uJobe 39:1-30

 • Indalo eyizilwane ibonisa ukungazi komuntu (1-30)

  • Izimbuzi zezintaba nenyamazane (1-4)

  • Imbongolo yasendle (5-8)

  • Inkunzi yasendle (9-12)

  • Intshe (13-18)

  • Ihhashi (19-25)

  • Uheshe nokhozi (26-30)

39  “Uyasazi yini isikhathi izimbuzi zezintaba ezizala ngaso? + Uke wayibona yini inyamazane izala? +   Uyazibala yini izinyanga ezisuke zimithi ngazo? Uyasazi yini isikhathi ezizala ngaso?   Ziyakhonkobala lapho zizala amazinyane azo,Futhi imihelo yazo iyaphela.   Amazinyane azo aba namandla, akhulele endle;Ayahamba, angabuyeli kuzo.   Ubani owakhulula imbongolo yasendle, +Ubani owaqaqa izintambo zayo?   Ngenze ithafa eliwugwadule laba ikhaya layoNezwe likasawoti laba indawo yayo yokuhlala.   Iyayihleka inhlokomo yedolobha;Ayikuzwa ukumemeza komuntu oyiqondisayo.   Ihambahamba emagqumeni ukuze ithole idlelo,Ifuna zonke izitshalo eziluhlaza.   Inkunzi yasendle iyafuna yini ukukukhonza? + Iyobuchitha yini ubusuku emkhombeni wakho? 10  Uyoyibopha yini ngentambo inkunzi yasendle uyiyise emseleni,Noma, iyokulandela yini iyolima* esigodini? 11  Uyothembela yini emandleni ayo amakhulu,Uyivumele ikwenzele umsebenzi onzima? 12  Uyothembela yini kuyo ukuba ikulethele isivuno* sakho,Iyosiletha yini esibuyeni* sakho? 13  Amaphiko entshe yensikazi abhakuza ngenjabulo,Kodwa izimpaphe nezinsiba zayo ziyafana yini nezikanogolantethe? + 14  Ngoba ishiya amaqanda ayo emhlabathiniFuthi iwagcina efudumele othulini. 15  Iyakhohlwa ukuthi angase achotshozwe unyawo oluthileNoma ukuthi isilwane sasendle singase siwanyathele. 16  Ibaphatha kabuhlungu abantwana bayo, njengokungathi akubona abayo; +Ayisabi ukuthi ingase isebenzele ize. 17  Ngoba uNkulunkulu uyenze yantula* ukuhlakanipha,Akayinikanga ukuqonda. 18  Kodwa lapho isukuma ibhakuzisa amaphiko ayo,Iyalihleka ihhashi nomgibeli walo. 19  Nguwe yini onika ihhashi amandla alo? + Uyayembathisa yini intamo yalo umhlwenga oyimvukumvuku? 20  Ungalenza yini ukuba ligxume njengentethe? Ukuthimula kwalo ngamandla kuyethusa. + 21  Liphanda umhlabathi esigodini, lijabule ngamandla; +Liyaphuma liye empini. *+ 22  Liyayihleka into esabisayo, alesabi lutho. + Alibuyeli emuva ngenxa yenkemba. 23  Isikhwama semicibisholo siyakhehlezela njengoba sithinta ihhashi,Umkhonto nengcula kuyabanika njengoba lihamba. 24  Ligajwe yinjabulo, liyagabavula liye phambili,*Alikwazi ukuma linganyakazi* lapho kukhala uphondo. 25  Lapho kukhala uphondo, lithi, ‘Nazo-ke!’ Liyihogela lisekude impi,Lizwe ukumemeza kwezinduna nesiqubulo sempi. + 26  Ingabe ukuqonda kwakho okwenza uheshe undizele phezulu,Welulele amaphiko awo eningizimu? 27  Noma ingabe ukhozi luyalwa nguwe ukuba lundizele phezulu, +Lwakhe isidleke salo phezulu, + 28  Ukuba luhlale ubusuku bonke eweni,Luhlale endaweni yalo eqinile eseweni? 29  Lufuna ukudla lulapho; +Amehlo alo abona emajukujukwini. 30  Amaphuphu alo amunca igazi;Nomaphi lapho kunezidumbu khona, lukhona nalo.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “iyohlelemba.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Indawo okubhulelwa kuyo ukudla okusanhlamvu.
NgesiHebheru, “yakhohlwa.”
NgesiHebheru, “liyohlangabeza ibutho.”
NgesiHebheru, “ligwinya umhlabathi (umhlaba).”
Noma kungaba, “Alikholwa.”