Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

NgokukaJohane

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Okuphakathi

 • 1

  • ULizwi waba yinyama (1-18)

  • Ubufakazi obanikezwa uJohane uMbhapathizi (19-28)

  • UJesu, iWundlu likaNkulunkulu (29-34)

  • Abafundi bakaJesu bokuqala (35-42)

  • UFiliphu noNathanayeli (43-51)

 • 2

  • Umshado waseKhana; amanzi aba yiwayini (1-12)

  • UJesu uhlanza ithempeli (13-22)

  • UJesu uyakwazi okukumuntu (23-25)

 • 3

  • UJesu noNikhodemu (1-21)

   • Ukuzalwa kabusha (3-8)

   • UNkulunkulu walithanda izwe (16)

  • UJohane ufakaza okokugcina ngoJesu (22-30)

  • Ovela phezulu (31-36)

 • 4

  • UJesu nowesifazane waseSamariya (1-38)

   • Khulekela uNkulunkulu “ngomoya nangeqiniso” (23, 24)

  • Abaningi kumaSamariya bayamkholwa uJesu (39-42)

  • UJesu welapha indodana yesikhulu (43-54)

 • 5

  • Umuntu ogulayo uyelashwa eBhethesda (1-18)

  • UJesu unikwe igunya nguYise (19-24)

  • Abafile bayozwa izwi likaJesu (25-30)

  • Ubufakazi ngoJesu (31-47)

 • 6

  • UJesu usuthisa abangu-5 000 (1-15)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (16-21)

  • UJesu, “isinkwa sokuphila” (22-59)

  • Abaningi bayakhubeka ngenxa yamazwi kaJesu (60-71)

 • 7

  • UJesu eMkhosini WamaTabernakele (1-13)

  • UJesu ufundisa emkhosini (14-24)

  • Imibono ehlukahlukene ngoKristu (25-52)

 • 8

  • UBaba ufakaza ngoJesu (12-30)

   • UJesu, “ukukhanya kwezwe” (12)

  • Abantwana baka-Abrahama (31-41)

   • “Iqiniso liyonikhulula” (32)

  • Abantwana bakaDeveli (42-47)

  • UJesu no-Abrahama (48-59)

 • 9

  • UJesu welapha umuntu owazalwa eyimpumputhe (1-12)

  • AbaFarisi baphenya umuntu owelashiwe ngemibuzo (13-34)

  • AbaFarisi bayizimpumputhe (35-41)

 • 10

  • Umalusi nezibaya (1-21)

   • UJesu ungumalusi omuhle (11-15)

   • “Nginezinye izimvu” (16)

  • AmaJuda ahlangana noJesu eMkhosini Wokunikezela (22-39)

   • AmaJuda amaningi ayenqaba ukukholwa (24-26)

   • “Izimvu zami ziyalilalela izwi lami” (27)

   • INdodana imunye noYise (30, 38)

  • Abaningi ngaphesheya kweJordani bayakholwa (40-42)

 • 11

  • Ukufa kukaLazaru (1-16)

  • UJesu ududuza uMarta noMariya (17-37)

  • UJesu uvusa uLazaru (38-44)

  • Uzungu lokubulala uJesu (45-57)

 • 12

  • UMariya ugcoba izinyawo zikaJesu ngamafutha (1-11)

  • UJesu ungena ngokunqoba (12-19)

  • UJesu ubikezela ngokufa kwakhe (20-37)

  • Ukungabi nakholo kwamaJuda kugcwalisa isiprofetho (38-43)

  • UJesu weza ukuze asindise izwe (44-50)

 • 13

  • UJesu ugeza izinyawo zabafundi bakhe (1-20)

  • UJesu udalula uJuda njengomkhapheli (21-30)

  • Umyalo omusha (31-35)

   • “Uma nithandana” (35)

  • Ukuphika kukaPetru kuyabikezelwa (36-38)

 • 14

  • UJesu, uwukuphela kwendlela yokusondela kuBaba (1-14)

   • “Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila” (6)

  • UJesu uthembisa ukunikeza umoya ongcwele (15-31)

   • “UBaba mkhulu kunami” (28)

 • 15

  • Umfanekiso wesihlahla samagilebhisi sangempela (1-10)

  • Umyalo wokubonisa uthando olunjengolukaKristu (11-17)

   • ‘Alukho uthando olukhulu kunalolu’ (13)

  • Izwe liyabazonda abafundi bakaJesu (18-27)

 • 16

  • Abafundi bakaJesu bangase babulawe (1-4a)

  • Umsebenzi womoya ongcwele (4b-16)

  • Usizi lwabafundi luzophenduka injabulo (17-24)

  • UJesu unqoba izwe (25-33)

 • 17

  • Umthandazo kaJesu wokugcina enabaphostoli bakhe (1-26)

   • Ukwazi uNkulunkulu kusho ukuphila okuphakade (3)

   • AmaKristu awayona ingxenye yezwe (14-16)

   • “Izwi lakho liyiqiniso” (17)

   • “Ngibazisile igama lakho” (26)

 • 18

  • UJuda ukhaphela uJesu (1-9)

  • UPetru usebenzisa inkemba (10, 11)

  • UJesu uyiswa ku-Anase (12-14)

  • UPetru uphika okokuqala (15-18)

  • UJesu uphambi kuka-Anase (19-24)

  • UPetru uphika okwesibili nokwesithathu (25-27)

  • UJesu uphambi kukaPilatu (28-40)

   • “UMbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe” (36)

 • 19

  • UJesu uyabhaxabulwa futhi wenziwa inhlekisa (1-7)

  • UPilatu uphinde aphenye uJesu ngemibuzo (8-16a)

  • UJesu ubethelwa esigxotsheni eGolgotha (16b-24)

  • UJesu ulungiselela unina (25-27)

  • Ukufa kukaJesu (28-37)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (38-42)

 • 20

  • Ithuna elingenalutho (1-10)

  • UJesu ubonakala kuMariya Magdalena (11-18)

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (19-23)

  • UTomase uyangabaza kodwa kamuva uyakholwa (24-29)

  • Injongo yalo mqulu (30, 31)

 • 21

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (1-14)

  • UPetru uqinisekisa uJesu ngokuthi uyamthanda (15-19)

   • “Yondla amawundlu ami” (17)

  • Ikusasa lomfundi othandwa uJesu (20-23)

  • Isiphetho (24, 25)