NgokukaJohane 13:1-38

  • UJesu ugeza izinyawo zabafundi bakhe (1-20)

  • UJesu udalula uJuda njengomkhapheli (21-30)

  • Umyalo omusha (31-35)

    • “Uma nithandana” (35)

  • Ukuphika kukaPetru kuyabikezelwa (36-38)

13  Njengoba ayazi ngaphambi komkhosi wePhasika ukuthi ihora lakhe lase lifikile + lokuba ahambe kuleli zwe aye kuYise, + uJesu ebathandile abakhe abasezweni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. +  Isidlo sakusihlwa sasisaqhubeka, uDeveli wayesekufakile enhliziyweni kaJuda Iskariyothe, + indodana kaSimoni, ukuba amkhaphele. +  Ngakho uJesu azi ukuthi uYise wayenikele zonke izinto ezandleni zakhe nokuthi wayevela kuNkulunkulu futhi wayeya kuNkulunkulu, +  wasukuma esidlweni sakusihlwa wabeka eceleni izingubo zakhe zangaphandle. Wathatha ithawula, walibhinca okhalweni. +  Ngemva kwalokho wafaka amanzi endishini yokugeza waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngethawula ayelibhincile.  Wafika kuSimoni Petru. Yena wathi kuye: “Nkosi, wena ungigeza izinyawo?”  UJesu wamphendula wathi: “Lokhu engikwenzayo awukuqondi manje, kodwa uzokuqonda ngemva kwalezi zinto.”  UPetru wathi kuye: “Ngokuqinisekile awusoze wangigeza izinyawo.” UJesu wamphendula wathi: “Ngaphandle kokuba ngikugeze, + awunasabelo nami.”  USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, ungangigezi izinyawo kuphela, kodwa nezandla nekhanda.” 10  UJesu wathi kuye: “Ogezile akadingi okungaphezu kokuba agezwe izinyawo, kodwa umzimba wakhe wonke uhlanzekile. Nina nihlanzekile, kodwa hhayi nonke.” 11  Ngoba wayemazi umuntu omkhaphelayo. + Yingakho athi: “Anihlanzekile nonke.” 12  Lapho esezigezile izinyawo zabo futhi esegqoke izingubo zakhe zangaphandle, waphinde wahlala etafuleni, wayesethi kubo: “Niyakuqonda yini lokhu engikwenze kini? 13  Ningibiza ngokuthi ‘Mfundisi,’ nangokuthi ‘Nkosi,’ futhi niqinisile, ngoba ngiyikho. + 14  Ngakho-ke, uma mina, iNkosi noMfundisi, nginigeze izinyawo, + nani kufanele* nigezane izinyawo. + 15  Ngoba nginibekela isibonelo, sokuthi njengoba nje ngenzile kini, nani nenze kanjalo. + 16  Ngiqinisile impela ngithi kini, inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nalowo othunyiwe akamkhulu kunalowo omthumile. 17  Uma nizazi lezi zinto, niyajabula uma nizenza. + 18  Angikhulumi ngani nonke; ngiyabazi engibakhethile. Kodwa lokhu kwenzeke ukuze lo mbhalo ugcwaliseke: + ‘Lowo owayedla isinkwa sami ungiphendukele.’ *+ 19  Kusukela manje kuqhubeke, nginitshela ngaphambi kokuba kwenzeke, ukuze kuthi lapho kwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. + 20  Ngiqinisile impela ngithi kini, lowo owamukela noma ubani engimthumayo uyangamukela nami, + nalowo ongamukelayo, wamukela naLowo ongithumile.” + 21  Ngemva kokusho lezi zinto, uJesu wakhathazeka emoyeni, futhi wafakaza wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, omunye kini uzongikhaphela.” + 22  Abafundi babhekana bodwa, bedidekile ukuthi ukhuluma ngobani. + 23  Omunye wabafundi, lowo uJesu ayemthanda, + wayehlezi eduze* kukaJesu. 24  Ngakho-ke uSimoni Petru wakhomba lona ngekhanda wathi kuye: “Sitshele ukuthi ukhuluma ngobani.” 25  Ngakho yena wancika esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani?” + 26  UJesu waphendula wathi: “Yilowo engizomnika lolu cezu lwesinkwa engilugcobhozayo.” + Ngakho, ngemva kokugcobhoza isinkwa, wasithatha wasinika uJuda, indodana kaSimoni Iskariyothe. 27  Ngemva kokuba uJuda eseluthathile ucezu lwesinkwa, uSathane wangena kuye. + Ngakho uJesu wathi kuye: “Lokho okwenzayo, kwenze masinyane.” 28  Nokho, akekho noyedwa kulabo ababehlezi etafuleni owazi ukuthi kungani esho lokhu kuye. 29  Eqinisweni, abanye babecabanga ukuthi, njengoba uJuda ayephatha ibhokisi lemali, + uJesu wayemtshela ukuthi, “Thenga izinto esizidingela umkhosi,” noma ukuthi kwakufanele anike abampofu okuthile. 30  Ngakho, ngemva kokwamukela ucezu lwesinkwa, waphuma masinyane. Kwakusebusuku. + 31  Lapho esephumile, uJesu wathi: “Manje iNdodana yomuntu iyakhazinyuliswa, + noNkulunkulu uyakhazinyuliswa ngayo. 32  UNkulunkulu uzoyikhazimulisa ngokwakhe, + futhi uzoyikhazimulisa masinyane. 33  Bantwanyana, ngisenani okwesikhashana. Nizongifuna; futhi njengoba nje ngasho kumaJuda ngithi, ‘Lapho ngiya khona anikwazi ukuza,’ + ngiyakusho nakini manje. 34  Ngininika umyalo omusha, wokuba nithandane; njengoba nje nami nginithandile, + ukuba nani nithandane. + 35  Bonke bayokwazi ngalokhu ukuthi ningabafundi bami—uma nithandana.” + 36  USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, uyaphi?” UJesu waphendula: “Lapho ngiya khona awukwazi ukungilandela okwamanje, kodwa uyolandela kamuva.” + 37  UPetru wathi kuye: “Nkosi, kungani ngingenakukwazi ukukulandela manje? Ngizodela ukuphila kwami ngenxa yakho.” + 38  UJesu waphendula: “Uzodela ukuphila kwakho ngenxa yami? Ngiqinisile impela ngithi kuwe, ngaphambi kokuba iqhude likhale, uzongiphika kathathu.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nani nibophekile ukuba.”
NgesiHebheru, “ungiphakamisele isithende sakhe.”
NgesiGreki, “esifubeni.”