uJobe 16:1-22

  • Impendulo kaJobe (1-22)

    • “Ningabaduduzi abayinkathazo!” (2)

    • Uthi uNkulunkulu umenza isisulu sakhe (12)

16  UJobe waphendula wathi:   “Ngizwe izinto eziningi ezifana nalezi ngaphambili. Nonke ningabaduduzi abayinkathazo! +   Ayaphela yini amazwi angathi shu?* Yini enenza niphendule kanje?   Nami bengingakhuluma njengani. Ukube benisesimweni engikuso,Bengiyonigxeka,Ngininikinele ikhanda. +   Kunalokho, bengiyoniqinisa ngamazwi omlomo wami,Induduzo yezindebe zami ibiyonilethela impumuzo. +   Uma ngikhuluma, ubuhlungu bami abupheli, +Uma ngiyeka ukukhuluma, izinhlungu zami zincipha kangakanani?   Kodwa manje uNkulunkulu ungenze ngadinwa; +Wonke umndeni wami* uwenze incithakalo.   Uphinde ungibambe, futhi sekube ubufakazi,Kangangokuba ukuzaca kwami kuyaphakama kufakaze ebusweni bami.   Intukuthelo yakhe ingidwengule ngaba izicucu, futhi ungifukamelela inzondo. + Ungigedlela amazinyo. Amehlo esitha sami athe njo kimi. + 10  Bawuvule kakhulu umlomo wabo ngokumelene nami, +Bashaye izihlathi zami ngendelelo;Bangihlasela beyibutho elikhulu. + 11  UNkulunkulu unginikela kubafanyana,Angijikijele ezandleni zababi. + 12  Bengingenazinkathazo, kodwa wangichoboza; +Wangibamba ngentamo wangiphihliza;Wangenza isisulu sakhe. 13  Abacibisheli bakhe bangihaqile; +Uqhekeza izinso zami + angabi nabubele;Uthululela inyongo yami emhlabathini. 14  Uyangibhodloza evula izimbobo ngezimbobo;Ugijimela kimi njengeqhawe. 15  Ngithunge indwangu yesaka ukuze ngembathise umzimba wami, +Isithunzi* sami ngisingcwabe emhlabathini. + 16  Ubuso bami bubomvu ngenxa yokukhala, +Kunobumnyama obuzungeze amehlo ami, 17  Nakuba izandla zami zingenzanga bubiNomthandazo wami umsulwa. 18  O mhlaba, ungalimbozi igazi lami! + Mangingathuliswa ekukhaleni kwami! 19  Ngisho kwamanje, ufakazi wami usemazulwini;Ongangifakazela usezindaweni eziphakeme. 20  Abangane bami bayangihleka +Njengoba iso lami likhalela* uNkulunkulu. + 21  Makube nomahluleli phakathi komuntu noNkulunkulu,Njengoba ebengahlulela phakathi komuntu nomuntu wakubo. + 22  Ngoba iminyaka ezayo imbalwa,Ngiyohamba ngingaphinde ngibuye. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “awumoya.”
Noma, “labo ababa kanye nami.”
Noma, “Amandla.”
Noma kungaba, “lithe njo.”