uJobe 42:1-17

  • UJobe uphendula uJehova (1-6)

  • Abangane abathathu bayalahlwa (7-9)

  • UJehova ubuyisela uJobe ayenakho (10-17)

    • Amadodana namadodakazi kaJobe (13-15)

42  UJobe wabe esephendula uJehova wathi:   “Sengiyazi ukuthi uyakwazi ukwenza zonke izinto,Nokuthi akukho lutho olucabangayo ongeke ukwazi ukulwenza. +  3   Uthe, ‘Ubani lo ositha iseluleko sami engenalwazi?’ + Ngakho ngikhulumile, kodwa ngingaqondi Ngikhuluma ngezinto ezimangalisa kakhulu kimi, engingazazi. +   Uthe, ‘Ngicela ulalele, mina ngizokhuluma. Mina ngizokubuza, wena ungichazele.’ +   Izindlebe zami zizwile ngawe,Kodwa manje sengiyakubona ngamehlo ami.   Yingakho ngikuhoxisa engikushilo, +Futhi ngihlala othulini nasemlotheni ukuze ngibonise ukuzisola kwami.” +  Ngemva kokuba uJehova esekhulume la mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifazi umThemani: “Wena nabangane bakho ababili + nginithukuthelele ngiyangqangqa, ngoba anilikhulumanga iqiniso ngami + njengoba kwenze inceku yami uJobe.  Manje thathani izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa niye encekwini yami uJobe, nifike nizinikelele umhlatshelo oshiswayo. Inceku yami uJobe izonithandazela. + Nakanjani ngizosamukela isicelo sayo sokuba ngingasebenzelani nani ngokobuwula enibubonisile, ngoba anilikhulumanga iqiniso ngami, njengoba kwenze inceku yami uJobe.”  Ngakho u-Elifazi umThemani, uBhilidadi umShuhi noSofari umNahama bahamba benza lokho uJehova ayethe abakwenze. Ngemva kwalokho uJehova wawamukela umthandazo kaJobe. 10  Ngemva kokuba uJobe esebathandazele abangane bakhe, + uJehova waluqeda usizi lukaJobe + wabuyisa nomcebo wakhe.* UJehova wamnika okuphindwe kabili kulokho ayenakho ekuqaleni. + 11  Bonke abafowabo nodadewabo nabo bonke ababengabangane bakhe + beza kuye, badla naye isidlo endlini yakhe. Bazwelana naye, bamduduza ngayo yonke inhlekelele uJehova ayevumele ukuba imehlele. Ngamunye kubo wamnika isipho esiyimali nendandatho yegolide. 12  Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sokuphila kukaJobe ukwedlula isiqalo sako, + futhi uJobe waba nezimvu ezingu-14 000, amakamela angu-6 000, izinkomo ezingu-2 000* kanye nezimbongolo ezingu-1 000. + 13  Futhi waba namanye amadodana ayisikhombisa namanye amadodakazi amathathu. + 14  Indodakazi yokuqala wayiqamba ngokuthi uJemima, eyesibili ngokuthi uKheziya neyesithathu ngokuthi uKereni-haphuki. 15  Kulo lonke izwe babengekho abesifazane abahle njengamadodakazi kaJobe, futhi uyise wawanika ifa kanye nabafowabo. 16  Ngemva kwalokhu uJobe waphila iminyaka engu-140, wabona izingane zakhe nabazukulu—izizukulwane ezine. 17  Ekugcineni uJobe wafa, ngemva kokuphila isikhathi eside ukuphila okwanelisayo.*

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “uJehova wasishintsha isimo sokuthunjwa sikaJobe.”
NgesiHebheru, “izipani zezinkomo eziyinkulungwane.”
NgesiHebheru, “esemdala futhi anelisiwe izinsuku.”