uJobe 29:1-25

  • UJobe ukhumbula izinsuku ezimnandi ngaphambi kokuvivinywa kwakhe (1-25)

    • Wayehlonishwa esangweni ledolobha (7-10)

    • Inkambo yakhe edlule yobulungisa (11-17)

    • Wonke umuntu wayesilalela iseluleko sakhe (21-23)

29  UJobe waqhubeka nenkulumo* yakhe, wathi:   “Ukube nje bengingabuyela ezikhathini zakudala,Ezinsukwini uNkulunkulu ayengiqapha ngazo;   Lapho ayekhanyisa khona isibani sakhe phezu kwekhanda lami,Lapho ngangihamba ngidabule ebumnyameni ngokukhanya kwakhe, +   Ezinsukwini zami zobungqabavu,Lapho ngangibuzwa khona ubungane bami noNkulunkulu emzini wami, +   Ngesikhathi uMninimandla Onke esenami,Lapho izingane* zami zonke zingizungezile,   Lapho ngangihamba khona ebhoteleni eliningi,Namadwala engithululela imifudlana yamafutha. +   Lapho ngangivame ukuphuma ngiye esangweni ledolobha, +Ngifike ngihlale esigcawini, +   Izinsizwa zazingibona ziqhele,*Ngisho namakhehla ayesukuma ame. +   Izikhulu zazizibamba zingakhulumi;Zazibeka izandla zazo emilonyeni. 10  Izwi labaholi lalingazwakali;Ulimi lwabo lwalunamathele olwangeni lwabo. 11  Noma ubani owayengizwa wayekhuluma kahle ngami,Nalabo ababengibona babefakaza kahle ngami. 12  Ngoba ngangimsiza ohluphekile ocela usizo, +Kanye nentandane nanoma ubani owayengenamsizi. + 13  Lowo owayesengcupheni yokufa wayengibusisa, +Nenhliziyo yomfelokazi ngangiyithokozisa. + 14  Ukulunga ngangikugqoka njengengubo;Ngangibonisa ubulungisa kuzo zonke izinqumo zami. 15  Ngangingamehlo koyimpumputhe,Ngiyizinyawo kolunyonga. 16  Ngangiwubaba kohluphekile; +Ngangiphenya icala lomuntu engingamazi. + 17  Ngangiyiphula imihlathi yomenzi wokubi, +Ngihlwithe isisulu emazinyweni akhe. 18  Ngangivame ukuthi, ‘Ngiyofela emzini* wami, +Izinsuku zami ziyoba ziningi ngangesihlabathi. 19  Ngiyofana nesihlahla esinezimpande ezifinyelela emanzini,Amazolo ayohlala ubusuku bonke emagatsheni aso. 20  Idumela lami livuselelwa njalo,Umnsalo osesandleni sami uzoqhubeka ucibishela.’ 21  Abantu babengilalela bemagange,Bethule belindele iseluleko sami. + 22  Uma sengikhulumile, babengabi nalutho abazolusho;Amazwi ami ayezwakala* kamnandi ezindlebeni zabo. 23  Babengilinda njengokungathi balinde imvula;Babewuvula kakhulu umlomo wabo njengokungathi bawuvulela imvula yasentwasahlobo. + 24  Lapho ngimomotheka nabo babengakholwa;Ukuchachamba kobuso bami kwakubaduduza.* 25  Ngangibanika isiqondiso njengenhloko yabo,Ngangihlala njengenkosi ephakathi kwamabutho ayo, +Njengoduduza abalilayo. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nesaga.”
Noma, “izikhonzi.”
NgesiHebheru, “zizifihle.”
NgesiHebheru, “esidlekeni.”
NgesiHebheru, “ayeconsa.”
Noma kungaba, “Babengakufiphazi ukukhanya kobuso bami.”