uJobe 3:1-26

  • UJobe uqalekisa usuku azalwa ngalo (1-26)

    • Ubuza ukuthi kungani ehlupheka (20, 21)

3  Kungemva kwalokhu lapho uJobe aqala khona ukukhuluma nokuqalekisa usuku azalwa ngalo. *+  UJobe wathi:   “Kwangathi lungashabalala usuku engazalwa ngalo, +Nobusuku othile athi ngabo: ‘Ukhulelwe umfana!’   Lolo suku malube ubumnyama. UNkulunkulu ophezulu makangabi nandaba nalo;Makungabi bikho ukukhanya phezu kwalo.   Ubumnyama obukhulu* mabulumboze. Ifu elimnyama malihlale phezu kwalo. Ubumnyama obethusayo mabumboze ukukhanya kwalo.   Lobo busuku—ubumnyama obukhulu mabubuthathe; +Mabungathokozi phakathi kwezinsuku zonyaka,Mabungabalwa nezinsuku zenyanga.   Ngempela! Bekungaba kuhle ukube akuzalwanga muntu ngalobo busuku;Ukukhala kwenjabulo makungazwakali ngalobo busuku.   Labo abaqalekisa usuku mababuqalekise,Labo abakwazi ukuvusa uLeviyathani. *+   Izinkanyezi zokuhwalala kwalobo busuku mazibe mnyama;Mabulindele ukukhanya kodwa kungabi bikho,Futhi mabungayiboni imisebe yokuntwela kokusa. 10  Ngoba abuzange buyivale iminyango yesibeletho sikamama; +Abuzange buyifihle nenkathazo emehlweni ami. 11  Kungani ngingazange ngife lapho ngizalwa? Kungani ngingazange ngishabalale lapho ngiphuma esibelethweni? + 12  Kungani ngabekwa emathangeni Futhi kungani kwaba khona amabele okungincelisa? 13  Ngoba manje ngabe ngilele angiphazanyiswa; +Ngabe ngilele ngiphumule + 14  Kanye namakhosi omhlaba nabeluleki bawo,Abazakhela izindawo esezingamanxiwa,* 15  Noma nezikhulu ezazinegolide,Izindlu zazo zigcweleisiliva. 16  Noma kungani ngingafananga nengane eyafa ngenxa yokuthi unina waphuphunyelwa isisu engazi ukuthi ukhulelwe,Njengabantwana abangakaze bakubone ukukhanya? 17  Lapho, ngisho nababi bayekile ukuyaluza;Lapho, abaphele amandla baphumule. + 18  Lapho, zonke iziboshwa zikhululekile;Azilizwa izwi lalowo oziphoqa ukuba zisebenze. 19  Abancane nabakhulu bayafana lapho, +Nesigqila sikhululiwe enkosini yaso. 20  Kungani enika ohluphekayo ukukhanyaNokuphila labo abacwile osizini? + 21  Kungani belangazelela ukufa, kodwa kungafiki? + Bakumba ukwedlula ingcebo efihliwe, 22  Labo abajabula kakhulu,Abathokozayo lapho bethola ithuna. 23  Kungani uNkulunkulu enika indoda elahlekile ukukhanya,Leyo ayibiyele? + 24  Ngoba esikhundleni sokudla kwami kufika ukububula kwami, +Ukukhala kwami + kuthululeka njengamanzi. 25  Ngoba lokho obekungethusa kungehlele,Nalokho ebengikwesaba kungehlele. 26  Angibanga nakho ukuthula, noma ukungaphazanyiswa noma ukuphumula,Kodwa ngilokhu ngehlelwa izinkinga.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “usuku lwakhe.”
Noma, “Ubumnyama nethunzi lokufa.”
Kucatshangwa ukuthi libhekisela engwenyeni noma kwesinye isilwane sasemanzini esikhulu nesinamandla.
Noma kungaba, “Labo abazakhela izindawo eziyincithakalo.”