uJobe 2:1-13

  • USathane uphinde angabaze izisusa zikaJobe (1-5)

  • USathane uyavunyelwa ukuba ashaye umzimba kaJobe ngamathumba (6-8)

  • UmkaJobe uthi: “Thuka uNkulunkulu ufe!” (9, 10)

  • Kufika abangane bakaJobe abathathu (11-13)

2  Ngemva kwalokho kwaphinde kwafika usuku lokuba amadodana kaNkulunkulu weqiniso *+ angene ukuze ame phambi kukaJehova, + noSathane wangena kanye nawo ukuze ame phambi kukaJehova. +  UJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi?” USathane waphendula uJehova wathi: “Bengizulazula emhlabeni ngihambahamba kuwo.” +  UJehova wathi kuSathane: “Ingabe uyiqaphelile* inceku yami uJobe? Akekho ofana nayo emhlabeni. Iqotho, *+ yesaba uNkulunkulu futhi iyakugwema okubi. Namanje isanamathele ngokuqinile ebuqothweni bayo, + ngisho noma wena uzama ukungenza ukuba ngiyibhubhise *+ ngaphandle kwesizathu.”  Kodwa uSathane waphendula uJehova wathi: “Isikhumba ngesikhumba. Umuntu uyokhipha konke anakho ngenxa yokuphila kwakhe.  Kodwa manje ake welule isandla sakho umzwise ubuhlungu emzimbeni, nakanjani uzokuthuka ebusweni bakho.” +  Ngakho uJehova wathi kuSathane: “Bheka! Usesandleni sakho!* Kuphela nje ungambulali!”  Ngakho uSathane wasuka phambi* kukaJehova, washaya uJobe ngamathumba abuhlungu *+ kusukela ematheni onyawo kuze kube sokhakhayini.  UJobe wayehlezi emlotheni, + wayesethatha udengezi* ukuze azinwaye.  Ekugcineni umkakhe wathi kuye: “Namanje usanamathele ngokuqinile ebuqothweni bakho? Thuka uNkulunkulu ufe!” 10  Kodwa wathi kuye: “Ukhuluma njengomunye wabesifazane abangenangqondo. Ingabe kufanele samukele okuhle kuphela kuNkulunkulu weqiniso, singakwamukeli nokubi?” + Kukho konke lokhu, uJobe akazange one ngezindebe zakhe. + 11  Abangane* abathathu bakaJobe bezwa ngazo zonke izinhlekelele ezazimehlele, ngamunye wabo weza evela endaweni yakhe—u-Elifazi + umThemani, uBhilidadi + umShuhi + noSofari + umNahama. Bavumelana ngokuthi bazohlangana ukuze bayozwelana noJobe bamduduze. 12  Lapho bembona bekude, babengaboni ukuthi nguye. Bakhala kakhulu, baklebhula izingubo zabo, baphonsa uthuli emoyeni nasemakhanda abo. + 13  Ngemva kwalokho bahlala naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa. Akekho owasho utho kuye, ngoba babebona ukuthi wayezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu. +

Imibhalo yaphansi

Isisho sesiHebheru esibhekisela emadodaneni kaNkulunkulu ayizingelosi.
NgesiHebheru, “ubeke inhliziyo yakho.”
Noma, “Ayisoleki futhi iqotho.”
NgesiHebheru, “ngiyigwinye.”
Noma, “Ungenza noma yini kuye!”
Noma, “ngezilonda ezimbi kakhulu.”
NgesiHebheru, “ebusweni.”
Ucezu oluqhephuke entweni eyenziwe ngobumba.
Noma, “Abantu abamjwayele.”