uJobe 21:1-34

  • Impendulo kaJobe (1-34)

    • ‘Kungani ababi bechuma?’ (7-13)

    • Udalula “abaduduzi” bakhe (27-34)

21  UJobe waphendula wathi:   “Kulalelisiseni lokhu engikushoyo;Lokhu makube induduzo eninginika yona.   Ngibekezeleleni lapho ngisakhuluma;Uma sengiqedile seningangenza-ke inhlekisa. +   Ingabe ngikhalaza kumuntu? Ukube bekunjalo, bengingeke* yini ngiphelelwe isineke?   Ngibukeni, ningigqolozele nimangele;Nibeke isandla senu emlonyeni.   Uma ngicabanga ngakho ngiyaphazamiseka,Wonke umzimba wami uyaqhaqhazela.*   Kungani ababi bephila isikhathi eside, +Bekhula baze baguge futhi beba izicebi? *+   Izingane zabo zihlale zinabo,Bathola nethuba lokubona inzalo yezingane zabo.   Izindlu zabo ziphephile, abesabi lutho, +NoNkulunkulu akabajezisi ngenduku yakhe. 10  Izinkunzi zabo zimithisa njalo;Izinkomazi zabo ziyazala, aziphunzi.* 11  Abafanyana babo batshakadula ngaphandle njengomhlambi,Nezingane zabo ziyagxumagxuma. 12  Lapho becula kudlala ithamborini nehabhu,Bajatshuliswa umsindo womtshingo. *+ 13  Baphila ngokwaneliseka,Baye eThuneni* ngokuthula.* 14  Kodwa bathi kuNkulunkulu weqiniso, ‘Hlukana nathi! Asifuni ukuzazi izindlela zakho. + 15  Ungubani uMninimandla Onke ukuba simkhonze? + Kuzosisiza ngani ukusondela kuye?’ + 16  Kodwa ngiyazi ukuthi ukuchuma kwabo akukho emandleni abo. + Indlela ababi abacabanga ngayo* ikude nami. + 17  Kukangaki isibani sababi sicinywa? + Kukangaki behlelwa inhlekelele? Kukangaki uNkulunkulu ebabhubhisa ngolaka lwakhe? 18  Kuke kwenzeke yini babe njengotshani endaweni enomoya,Nanjengamakhoba apheshulwa isivunguvungu? 19  Isijeziso somuntu uNkulunkulu uyosigcinela amadodana akhe. Kodwa kwangathi uNkulunkulu angamjezisa* naye ukuze asizwe. + 20  Kwangathi amehlo akhe angakubona ukuwohloka kwakhe,Futhi kwangathi kungaba nguye ophuza olakeni loMninimandla Onke. + 21  Ngoba unandabani nokwenzeka emndenini wakhe ngemva kwakhe,Uma izinyanga zakhe sezincishisiwe? *+ 22  Uma kunguNkulunkulu owahlulela abaphakeme, +Ubani ongafundisa uNkulunkulu? + 23  Umuntu oyedwa ufa enobungqabavu +Lapho engasenazo ngokuphelele izinkathazo futhi ekhululekile, + 24  Lapho amathanga akhe egcwele amanoniFuthi enamathambo aqinile.* 25  Kodwa omunye umuntu ufa ecindezeleke kakhulu,Engakaze azinambithe izinto ezinhle. 26  Bobabili bayolala othulini, +Izimpethu ziyobamboza bobabili. + 27  Ngizazi kahle izinto enizicabangayoNamacebo enihlela ukungiphambukisa ngawo. *+ 28  Ngoba nithi, ‘Iphi indlu yoyisicukuthwane,Liphi itende okwakuhlala kulo omubi?’ + 29  Anizibuzanga yini izihambi? Anizihlolisisi yini izinto* ezizibonile, 30  Ukuthi umuntu omubi uyavikelwa ngosuku lwenhlekelele,Asindiswe ngosuku lwentukuthelo? 31  Ubani oyombuza ngezindlela zakhe,Ubani oyombuyisela ngalokho akwenzile? 32  Lapho eyiswa emathuneni,Ithuna lakhe liyoqashwa. 33  Amagabade omhlabathi wesigodi* ayoba mtoti kuye, +Futhi sonke isintu siyamlandela *+Njengabaningi abangaphambi kwakhe. 34  Pho kungani ningiduduza ngeze? + Izimpendulo zenu zigcwele inkohliso!”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “umoya wami ubungeke.”
Noma, “uyathuthumela.”
Noma, “beba namandla.”
Noma, “azifelwa amankonyane.”
Noma, “wegemfe.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ngomzuzwana,” okuwukuthi, ukufa okusheshayo nokungenabuhlungu.
Noma, “Iseluleko sababi; Amacebo ababi.”
Noma, “angambuyisela.”
Noma, “sezihlukaniswe phakathi.”
NgesiHebheru, “umnkantsha wamathambo akhe umanzi.”
Noma kungaba, “ukungiphatha ngobudlova ngawo.”
NgesiHebheru, “izimpawu.”
Noma, “womhosha.”
NgesiHebheru, “Futhi uyohudula sonke isintu ngemva kwakhe.”