uJobe 9:1-35

  • Impendulo kaJobe (1-35)

    • Umuntu ofayo akanakuphikisana noNkulunkulu (2-4)

    • ‘UNkulunkulu wenza izinto ezingaphenyeki’ (10)

    • Umuntu akanakumelana noNkulunkulu (32)

9  UJobe waphendula wathi:   “Ngempela ngiyazi ukuthi kunjalo. Kodwa umuntu ofayo angaba kanjani ongenaphutha phambi kukaNkulunkulu? +   Uma kukhona ofisa ukuphikisana naye, *+Lowo muntu ngeke akwazi ukuphendula ngisho nowodwa umbuzo wakhe kweyinkulungwane.   Unenhliziyo ehlakaniphile futhi unamandla amakhulu. + Ubani ongamelana naye futhi asale engenamyocu? +   Ugudluza* izintaba kungekho noyedwa owaziyo;Uyazigumbuqela ngentukuthelo yakhe.   Uzamazamisa umhlaba,Kangangokuba izinsika zawo ziyaqhaqhazela. +   Uyala ilanga ukuba lingakhanyiAfihle ukukhanya kwezinkanyezi; +   Yena uqobo welula amazulu, + Anyathele phezu kwamagagasi aphakeme olwandle. +   Wenza iqoqo lezinkanyezi i-Ashi, iKhesili neKhima, +Namaqoqo ezinkanyezi asesibhakabhakeni saseningizimu;* 10  Wenza izinto ezinkulu ezingaphenyeki, +Izinto ezimangalisayo ezingabaleki. + 11  Udlula ngakimi kodwa angikwazi ukumbona;Udlula ngakimi, kodwa angimqapheli. 12  Lapho ehlwitha okuthile, ubani ongamnqanda? Ubani ongathi kuye, ‘Wenzani?’ + 13  UNkulunkulu ngeke alubambe ulaka lwakhe; +Ngisho nabasizi bakaRahabi *+ bayokhothama kuye. 14  Kangakanani-ke lapho ngimphendulaIngabe kumelwe ngikhethe amazwi ami ngokucophelela ukuze ngikhulume naye? 15  Ngisho noma bengingenaphutha, bengingeke ngimphendule. + Ebengingakwenza nje ukunxusa isihe kumahluleli wami.* 16  Uma ngimbiza, uyongiphendula yini? Angikholwa ukuthi uyolilalela izwi lami, 17  Ngoba ungichoboza ngazo zonke izinhlekeleleAndise amanxeba ami ngaphandle kwesizathu. + 18  Akanginiki ithuba lokukhokha umoya;Ulokhu andisa ubuhlungu bami. 19  Uma kuziwa emandleni, nguye onamandla. + Endabeni yobulungisa, uthi: ‘Ubani ongangibizela ukuzolandisa?’ 20  Ngisho noma bengingenaphutha, umlomo wami ubuyongilahla;Ngisho noma ngigcina ubuqotho bami,* uyothi nginecala.* 21  Ngisho noma ngigcina ubuqotho bami,* angizethembi;Angikufuni* ukuphila kwami. 22  Konke kuyafana. Yingakho ngithi,‘Ubhubhisa ongenacala* nomubi ngendlela efanayo.’ 23  UNkulunkulu uyobahleka abangenacala,Labo abafa ngokuzumayo bebulawa isikhukhula esisheshayo. 24  Umhlaba unikelwe komubi; +UNkulunkulu umboza amehlo* abahluleli bawo. Nguyena kuphela ongenza lokhu. 25  Izinsuku zami nazo zishesha kakhulu kunomgijimi; +Ziyabaleka zingakuboni okuhle. 26  Zihamba njengezikebhe zomhlanga,Njengezinkozi ezehla ngokushesha zifike zicaphune izilwane ezizizingelayo. 27  Uma ngingathi, ‘Ngizosikhohlwa isikhalo sami,Ngizoshintsha ngijabule,’ 28  Ngisazoqhubeka ngesaba ngenxa yazo zonke izinhlungu zami, +Futhi ngiyazi ukuthi ngeke ungithole ngimsulwa. 29  Bengisayotholakala nginecala.* Pho kungani kufanele ngikhandlekele ize? + 30  Uma ngigeza emanzini ahlanzekile,*Ngigeza nezandla zami ngensipho, *+ 31  Ubuyongifaka emgodini,Kangangokuba ngisho nezingubo zami beziyonengwa yimi. 32  Ngoba akayena umuntu ofana nami ukuba ngingamphendula,Ukuba singaya naye enkantolo. + 33  Akekho umuntu onganquma* phakathi kwethu,Ongaba umahluleli wethu.* 34  Uma engayeka ukungishaya*Nokungethusa ngezinto zakhe ezesabekayo, + 35  Ngingakhuluma naye ngingesabi,Ngoba anginasizathu sokwesaba ukukhuluma naye.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukumyisa enkantolo.”
Noma, “Ususa.”
NgesiHebheru, “Namakamelo angaphakathi eningizimu.”
Kungenzeka lisho isilwane esikhulu sasolwandle.
Noma kungaba, “komelene nami emthethweni.”
Noma, “Ngisho noma ngimsulwa.”
NgesiHebheru, “ngiyisigwegwe.”
Noma, “Ngisho noma ngimsulwa.”
Noma, “Ngiyakwenyanya; Ngiyakwenqaba.”
Noma, “labo abagcina ubuqotho.”
NgesiHebheru, “ubuso.”
NgesiHebheru, “ngimubi.”
NgesiHebheru, “emanzini eqhwa.”
Noma, “ngensipho eyenziwe ngomlotha.”
Noma, “Akekho umlamuleli.”
NgesiHebheru, “Ongabeka isandla sakhe phezu kwethu sobabili.”
NgesiHebheru, “engasusa induku yakhe phezu kwami.”