethela?”* 11  UJesu wamphendula: “Ubungeke neze ube negunya phezu kwami ngaphandle kokuba ulinikezwe phezulu. Yingakho umuntu onginikele kuwe enesono esikhulu kakhulu.” 12  Ngenxa yalesi sizathu uPilatu wayelokhu efuna indlela yokumkhulula, kodwa amaJuda amemeza, athi: “Uma umkhulula lo muntu, awuyena umngane kaKhesari. Wonke umuntu ozenza inkosi ukhuluma ngokumelene* noKhesari.” + 13  Ngakho, ngemva kokuzwa la mazwi, uPilatu wamkhiphela ngaphandle uJesu, wahlala phansi esihlalweni sokwahlulela endaweni ebizwa ngokuthi uMgandayo Wamatshe, kodwa ngesiHebheru ebizwa ngokuthi i-Gabhatha. 14  Manje kwakuwusuku lokuLungiselela + iPhasika; cishe kwakuyihora lesithupha.* Wathi kumaJuda: “Bhekani! Inkosi yenu!” 15  Nokho, wona amemeza athi: “Msuse! Msuse! Mbethele esigxotsheni!”* UPilatu wathi kuwo: “Ngibethele inkosi yenu?” Abapristi abakhulu baphendula: “Asinankosi ngaphandle kukaKhesari.” 16  Ngakho, wamnikela kuwo ukuba abulawe* esigxotsheni. + Abe esemthatha uJesu. 17  Ezithwalele yena isigxobo sokuhlushwa,* waphuma waya endaweni okuthiwa iNdawo Yogebhezi, + ebizwa ngokuthi i-Golgotha ngesiHebheru. + 18  Ambethela lapho esigxotsheni + namanye amadoda amabili, enye ngakulolu hlangothi nenye ngakuloluya, uJesu waba phakathi. + 19  UPilatu wabhala nombhalo wawubeka esigxotsheni sokuhlushwa.* Wawuthi: “UJesu UmNazaretha INkosi YamaJuda.” + 20  Abaningi kumaJuda bawufunda lo mbhalo, ngoba indawo uJesu ayebethelwe kuyo esigxotsheni yayiseduze kwedolobha, wawubhalwe ngesiHebheru, ngesiLatini nangesiGreki. 21  Nokho, abapristi abakhulu bamaJuda bathi kuPilatu: “Ungabhali ukuthi ‘INkosi YamaJuda,’ kodwa ukuthi yena wathi, ‘NgiyiNkosi YamaJuda.’ ” 22  UPilatu waphendula: “Engikubhalile ngikubhalile.” 23  Manje lapho amasosha esembethele uJesu esigxotsheni, athatha izingubo zakhe zangaphandle azihlukanisa zaba izingxenye ezine, isosha ngalinye lathatha ingxenye eyodwa, athatha nengubo yangaphansi. Kodwa le ngubo yangaphansi yayingenawo umthungo, njengoba yayilukiwe kusukela phezulu kuya phansi. 24  Ngakho athi elinye kwelinye: “Masingayidabuli, kodwa masitholeni ngenkatho ukuthi izoba ngekabani.” + Lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke lo mbhalo: “Bahlukaniselana ngezingubo zami, benza inkatho ngezingubo zami.” + Ngakho amasosha azenza ngempela lezi zinto. 25  Ngasesigxotsheni sokuhlushwa* sikaJesu, kwakumi unina + nodadewabo kanina; uMariya umkaKleyophase noMariya Magdalena. + 26  Lapho uJesu ebona unina nomfundi ayemthanda + bemi lapho, wathi kunina: “Sifazane, bheka! Indodana yakho!” 27  Ngokulandelayo wathi kulo mfundi: “Bheka! Umama wakho!” Kusukela kulelo hora kuqhubeke, lo mfundi wamthatha wamyisa emzini wakhe. 28  Ngemva kwalokhu, lapho uJesu esazi ukuthi ngalesi sikhathi zonke izinto sezifeziwe, ukuze umbhalo ugcwaliseke wathi: “Ngomile.” + 29  Kwakunojeke lapho ogcwele iwayini elimuncu. Ngakho bahloma isipontshi esigcwele iwayini elimuncu esihlokweni senduku yehisopi,* basiphakamisela emlonyeni wakhe. + 30  Lapho eselamukele iwayini elimuncu, uJesu wathi: “Kufeziwe!” + futhi ekhothamisa ikhanda, wawunikela umoya wakhe. *+ 31  Njengoba kwakuwusuku lokuLungiselela, + amaJuda acela kuPilatu ukuba kuphulwe imilenze yabo futhi izidumbu zisuswe, ukuze izidumbu zingahlali ezigxotsheni zokuhlushwa + ngeSabatha, (ngoba lolo suku lweSabatha lwalulukhulu). + 32  Ngakho, amasosha eza, aphula imilenze yendoda yokuqala, neyalena enye indoda eyayisesigxotsheni eceleni kwakhe. 33  Kodwa lapho efika kuJesu, awazange ayiphule eyakhe imilenze, ngoba abona ukuthi wayesefile. 34  Kodwa elinye lamasosha lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, + masinyane kwaphuma igazi namanzi. 35  Lowo okubonile lokhu ufakazile, ubufakazi bakhe buyiqiniso, futhi uyazi ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso, ukuze nani nikholwe. + 36  Eqinisweni, lezi zinto zenzeka ukuze kugcwaliseke lo mbhalo: “Akukho thambo lakhe eliyophulwa.” *+ 37  Omunye umbhalo ubuye uthi: “Bayombheka lowo abamgwaza.” + 38  Ngemva kwalezi zinto, uJosefa wase-Arimatheya, owayengumfundi kaJesu kodwa ekufihla ngoba esaba amaJuda, + wacela kuPilatu ukuba asuse isidumbu sikaJesu, uPilatu wavuma. Ngakho wafika wasisusa isidumbu sakhe. + 39  UNikhodemu, + umuntu owayefike kuye ebusuku okokuqala, naye weza elethe ingxube* yemure nenhlaba, isisindo sayo singamaphawundi* acishe abe yikhulu. + 40  Ngakho basithatha isidumbu sikaJesu basibopha ngezindwangu zelineni ezineziqholo, + ngokwesiko lamaJuda lokungcwaba. 41  Kwenzeka ukuthi endaweni ayebethelwe kuyo* kwakukhona ingadi, kuleyo ngadi kwakukhona ithuna elisha, + okwakungakaze kungcwatshwe muntu kulo. 42  Ngenxa yokuthi kwakuwusuku lokuLungiselela + lwamaJuda, futhi leli thuna laliseduze, bambeka lapho uJesu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Bayede.”
Noma, “Mbulalele esigxotsheni! Mbulalele esigxotsheni!”
Noma, “nimbulale esigxotsheni.”
Noma, “lokukubulala esigxotsheni.”
Noma, “uphikisana.”
Okuwukuthi, cishe ngo-12:00 emini.
Noma, “Mbulalele esigxotsheni.”
Noma, “abethelwe.”
Noma, “wafa.”
Noma, “eliyochotshozwa.”
Noma kungaba, “umqulu.”
Okuwukuthi, amaphawundi aseRoma. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ayebulawelwe kuyo esigxotsheni.”