Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

uJobe

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Ubuqotho nengcebo kaJobe (1-5)

  • USathane ungabaza izisusa zikaJobe (6-12)

  • UJobe ulahlekelwa impahla yakhe kanye nezingane (13-19)

  • UJobe akamsoli uNkulunkulu (20-22)

 • 2

  • USathane uphinde angabaze izisusa zikaJobe (1-5)

  • USathane uyavunyelwa ukuba ashaye umzimba kaJobe ngamathumba (6-8)

  • UmkaJobe uthi: “Thuka uNkulunkulu ufe!” (9, 10)

  • Kufika abangani bakaJobe abathathu (11-13)

 • 3

  • UJobe uqalekisa usuku azalwa ngalo (1-26)

   • Ubuza ukuthi kungani ehlupheka (20, 21)

 • 4

  • Inkulumo yokuqala ka-Elifazi (1-21)

   • Uhlekisa ngobuqotho bukaJobe (7, 8)

   • Ukhuluma ngomyalezo womoya (12-17)

   • ‘UNkulunkulu akazethembi izinceku zakhe’ (18)

 • 5

  • Inkulumo yokuqala ka-Elifazi iyaqhubeka (1-27)

   • ‘UNkulunkulu ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo’ (13)

   • ‘UJobe akufanele enqabe isiyalo sikaNkulunkulu’ (17)

 • 6

  • Impendulo kaJobe (1-30)

   • Uthi unesizathu sokukhala (2-6)

   • Abaduduzi bakhe bayakhohlisa (15-18)

   • “Amazwi ashiwo ngobuqotho awabuhlungu!” (25)

 • 7

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-21)

   • Ukuphila kunjengomsebenzi oyimpoqo (1, 2)

   • “Kungani amagalelo akho uwabhekise kimi?” (20)

 • 8

  • Inkulumo yokuqala kaBhilidadi (1-22)

   • Uthi amadodana kaJobe onile (4)

   • ‘Ukube ubumsulwa, uNkulunkulu ubeyokuvikela’ (6)

   • Uthi uJobe akamesabi uNkulunkulu (13)

 • 9

  • Impendulo kaJobe (1-35)

   • Umuntu ofayo akanakuphikisana noNkulunkulu (2-4)

   • ‘UNkulunkulu wenza izinto ezingaphenyeki’ (10)

   • Umuntu akanakumelana noNkulunkulu (32)

 • 10

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-22)

   • ‘Kungani uNkulunkulu elwa nami?’ (2)

   • UNkulunkulu uqhathaniswa noJobe ofayo (4-12)

   • ‘Sengathi ngingakhululeka’ (20)

 • 11

  • Inkulumo yokuqala kaSofari (1-20)

   • Usola uJobe ngenkulumo eyize (2, 3)

   • Utshela uJobe ukuba adede kokubi (14)

 • 12

  • Impendulo kaJobe (1-25)

   • “Angikho ezingeni eliphansi kwelenu” (3)

   • “Sengiyinhlekisa” (4)

   • ‘UNkulunkulu uhlakaniphile’ (13)

   • UNkulunkulu ungaphezu kwabahluleli namakhosi (17, 18)

 • 13

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-28)

   • ‘Ngingancamela ukukhuluma noNkulunkulu’ (3)

   • “Ningodokotela abangasizi ngalutho” (4)

   • “Ngiyazi ukuthi ngimsulwa” (18)

   • Ubuza ukuthi kungani uNkulunkulu embheka njengesitha (24)

 • 14

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-22)

   • Umuntu uphila isikhashana futhi ugcwele izinkathazo (1)

   • “Kukhona ithemba ngisho nangesihlahla” (7)

   • “O ukube ubungangithukusa eThuneni!” (13)

   • “Uma umuntu efa, angabuye aphile futhi?” (14)

   • UNkulunkulu uyolangazelela umsebenzi wezandla zakhe (15)

 • 15

  • Inkulumo yesibili ka-Elifazi (1-35)

   • Uthi uJobe akamesabi uNkulunkulu (4)

   • Uthi uJobe uyagabadela (7-9)

   • ‘UNkulunkulu akanalo ukholo kwabangcwele bakhe’ (15)

   • ‘Umuntu ohluphekayo mubi’ (20-24)

 • 16

  • Impendulo kaJobe (1-22)

   • “Ningabaduduzi abayinkathazo!” (2)

   • Uthi uNkulunkulu umenza isisulu sakhe (12)

 • 17

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-16)

   • “Ngizungezwe abahleki bosulu” (2)

   • “Ungenze inhlekisa” (6)

   • “IThuna liyoba ikhaya lami” (13)

 • 18

  • Inkulumo yesibili kaBhilidadi (1-21)

   • Uveza okwehlela izoni (5-20)

   • Uthi uJobe akamazi uNkulunkulu (21)

 • 19

  • Impendulo kaJobe (1-29)

   • Wenqaba ukusolwa “abangani” bakhe (1-6)

   • Uthi ulahliwe (13-19)

   • “Umkhululi wami uyaphila” (25)

 • 20

  • Inkulumo yesibili kaSofari (1-29)

   • Uzizwa ehlazwe uJobe (2, 3)

   • Uthi uJobe mubi (5)

   • Uthi uJobe uyakujabulela ukona (12, 13)

 • 21

  • Impendulo kaJobe (1-34)

   • ‘Kungani ababi bechuma?’ (7-13)

   • Udalula “abaduduzi” bakhe (27-34)

 • 22

  • Inkulumo yesithathu ka-Elifazi (1-30)

   • ‘Umuntu angamzuzisa yini uNkulunkulu?’ (2, 3)

   • Usola uJobe ngobugovu nangokungabi nabulungisa (6-9)

   • ‘Buyela kuNkulunkulu uvuselelwe’ (23)

 • 23

  • Impendulo kaJobe (1-17)

   • Ufuna ukwethula udaba lwakhe phambi kukaNkulunkulu (1-7)

   • Uthi akamtholi uNkulunkulu (8, 9)

   • ‘Ngihambe endleleni yakhe ngangaphambuka’ (11)

 • 24

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-25)

   • ‘Kungani uNkulunkulu engalubeki usuku lwakhe lokwahlulela?’ (1)

   • Uthi uNkulunkulu uvumela ububi (12)

   • Izoni ziyabuthanda ubumnyama (13-17)

 • 25

  • Inkulumo yesithathu kaBhilidadi (1-6)

   • ‘Umuntu angaba kanjani msulwa phambi kukaNkulunkulu?’ (4)

   • Uthi ubuqotho bomuntu buyize (5, 6)

 • 26

  • Impendulo kaJobe (1-14)

   • “Indlela enimsize ngayo ongenamandla!” (1-4)

   • ‘UNkulunkulu ulengisa umhlaba phezu kweze’ (7)

   • “Kumane kuyingxenye encane nje yemisebenzi yakhe” (14)

 • 27

  • UJobe uzimisele ukugcina ubuqotho (1-23)

   • ‘Ngeke ngibulahle ubuqotho bami’ (5)

   • Abangemesabi uNkulunkulu abanathemba (8)

   • “Kungani enikukhulumayo kuyize leze?” (12)

   • Omubi ugcina engenalutho (13-23)

 • 28

  • UJobe uqhathanisa ingcebo yomhlaba nokuhlakanipha (1-28)

   • Imisebenzi yomuntu yasemayini (1-11)

   • Ukuhlakanipha kuwedlula kude amapharele (18)

   • Ukwesaba uJehova kuwukuhlakanipha kwangempela (28)

 • 29

  • UJobe ukhumbula izinsuku ezimnandi ngaphambi kokuvivinywa kwakhe (1-25)

   • Wayehlonishwa esangweni ledolobha (7-10)

   • Inkambo yakhe edlule yobulungisa (11-17)

   • Wonke umuntu wayesilalela iseluleko sakhe (21-23)

 • 30

  • UJobe uchaza isimo sakhe esishintshile (1-31)

   • Abangelusizo lwalutho bamenza inhlekisa (1-15)

   • Kubonakala engalutholi usizo kuNkulunkulu (20, 21)

   • “Isikhumba sami sesimnyama” (30)

 • 31

  • UJobe uvikela ubuqotho bakhe (1-40)

   • “Isivumelwano namehlo ami” (1)

   • Ucela ukukalwa uNkulunkulu (6)

   • Akasona isiphingi (9-12)

   • Akayena umthandi wemali (24, 25)

   • Akazikhonzi izithombe (26-28)

 • 32

  • U-Elihu osemncane uqala ukuphawula (1-22)

   • Uthukuthelele uJobe nabangani bakaJobe (2, 3)

   • Ulinde ngenhlonipho ngaphambi kokuba akhulume (6, 7)

   • Iminyaka nje iyodwa ayimenzi umuntu ahlakaniphe (9)

   • U-Elihu ulangazelela ukukhuluma (18-20)

 • 33

  • U-Elihu usola uJobe ngokuzibona elungile (1-33)

   • Kutholakala isihlengo (24)

   • Buyela ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakho (25)

 • 34

  • U-Elihu ulwela ubulungisa bukaNkulunkulu nezindlela zakhe (1-37)

   • UJobe wathi uNkulunkulu umgodlele ubulungisa (5)

   • UNkulunkulu weqiniso akalokothi enze okubi (10)

   • UJobe untula ulwazi (35)

 • 35

  • U-Elihu uveza ukucabanga kukaJobe okuyiphutha (1-16)

   • UJobe uthe ulunge ngaphezu kukaNkulunkulu (2)

   • UNkulunkulu uphakeme kakhulu, isono asimlimazi (5, 6)

   • UJobe kufanele alinde uNkulunkulu (14)

 • 36

  • U-Elihu ubabaza ubukhulu bukaNkulunkulu obungaphenyeki (1-33)

   • Abalalelayo bayachuma; abangamesabi uNkulunkulu bayalahlwa (11-13)

   • ‘Ukhona yini umfundisi onjengoNkulunkulu?’ (22)

   • UJobe kufanele adumise uNkulunkulu (24)

   • “UNkulunkulu mkhulu kunalokho esingase sikwazi” (26)

   • UNkulunkulu ulawula imvula nombani (27-33)

 • 37

  • Amandla emvelo embula ubukhulu bukaNkulunkulu (1-24)

   • UNkulunkulu angayiqeda imisebenzi yomuntu (7)

   • ‘Cabangisisa ngemisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu’ (14)

   • Abantu abanakumqonda uNkulunkulu (23)

   • Akekho umuntu okufanele acabange ukuthi uhlakaniphile (24)

 • 38

  • UJehova ufundisa umuntu ngokuba phansi kwakhe (1-41)

   • ‘Wawukuphi lapho kudalwa umhlaba?’ (4-6)

   • Amadodana kaNkulunkulu amemeza ehalalisa (7)

   • Imibuzo ngezinqubo ezingokwemvelo (8-32)

   • “Imithetho ebusa amazulu” (33)

 • 39

  • Indalo eyizilwane ibonisa ukungazi komuntu (1-30)

   • Izimbuzi zezintaba nenyamazane (1-4)

   • Imbongolo yasendle (5-8)

   • Inkunzi yasendle (9-12)

   • Intshe (13-18)

   • Ihhashi (19-25)

   • Uheshe nokhozi (26-30)

 • 40

  • Eminye imibuzo evela kuJehova (1-24)

   • UJobe uyavuma ukuthi akanalutho azolusho (3-5)

   • “Uyobungabaza yini ubulungisa bami?” (8)

   • UNkulunkulu uchaza amandla kaBhehemoti (15-24)

 • 41

  • UNkulunkulu uchaza uLeviyathani omangalisayo (1-34)

 • 42

  • UJobe uphendula uJehova (1-6)

  • Abangani abathathu bayalahlwa (7-9)

  • UJehova ubuyisela uJobe ayenakho (10-17)

   • Amadodana namadodakazi kaJobe (13-15)