uJobe 38:1-41

  • UJehova ufundisa umuntu ngokuba phansi kwakhe (1-41)

    • ‘Wawukuphi lapho kudalwa umhlaba?’ (4-6)

    • Amadodana kaNkulunkulu amemeza ehalalisa (7)

    • Imibuzo ngezinqubo ezingokwemvelo (8-32)

    • “Imithetho ebusa amazulu” (33)

38  Ngemva kwalokho uJehova waphendula uJobe esivunguvungwini wathi: +   “Ubani lo ositha iseluleko samiNokhuluma engenalwazi? +   Ngicela uzilungiselele* njengendoda;Mina ngizokubuza, wena ungichazele.   Wawukuphi lapho ngakha isisekelo somhlaba? + Ngitshele uma ucabanga ukuthi uyaqonda.   Ubani owakala izilinganiso zawo, uma kuwukuthi uyazi,Noma, owelulela kuwo intambo yokukala?   Zambelwa kuphi izisekelo zawo,Ubani owabeka itshe lawo legumbi, *+   Lapho izinkanyezi zasekuseni + zikhamuluka kanyekanye ngenjabulo,Nawo wonke amadodana kaNkulunkulu *+ eqala ukumemeza ehalalisa?   Futhi ubani owavimba ulwandle ngezicabha +Lapho luphulukundlela njengokungathi luphuma esibelethweni,   Lapho ngilwembathisa amafuNgilusonga ngamafu amnyama, 10  Lapho ngilubekela umkhawuloNgibeka imigoqo nezicabha zalo endaweni efanele, + 11  Ngathi kulo, ‘Ungahamba ugcine lapha, ungadluleli phambili;Amagagasi akho agubhayo azogcina lapha’? + 12  Wake* wakuyala yini wena ukusaNoma wenza ukuntwela kokusa kwazi indawo yako, + 13  Uwena yini owatshela ukukhanya kwasekuseni ukuba kuye emaphethelweni omhlabaKuxoshe ababi? + 14  Umhlaba uyaguqulwa njengobumba ngaphansi kophawu,Nokubukeka kwawo kuyaphawuleka njengokwezingubo. 15  Kodwa ababi bagodlelwa ukukhanyaNengalo yabo ephakeme iphukile. 16  Ufikile yini phansi emithonjeni yolwandle,Noma wahlola amanzi ajulile? + 17  Embuliwe yini kuwe amasango okufa, +Noma uke wawabona yini amasango obumnyama obukhulu? *+ 18  Ukuqondile yini ukuthi mkhulu kangakanani umhlaba? + Ngitshele uma ukwazi konke lokhu. 19  Ukukhanya kuhlala kuyiphi indawo? + Indawo yobumnyama yona ikuphi, 20  Ukuba ukuthathe ukuyise endaweni yakoNokuba uqonde izindlela eziya emzini wako? 21  Ingabe lokhu ukwazi ngoba wawusuzaliwe kakadeNangenxa yokuthi iminyaka* yakho miningi? 22  Ungenile yini ezinqolobaneni zeqhwa, +Noma uzibonile yini izinqolobane zesichotho, + 23  Engizigcinele isikhathi sosizi,Usuku lokulwa nolwempi? + 24  Ukukhanya* kusabalala kuvela kuluphi uhlangothi,Nomoya wasempumalanga uvunguza uvela kuphi? + 25  Ubani ovule umgudu wesikhukhulaWenza nendlela yefu lesiphepho esihambisana nokuduma, + 26  Ukuze imvula ine lapho kungahlali muntu khona,Ehlane lapho kungekho bantu khona, + 27  Ukuze anise imvula ezindaweni ezinesomisoAbangele nokuba utshani buhlume? + 28  Imvula inaye yini ubaba, +Ubani onguyise wamaconsi amazolo? + 29  Iqhwa laphuma esibelethweni sikabani,Isithwathwa sezulu sona sazalwa ubani + 30  Lapho amanzi embozwe njengokungathi ambozwe ngetshe,Namanzi ajulile eyiqhwa? + 31  Ungazibopha yini izibopho zeqoqo lezinkanyezi iKhimaNoma uthukulule izintambo zeqoqo lezinkanyezi iKhesili? + 32  Ungalihola yini iqoqo lezinkanyezi* ngesikhathi saloNoma uqondise iqoqo lezinkanyezi i-Ashi kanye namadodana alo? 33  Uyayazi yini imithetho ebusa amazulu, +Noma ungalibeka yini igunya lawo* emhlabeni? 34  Ungamemeza yini izwi lakho lifike amafwiniUkuze wenze isikhukhula samanzi sikumboze? + 35  Ungayithumela yini imibani? Iyoza yini kuwe ithi, ‘Silapha!’ 36  Ubani owafaka ukuhlakanipha emafwini *+Noma owanika izinto ezinhle ezisesibhakabhakeni* ukuqonda? + 37  Ubani ohlakaniphe kangangokuba angabala amafu,Noma ongatshekisa izimbiza zamanzi zezulu + 38  Lapho uthuli luphenduka isigaxaNamagabade omhlaba enamathelana? 39  Ungalizingelela yini ibhubesi inyamazaneNoma usuthise amabhubesi asemancane + 40  Lapho ecathama emigedeni yawo,Noma ecuthile ezindaweni ahlala kuzo? 41  Ubani olungiselela igwababa ukudla +Lapho amaphuphu alo ekhalela usizo kuNkulunkulu,Ezulazula ngoba kungekho lutho angaludla?

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ubophe izinkalo zakho.”
Noma, “itshe elibekwa ekhoneni lesakhiwo.”
Lesi yisisho sesiHebheru esibhekisela emadodaneni kaNkulunkulu ayizingelosi.
NgesiHebheru, “Ezinsukwini zakho.”
Noma, “ethunzi lokufa.”
NgesiHebheru, “izinsuku.”
Noma kungaba, “Umbani.”
NgesiHebheru, “iMazarothi.”
Noma kungaba, “laKhe.”
Noma kungaba, “kumuntu.”
Noma kungaba, “ingqondo.”