uJobe 30:1-31

  • UJobe uchaza isimo sakhe esishintshile (1-31)

    • Abangelusizo lwalutho bamenza inhlekisa (1-15)

    • Kubonakala engalutholi usizo kuNkulunkulu (20, 21)

    • “Isikhumba sami sesimnyama” (30)

30  “Manje bayangihleka +—Abancane ngeminyakakunami,Oyise engangiyokwenqabaUkubabeka nezinja ezaziqapha umhlambi wami.   Amandla ezandla zabo ayengisiza ngani? Ubungqabavu babo buphelile.   Bazacile ngenxa yokuswela nendlala;Baququda umhlabathi owomileOwawusuwonakele futhi ushiywe dengwane.   Bakha amacembe anosawoti ezihlahleniNezimpande ezibabayo ezihlahleni ukuze badle.   Bayaxoshwa emphakathini; +Abantu babamemeza njengokungathi bamemeza isela.   Bahlala emiqanseni yezigodi,*Emigodini nasemadwaleni.   Bakhala phakathi kwezihlahla,Baqoqane ndawonye phakathi kwezimbabazane.   Njengoba bengamadodana abantu abangenangqondo nabangelutho,Baxoshiwe ezweni.   Kodwa manje bahlekisa ngami ngisho nasezingomeni zabo; +Sengiphenduke inhlekisa* kubo. + 10  Bayanginyanya futhi bayangibalekela; +Abanamahloni okungikhafulela ebusweni. + 11  Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ungiphuce izikhali* zami wangithobisa,Sebeyazenzela nje kimi. 12  Bavumbuka ngakwesokudla sami beyiqulu,Bangijahe,Babeke izikhubekiso endleleni yami ukuze ngehlelwe inhlekelele. 13  Badale umonakalo ezindleleni zamiBandisa usizi lwami, +Kungenamuntu ozobanqanda.* 14  Bangena njengokungathi bangena ngembobo enkulu odongeni;Batheleka phezu kwesimo esibucayi. 15  Ngikhungethwe ukwesaba;Isithunzi sami sipheshulwe njengomoya,Ithemba lokukhululwa kwami linyamalala njengefu. 16  Manje ukuphila kwami kuyawohloka; +Ngiququdwa usizi + usuku nosuku. 17  Amathambo ami ayankenketha* ebusuku, +Nezinhlungu ezingiququdayo azipheli. + 18  Ngenxa yamandla amakhulu ingubo yami isontekile;*Njengesiphika sengubo yami, iyangiklinya. 19  UNkulunkulu ungiphonse phansi odakeni;Sengifana nothuli nomlotha. 20  Ngikhala kuwe ngicela usizo, kodwa awungiphenduli; +Ngiyasukuma, kodwa uvele ungibuke nje. 21  Usungijikele kabuhlungu; +Ngesandla sakho esinamandla amakhulu uyangihlasela. 22  Uyangithatha ungiphakamisele emoyeni,Bese ungijikijela ngapha nangapha esiphephweni.* 23  Ngoba ngiyazi ukuthi uyongiyisa ekufeni,Endlini okuyohlangana kuyo wonke umuntu ophilayo. 24  Kodwa akekho ongashaya umuntu owohlokile *+Njengoba ekhalela usizo ngesikhathi senhlekelele. 25  Angibakhalelanga yini labo abawe ngezikhathi ezinzima?* Angibalilelanga yini abampofu. + 26  Nakuba ngangilindele okuhle, kwafika okubi;Ngangilindele ukukhanya, kodwa kwafika ubumnyama. 27  Isisu sami asiyekanga ukuphenduka;*Ngaficwa izinsuku zokuhlupheka. 28  Ngihambahamba ebumnyameni; + akukho ukukhanya kwelanga. Ngiyasukuma ebandleni ngicele usizo. 29  Sengiphenduke umfowabo wezimpungusheNomngane wamadodakazi entshe. + 30  Isikhumba sami sesimnyama futhi sixebukile; +Amathambo ami ayasha.* 31  Ihabhu lami elabalilayo kuphela,Negemfe lami elabakhalayo kuphela.

Imibhalo yaphansi

Noma, “yemihosha.”
NgesiHebheru, “isaga.”
NgesiHebheru, “umcibisholo.”
Noma kungaba, “Kungenamuntu obasizayo.”
NgesiHebheru, “abhotshoziwe.”
Noma kungaba, “Usizi lwami oluxakile luyangivithiza.”
Noma kungaba, “Bese ungiphahlaza.”
NgesiHebheru, “inqwaba yezibi.”
Noma, “labo abanosuku olubi.”
Noma, “ukuxhuxhuzela.”
Noma kungaba, “Nginemfiva.”