uJobe 19:1-29

  • Impendulo kaJobe (1-29)

    • Wenqaba ukusolwa “abangane” bakhe (1-6)

    • Uthi ulahliwe (13-19)

    • “Umkhululi wami uyaphila” (25)

19  UJobe waphendula wathi:   “Kuyoze kube nini ningicasula, *+Ningichoboza ngamazwi? +   Sekuyizikhathi eziyishumi ningisola;*Aninamahloni ngokuthi ningiphatha ngokhahlo. +   Uma kuwukuthi ngilenzile ngempela iphutha,Iphutha lami liyohlale lingelami.   Uma niqhubeka nokungibukela phansi,Nithi isihlamba sami singifanele,   Yazini ukuthi nguNkulunkulu ongidukisile,Ungibambe ngenethi lakhe lokuzingela.   Bhekani! Ngilokhu ngikhale njalo, ngithi, ‘Ubudlova!’ kodwa angitholi mpendulo; +Ngilokhu ngikhalela usizo, kodwa abukho ubulungisa. +   Indlela yami uyivimbe ngodonga lwamatshe, angikwazi ukudlula;Umboze izindlela zami ngobumnyama. +   Ungiphuce inkazimulo yami,Wasusa umqhele ekhanda lami. 10  Ungichoboza nxazonke ngize ngishabalale;Ithemba lami ulisiphula njengesihlahla. 11  Intukuthelo yakhe iyangivuthela,Ungibheka njengesitha sakhe. + 12  Amabutho akhe ayahlangana angivimbezele,Amise amatende azungeze itende lami. 13  Abafowethu ubaxoshile wabayisa kude nami,Nabangaziyo bangifulathele. + 14  Abangane bami abakhulu* abasekho,Nalabo ebengibazi kahle bangikhohliwe. + 15  Izivakashi emzini wami + nezigqilakazi zami zingibheka njengomuntu oyisihambi;Ngiyisifiki emehlweni azo. 16  Ngibiza inceku yami, kodwa ayiphenduli;Ngomlomo wami ngiyincenga ukuba ingibonise uzwela. 17  Umoya wami usuyenyanyeka kumkami, +Futhi ngiyiphunga elibi kubafowethu. 18  Ngisho nezingane ezincane azinginaki;Uma ngisukuma, ziyangidelela. 19  Ngiyanengeka kubo bonke abangane bami abakhulu, +Nalabo ebengibathanda bangijikele. + 20  Amathambo ami anamathela esikhunjeni nasenyameni yami, +Ngisinde sengibangwa nezibi. 21  Ngiboniseni umusa bangane bami, ngiboniseni umusa,Ngoba isandla sikaNkulunkulu uqobo singithintile. + 22  Kungani niqhubeka ningishushisa njengoba kwenza uNkulunkulu, +Ningayeki ukungihlasela? + 23  Ukube nje amazwi ami abebhalwe phansi,Ukube abengabhalwa encwadini! 24  Ukube nje abeqoshwe edwaleni kuze kube phakade,Ngothi lokuloba lwensimbi nangomthofu! 25  Ngoba ngazi kahle ukuthi umkhululi *+ wami uyaphila;Uzoza kamuva, aphakame phezu komhlaba. 26  Ngemva kokuba isikhumba sami sesivithikile,Ngiyombona uNkulunkulu ngisaphila, 27  Lowo engiyozibonela yena mathupha,Lowo amehlo ami uqobo ayombona, hhayi awomunye umuntu. + Kodwa ngaphakathi ekujuleni kimi ngiphela amandla.* 28  Ngoba nina nithi, ‘Simshushisa kanjani?’ + Njengokungathi yimina umnyombo wenkinga. 29  Yesabeni inkemba, +Ngoba inkemba iletha isijeziso ngenxa yeziphambeko;Kufanele nazi ukuthi ukhona umahluleli.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nicasula umphefumulo wami.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ningithuka.”
Noma, “Izihlobo zami.”
Noma, “umhlengi.”
Noma, “Izinso zami ziyekile ukusebenza.”