NgokukaJohane 10:1-42

 • Umalusi nezibaya (1-21)

  • UJesu ungumalusi omuhle (11-15)

  • “Nginezinye izimvu” (16)

 • AmaJuda ahlangana noJesu eMkhosini Wokunikezela (22-39)

  • AmaJuda amaningi ayenqaba ukukholwa (24-26)

  • “Izimvu zami ziyalilalela izwi lami” (27)

  • INdodana imunye noYise (30, 38)

 • Abaningi ngaphesheya kweJordani bayakholwa (40-42)

10  “Ngiqinisile impela ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa akhwele udonga, uyisela nomphangi. +  Kodwa ongena ngesango ungumalusi wezimvu. +  Umlindisango uyamvulela, + nezimvu ziyalilalela izwi lakhe. + Ubiza izimvu zakhe ngamagama aziholele ngaphandle.  Lapho esezikhiphe zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo, nezimvu zimlandele, ngoba ziyalazi izwi lakhe.  Azisoze zasilandela isihambi kodwa ziyosibalekela, ngoba azilazi izwi lezihambi.”  UJesu wenza lokhu kuqhathanisa kubo, kodwa bona abazange bakuqonde lokho ayekusho kubo.  Ngakho uJesu waphinde wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. +  Bonke abeze esikhundleni sami bangamasela nabaphangi; kodwa izimvu azibalalelanga.  Mina ngiyisango; noma ubani ongena ngami uyosindiswa, futhi uyongena aphinde aphume athole idlelo. + 10  Isela alizi ngaphandle kokuba lihlose ukweba nokubulala nokubhubhisa. + Mina ngizele ukuba zibe nokuphila futhi zibe nakho ngokuchichimayo. 11  Mina ngingumalusi omuhle; + umalusi omuhle unikela ukuphila kwakhe* ngenxa yezimvu. + 12  Umuntu oqashiwe, ongeyena umalusi wangempela futhi okungezona ezakhe izimvu, ubona impisi iza azishiye izimvu abaleke—impisi iyazihlwitha izihlakaze— 13  ngoba uqashiwe futhi akanandaba nezimvu. 14  Mina ngingumalusi omuhle. Ngiyazazi izimvu zami nezimvu zami ziyangazi, + 15  njengoba nje uBaba engazi nami ngiyamazi uBaba; + futhi nginikela ukuphila kwami* ngenxa yezimvu. + 16  “Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya; + nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye. + 17  Yingakho uBaba engithanda, + ngoba nginikela ukuphila kwami *+ ukuze ngiphinde ngikwamukele. 18  Akekho okuthathayo kimi, kodwa ngikunikela ngokusuka kimi. Nginegunya lokukunikela, futhi nginegunya lokuphinde ngikwamukele. + Lo myalo ngawamukela kuBaba.” 19  Kwaphinde kwaba nokuhlukana phakathi kwamaJuda + ngenxa yala mazwi. 20  Amaningi ayethi: “Unedemoni futhi uyahlanya. Nimlalelelani?” 21  Amanye athi: “Lawa akuwona amazwi omuntu onedemoni. Idemoni alinakuwavula amehlo ezimpumputhe, akunjalo?” 22  Ngaleso sikhathi kwaba noMkhosi Wokunikezela eJerusalema. Kwakuyisikhathi sasebusika, 23  futhi uJesu wayehamba endaweni yethempeli ebizwa ngokuthi ‘uMpheme kaSolomoni.’ + 24  Ngakho amaJuda amzungeza athi kuye: “Kuyoze kube nini ulokhu usenza singaqiniseki? Uma unguKristu, sitshele ngokucacile.” 25  UJesu wawaphendula: “Nganitshela kodwa anikholwa. Imisebenzi engiyenzayo egameni likaBaba, yona iyafakaza ngami. + 26  Kodwa anikholwa ngoba anizona izimvu zami. + 27  Izimvu zami ziyalilalela izwi lami, nami ngiyazazi, futhi ziyangilandela. + 28  Ngizinika ukuphila okuphakade, + futhi azisoze zabhubha nanini, akukho muntu oyozihlwitha esandleni sami. + 29  Lokho uBaba anginike khona kukhulu kunazo zonke ezinye izinto, futhi akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. + 30  Mina noBaba simunye.” *+ 31  AmaJuda aphinda futhi athatha amatshe ukuze amshaye ngawo. 32  UJesu wathi kuwo: “Nginibonise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi kuleyo misebenzi eningikhanda ngamatshe ngenxa yawo?” 33  AmaJuda amphendula athi: “Asikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle kodwa ngenxa yokuhlambalaza; + ngoba nakuba ungumuntu, uzenza unkulunkulu.” 34  UJesu wawaphendula wathi: “Akulotshiwe yini eMthethweni wenu ukuthi, ‘Ngathi: “Ningonkulunkulu” ’? *+ 35  Uma ababiza ngokuthi ‘onkulunkulu’ + labo okwafika izwi likaNkulunkulu lamelana nabo—futhi imibhalo ingenakwenziwa ize— 36  ingabe nisho kimi, lowo uBaba amngcwelisa futhi wamthumela ezweni, ukuthi, ‘Wena uyahlambalaza,’ ngoba ngithe, ‘ngiyiNdodana kaNkulunkulu’? + 37  Uma ngingenzi imisebenzi kaBaba, ningangikholwa. 38  Kodwa uma ngenza yona, ngisho noma ningangikholwa mina, kholwani yimisebenzi, + ukuze nazi futhi niqhubeke nazi ukuthi uBaba nami simunye, nami ngimunye noBaba.” + 39  Ngakho aphinde azama ukumbamba kodwa waphunyuka. 40  Waphinde wahamba waya ngaphesheya kweJordani endaweni uJohane ayebhapathizela kuyo ekuqaleni, + wahlala lapho. 41  Abantu abaningi beza kuye bathi: “UJohane akenzanga ngisho nesisodwa isibonakaliso, kodwa zonke izinto uJohane azisho ngalo muntu zaziyiqiniso.” + 42  Ngakho abaningi lapho baba nokholo kuye.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngomphefumulo wakhe.”
Noma, “ngomphefumulo wami.”
Noma, “ngomphefumulo wami.”
Noma, “sinobunye.”
Noma, “Ninjengonkulunkulu.”