NgokukaJohane 12:1-50

  • UMariya ugcoba izinyawo zikaJesu ngamafutha (1-11)

  • UJesu ungena ngokunqoba (12-19)

  • UJesu ubikezela ngokufa kwakhe (20-37)

  • Ukungabi nakholo kwamaJuda kugcwalisa isiprofetho (38-43)

  • UJesu weza ukuze asindise izwe (44-50)

12  Ezinsukwini eziyisithupha ngaphambi kwePhasika, uJesu wafika eBhethaniya, lapho kwakukhona khona uLazaru, + lowo uJesu ayemvuse kwabafile.  Bamenzela isidlo sakusihlwa khona, futhi uMarta wayebalethela ukudla, + kodwa uLazaru wayengomunye walabo ababedla* naye.  UMariya wabe esethatha iphawundi* lamafutha anamakha, ayebiza kakhulu, inadi loqobo, wagcoba izinyawo zikaJesu wazesula ngezinwele zakhe. Indlu yagcwala iphunga lamafutha anamakha. +  Kodwa uJuda Iskariyothe, + omunye wabafundi bakhe owayesezomkhaphela, wathi:  “Kungani la mafutha anamakha engadayiswanga ngodenariyu* abangu-300, baphiwa abahluphekayo?”  Nokho, lokhu akakushongo ngoba ekhathalela abampofu, kodwa ngoba eyisela futhi ephatha ibhokisi lemali, evame ukweba imali eyayifakwa kulo.  UJesu wathi: “Myeke ukuze agcine leli siko, ngokucabangela usuku lokungcwatshwa kwami. +  Abahluphekayo nihlale ninabo, + kodwa ngeke nibe nami ngaso sonke isikhathi.” +  Phakathi naleso sikhathi, isixuku esikhulu samaJuda sezwa ukuthi wayekhona, futhi seza, hhayi ngenxa kaJesu kuphela, kodwa nokuba sizobona uLazaru, ayemvuse kwabafile. + 10  Abapristi abakhulu manje bakha uzungu lokubulala noLazaru, 11  ngoba abaningi kumaJuda babeya lapho ngenxa yakhe futhi beba nokholo kuJesu. + 12  Ngosuku olulandelayo isixuku esikhulu esasize emkhosini sezwa ukuthi uJesu wayeza eJerusalema. 13  Ngakho sathatha amagatsha ezihlahla zesundu saphuma siyomhlangabeza, samemeza sathi: “Siyakucela, msindise!* Ubusisiwe lowo oza ngegama likaJehova, *+ iNkosi yakwa-Israyeli!” + 14  Lapho uJesu ethola imbongolo esencane, wayigibela, + njengoba nje kulotshiwe: 15  “Ungesabi, ndodakazi yaseZiyoni. Bheka! Inkosi yakho iyeza, igibele ithole lembongolo.” + 16  Ekuqaleni abafundi bakhe abazange baziqonde lezi zinto, kodwa lapho uJesu ekhazinyuliswa, + bakhumbula ukuthi lezi zinto zazilotshiwe ngaye nokuthi bazenza lezi zinto kuye. + 17  Isixuku esasinaye lapho ebiza uLazaru ukuba aphume ethuneni + futhi emvusa kwabafile, saqhubeka sifakaza. + 18  Yingakho isixuku samhlangabeza ngoba sezwa ukuthi wayenze lesi sibonakaliso. 19  Ngakho abaFarisi bakhuluma bodwa bathi: “Niyabona ukuthi anisizi ngalutho. Bhekani! Izwe lonke liyamlandela.” + 20  Manje kwakukhona amaGreki athile phakathi kwalabo ababeze ukuzokhulekela emkhosini. 21  Laba baya kuFiliphu + owayevela eBhetsayida laseGalile, bamcela, bathi: “Mnumzane, sifuna ukubona uJesu.” 22  UFiliphu weza watshela u-Andreya. U-Andreya noFiliphu beza batshela uJesu. 23  Kodwa uJesu wabaphendula, wathi: “Selifikile ihora lokuba iNdodana yomuntu ikhazinyuliswe. + 24  Ngiqinisile impela ngithi kini, ngaphandle kokuba uhlamvu lukakolweni luwele emhlabathini futhi lufe, luhlala luwuhlamvu olulodwa nje; kodwa uma lufa, + khona-ke luthela izithelo eziningi. 25  Noma ubani othanda ukuphila* kwakhe uyakubhubhisa, kodwa noma ubani ozonda ukuphila* kwakhe + kuleli zwe, uyokulondela ukuphila okuphakade. + 26  Uma umuntu ezongikhonza, makangilandele, futhi lapho ngikhona yilapho nesikhonzi sami siyoba khona. + Uma umuntu ezongikhonza, uBaba uyomdumisa. 27  Manje ngikhathazekile, + ngizothini? Baba, ngisindise kuleli hora. + Nokho, yingakho ngifike kuleli hora. 28  Baba, khazimulisa igama lakho.” Ngakho kwavela izwi + ezulwini lithi: “Ngilikhazimulisile futhi ngizophinde ngilikhazimulise.” + 29  Isixuku esasimi lapho salizwa, sathi kwakudume izulu. Abanye bathi: “Ingelosi ikhulume naye.” 30  UJesu waphendula wathi: “Leli zwi lizwakale ngenxa yenu, hhayi ngenxa yami. 31  Manje leli zwe liyahlulelwa; umbusi waleli zwe + uzophonswa ngaphandle. + 32  Nokho uma mina ngiphakanyiswa emhlabeni, + ngizodonsela kimi abantu bazo zonke izinhlobo.” 33  Empeleni lokhu wayekusholo ukubonisa ukuthi luhlobo luni lokufa ayezofa ngalo. + 34  Ngakho isixuku samphendula: “Sizwile eMthethweni ukuthi uKristu uhlala kuze kube phakade. + Usho kanjani ukuthi iNdodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe? + Ingubani le Ndodana yomuntu?” 35  Ngakho uJesu wathi kubo: “Ukukhanya kuzoba phakathi kwenu isikhashana. Hambani nisenokukhanya, ukuze ninganqotshwa ubumnyama; noma ubani ohamba ebumnyameni akazi ukuthi uyaphi. + 36  Njengoba nisenokukhanya, bonisani ukholo ekukhanyeni, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya.” + UJesu washo lezi zinto wayesehamba wabacashela. 37  Nakuba ayenze izibonakaliso eziningi kangaka phambi kwabo, babengakholwa nguye, 38  ukuze kugcwaliseke izwi elashiwo ngu-Isaya umprofethi, owathi: “Jehova,* ubani obe nokholo entweni ayizwe ngathi? *+ Ingalo kaJehova* yambulelwe bani?” + 39  Isizathu sokuba bangakwazi ukukholwa siwukuthi u-Isaya waphinde wathi: 40  “Uphuphuthekise amehlo abo futhi wenza izinhliziyo zabo zaba lukhuni, ukuze bangaboni ngamehlo abo futhi bangaqondi ngezinhliziyo zabo baguquke, bese ebelapha.” + 41  U-Isaya washo lezi zinto ngoba wayibona inkazimulo yakhe, futhi wakhuluma ngaye. + 42  Noma kunjalo, abaningi ngisho nakubabusi empeleni baba nokholo kuye, + kodwa ngenxa yabaFarisi babengeke bamvume ukuze bangaxoshwa esinagogeni; + 43  ngoba babethanda ukwamukelwa* abantu ngisho nangaphezu kokwamukelwa* uNkulunkulu. + 44  Nokho, uJesu wamemeza wathi: “Noma ubani oba nokholo kimi, akabi nokholo kimi kuphela, kodwa nakulowo ongithumile; + 45  noma ubani ongibonayo uyambona naLowo ongithumile. + 46  Ngize njengokukhanya ezweni, + ukuze wonke umuntu oba nokholo kimi angahlali ebumnyameni. + 47  Uma umuntu ezwa amazwi ami kodwa angawagcini, angimahluleli; ngoba angizelanga ukwahlulela izwe, kodwa ukuzosindisa izwe. + 48  Noma ubani onganginaki nongawamukeli amazwi ami unomuntu omahlulelayo. Izwi engilikhulumile yilo eliyomahlulela ngosuku lokugcina. 49  Ngoba angikhulumanga okusuka kimi, kodwa uBaba owangithuma unginike umyalo ngokuqondene nokuthi yini okumelwe ngiyisho nokuthi yini okumelwe ngiyikhulume. + 50  Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe usho ukuphila okuphakade. + Ngakho noma yini engiyishoyo, ngiyisho njengoba nje uBaba engitshelile.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ababehlezi etafuleni kanye.”
Okuwukuthi, iphawundi lamaRoma, elingaba ngu-327 g. Bheka iSithasiselo B14.
Lesi isicelo esiya kuNkulunkulu sokuba asindise uJesu.
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “nokholo embikweni wethu.”
NgesiGreki, “kokudunyiswa.”
NgesiGreki, “ukudunyiswa.”