uJobe 41:1-34

  • UNkulunkulu uchaza uLeviyathani omangalisayo (1-34)

41  “Ungambamba yini uLeviyathani *+ ngodoboNoma ucindezele ulimi lwakhe ngentambo?   Ungayifaka yini intambo* emakhaleni akheNoma ubhoboze imihlathi yakhe ngehhuku?*   Ingabe uyokuncenga kaningi,Noma ingabe uyokhuluma nawe ngomusa?   Uyosenza yini isivumelwano nawe,Ukuze umenze isigqila sakho ukuphila kwakho konke?   Wena uyodlala yini naye njengokungathi udlala nenyoniNoma umbophele amantombazanyana akho ukuze adlale ngaye?   Abahwebi bayohwebelana yini ngaye? Ingabe bayomhlukanisela abathengisi?   Uyosigcwalisa yini isikhumba sakhe ngezinhlendla *+Noma ikhanda lakhe ngemikhonto yokudoba?   Beka isandla sakho kuye;Uyoyikhumbula impi futhi ngeke uphinde ukwenze lokho.   Noma yiliphi ithemba lokumnqoba liyize. Ukumbona nje kuyokuqeda amandla.* 10  Akekho noyedwa ongalokotha amchukuluze. Ngakho ubani-ke ongamelana nami? + 11  Ubani onginike okuthile kuqala ukuze kufaneleke ukuba ngimbuyisele? + Noma yini engaphansi kwamazulu ingeyami. + 12  Ngeke ngingakhulumi ngemilenze yakhe,Ngeke ngingakhulumi ngamandla akhe nangomzimba wakhe owakheke kahle. 13  Ubani osuse isembozo sakhe? Ubani oyongena emihlathini yakhe evulekile? 14  Ubani ongavula imihlathi yakhe emikhulu? Wonke amazinyo akhe ayethusa. 15  Umhlane wakhe unamazenga*Avaleke thaqa. 16  Izenga ngalinye lingena khaxa kwelinyeUkuze kungangeni moya phakathi kwawo. 17  Anamathelene;Ahlangene futhi ngeke ahlukaniseke. 18  Ukuthimula kwakhe kubanika ukukhanya,Namehlo akhe anjengemisebe yokuntwela kokusa. 19  Emlonyeni wakhe kuphuma ukubanika kombani;Kuqhasha nezinhlansi zomlilo. 20  Emakhaleni akhe kuphuma intuthu,Njengomlilo owokhelwe ngekhwane. 21  Umoya awuphefumulayo wokhela amalahle,Kuphuma ilangabi emlonyeni wakhe. 22  Intamo yakhe inamandla amakhulu,Futhi bonke abambonayo bafikelwa ukwesaba. 23  Imivingqi* yenyama yakhe inamathelene;Iqinile futhi ayinyakaziseki njengokungathi ibunjwe ngensimbi encibilikisiwe. 24  Inhliziyo yakhe iqine njengetshe,Yebo, iqine njengetshe lokugaya. 25  Lapho evuka, ngisho nabanamandla bayethuka;Bavele badideke. 26  Ayikho inkemba emtholayo eyomnqoba;Noma umkhonto, ingcula noma isihloko somcibisholo. + 27  Ubheka insimbi njengotshani,Ithusi njengokhuni olubolile. 28  Umcibisholo awumenzi abaleke;Amatshe esihlilingi ashintsha abe izinhlanga kuye. 29  Ubheka umshiza njengezinhlanga,Uyawuhleka umsindo wengcula. 30  Ingaphansi lakhe linjengezindengezi zobumba ezicijile;Uzendlala odakeni njengesihlibhi sokubhula ukudla okusanhlamvu. + 31  Ubangela ukuba amanzi ajulile abile njengamanzi asebhodweni;Wenza ulwandle lube namagwebu njengamafutha okugcoba asebhodweni. 32  Lapho edlule khona ushiya amanzi ekhazimula. Umuntu angacabanga ukuthi ekujuleni bekunezinwele ezimhlophe. 33  Ayikho into enjengaye emhlabeni,Isidalwa esingesabi lutho. 34  Uzibheka ngqo zonke izilwane ezizethembayo. Uyinkosi phezu kwazo zonke izilwane ezinkulu zasendle.”

Imibhalo yaphansi

Cishe kushiwo ingwenya.
NgesiHebheru, “ikhwane.”
NgesiHebheru, “ngeva.”
Isikhali esifana nomkhonto, okungenzeka sinamazinyo abheke emuva njengodobo lwezinhlanzi.
Noma, “uyosakazeka phansi.”
Noma kungaba, “Uziqhenya ngamazenga akhe.”
Izinyama ezilekanyene.