NgokukaJohane 18:1-40

  • UJuda ukhaphela uJesu (1-9)

  • UPetru usebenzisa inkemba (10, 11)

  • UJesu uyiswa ku-Anase (12-14)

  • UPetru uphika okokuqala (15-18)

  • UJesu uphambi kuka-Anase (19-24)

  • UPetru uphika okwesibili nokwesithathu (25-27)

  • UJesu uphambi kukaPilatu (28-40)

    • “UMbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe” (36)

18  Ngemva kokusho lezi zinto, uJesu waphuma nabafundi bakhe bawelela ngaphesheya kweSigodi* SaseKidroni + baya lapho kwakukhona khona insimu, bangena kuyo, yena nabafundi bakhe. +  Manje, uJuda, umkhapheli wakhe, naye wayeyazi le ndawo, ngoba uJesu nabafundi bakhe babevame ukuhlangana khona.  Ngakho uJuda weza neviyo lamasosha nezikhonzi zabapristi abakhulu nezabaFarisi, beza lapho bephethe izibani nezikhali. +  Ngakho uJesu ezazi zonke izinto ezazizokwenzeka kuye, waya phambili wathi kubo: “Nifuna bani?”  Bamphendula bathi: “UJesu umNazaretha.” + Wathi kubo: “Nginguye.” UJuda, umkhapheli wakhe, naye wayemi nabo. +  Nokho, lapho uJesu ethi kubo, “Nginguye,” bahlehla nyovane bawela phansi. +  Ngakho waphinde wababuza: “Nifuna bani?” Bathi: “UJesu umNazaretha.”  UJesu waphendula: “Nginitshelile ukuthi nginguye. Ngakho uma nifuna mina, ayekeni la madoda ahambe.”  Lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke lokho ayekushilo: “Kulabo onginike bona, akekho noyedwa ongilahlekele.” + 10  Khona-ke uSimoni Petru, owayephethe inkemba, wayihosha wagalela inceku yompristi ophakeme wayisusa indlebe yesokudla. + Igama lale nceku kwakunguMalkusi. 11  Nokho uJesu wathi kuPetru: “Faka inkemba emgodleni wayo. + Akufanele yini ngiyiphuze indebe uBaba anginike yona?” + 12  Khona-ke amasosha nomkhuzi wamabutho nezikhonzi zamaJuda bambamba uJesu bambopha. 13  Bamyisa ku-Anase kuqala ngoba wayengumukhwe kaKayafase, + owayengumpristi ophakeme ngalowo nyaka. + 14  Eqinisweni, uKayafase nguye owayecebise amaJuda ukuthi kwakuyowazuzisa ukuba kufe umuntu oyedwa ngenxa yabantu. + 15  USimoni Petru nomunye umfundi babelandela uJesu. + Lowo mfundi wayaziwa umpristi ophakeme, futhi wangena noJesu egcekeni lompristi ophakeme, 16  kodwa uPetru wayemi ngaphandle emnyango.* Ngakho, lona omunye umfundi owayaziwa umpristi ophakeme, waphuma wakhuluma nomlindi mnyango futhi wangenisa uPetru. 17  Incekukazi eyayingumlindi mnyango yabe isithi kuPetru: “Awuyena yini omunye wabafundi balo muntu?” Wathi: “Angiyena.” + 18  Manje izigqila nezikhonzi zazizungeze umlilo wamalahle ezaziwubasile zotha ngoba kwakumakhaza. UPetru naye wayemi kanye nazo otha. 19  Umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe. 20  UJesu wamphendula: “Ngikhulume nezwe obala. Ngaso sonke isikhathi bengifundisa esinagogeni nasethempelini, + lapho wonke amaJuda ebuthanela khona, futhi angikhulumanga lutho ekusithekeni. 21  Kungani ubuza mina? Buza labo abakuzwile lokho engibatshele khona. Bheka! Laba bayakwazi engikushilo.” 22  Ngemva kokusho lezi zinto, esinye sezikhonzi ezazimi lapho sashaya uJesu ngempama + sathi: “Ingabe yileyo ndlela ophendula ngayo umpristi omkhulu?” 23  UJesu wasiphendula: “Uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubi; kodwa uma ngikhulume kahle, ungishayelani?” 24  Khona-ke u-Anase wamyisa kuKayafase umpristi ophakeme eboshiwe. + 25  USimoni Petru wayemile otha. Base bethi kuye: “Ungomunye nawe wabafundi bakhe, akunjalo?” Waphika wathi: “Angiyena.” + 26  Enye yezinceku zompristi ophakeme, eyisihlobo somuntu uPetru ayemsuse indlebe, + yathi: “Ngikubonile ensimini ukanye naye, akunjalo?” 27  Nokho, uPetru waphinde waphika, masinyane iqhude lakhala. + 28  Khona-ke bamhola uJesu besuka kuKayafase bemyisa lapho kuhlala khona umbusi. + Manje kwase kusekuseni. Kodwa bona ngokwabo abangenanga lapho kuhlala khona umbusi ukuze bangangcoli, + kodwa bakwazi ukudla iPhasika. 29  Ngakho uPilatu waphumela kubo ngaphandle wathi: “Yiliphi icala enililethayo ngalo muntu?” 30  Bamphendula bathi: “Uma lo muntu ubengazenzi izinto ezimbi,* ngabe asimnikelanga kuwe.” 31  Ngakho uPilatu wathi kubo: “Mthatheni nina nimahlulele ngokomthetho wenu.” + AmaJuda athi kuye: “Akukho emthethweni ukuba sibulale umuntu.” + 32  Lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke izwi likaJesu ayelishilo ukuze abonise ukuthi luhlobo luni lokufa ayezofa ngalo. + 33  Ngakho uPilatu waphinde wangena lapho kuhlala khona umbusi wabiza uJesu wathi kuye: “Ingabe uyiyo iNkosi yamaJuda?” + 34  UJesu waphendula wathi: “Lokhu ukusho ngokusuka kuwe, noma utshelwe abanye ngami?” 35  UPilatu waphendula: “Angiyena umJuda, akunjalo? Isizwe sakini nabapristi abakhulu bakunikele kimi. Wenzeni?” 36  UJesu waphendula: + “UMbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe. + Ukube uMbuso wami ubuyingxenye yaleli zwe, izikhonzi zami ngabe zilwile ukuze nginganikelwa kumaJuda. + Kodwa njengoba kunjalo, uMbuso wami awuveli kulo mthombo.” 37  Ngakho uPilatu wathi kuye: “Khona-ke, ingabe uyinkosi?” UJesu waphendula: “Wena ngokwakho uyasho ukuthi ngiyinkosi. + Ngizalelwe lokhu, futhi ngizele lokhu ezweni, ukuba ngifakazele iqiniso. + Wonke umuntu ongasohlangothini lweqiniso uyalilalela izwi lami.” 38  UPilatu wathi kuye: “Liyini iqiniso?” Ngemva kokusho lokhu, waphuma waya kumaJuda wathi kuwo: “Angitholi phutha kuye. + 39  Ngaphezu kwalokho, ninenqubo yokuthi nginikhululele umuntu ngePhasika. + Manje niyafuna yini ukuba nginikhululele iNkosi yamaJuda?” 40  Aphinde amemeza athi: “Hhayi lo muntu, kodwa uBharaba!” UBharaba wayengumphangi. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “kwesifufula sasebusika.”
Noma, “wayemi esangweni.”
Noma, “ubengesona isigebengu.”
Noma, “wayeyisigebengu.”