UJeremiya 6:1-30

  • Ukuvinjezelwa kweJerusalema kuseduze (1-9)

  • UJehova ulithukuthelele iJerusalema (10-21)

    • Bathi “Kukhona ukuthula!” kube kungekho ukuthula (14)

  • Ukuhlasela okunonya okuvela enyakatho (22-26)

  • UJeremiya uba umvivinyi wensimbi (27-30)

6  O madodana kaBhenjamini, funani indawo yokukhosela, nisuke eJerusalema. Shayani uphondo + eThekhowa; +Basani umlilo ozoba wuphawu phezu kweBheti-hakeremi! Ngoba kuza inhlekelele ivela enyakatho, isibhicongo esikhulu. +   Idolobha laseZiyoni lifana nowesifazane omuhle nototoswayo. +   Kuzofika abelusi nemihlambi yabo. Bazogxumeka amatende abo nxazonke zalo, +Ngamunye aklabise umhlambi wakhe. +   “Lungelani* ukulwa nalo! Sukumani, masilihlasele emini!” “Maye kithi, ngoba usuku seluyaphela,Ngoba amathunzi okuhlwa alokhu eluleka!”   “Sukumani, masilihlasele ebusukuSichithe imibhoshongo yalo evikelekile.” +   Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Gawulani izihlahla nakhe indunduma yokuvimbezela iJerusalema. + Liyidolobha okumelwe lijeziswe;Phakathi kwalo kukhona ukucindezela kuphela. +   Njengoba umthombo ugcina amanzi ebanda,Kanjalo nalo liwumthombo wobubi. Kuzwakala udlame nokubhubhisa kulo; +Ukugula nesifo kuhlale kuphambi kwami.   O Jerusalema, xwaya, uma kungenjalo ngizokufulathela nginengekile; +Ngizokuphendula ihlane, izwe elingahlali muntu.” +   Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Bayokhothoza kungasali lutho ensalini ka-Israyeli njengamagilebhisi okugcina ezihlahleni. Phinda welule isandla sakho njengomuntu ovuna amagilebhisi ezihlahleni.” 10  “Obani okufanele ngikhulume nabo ngibaxwayise? Ubani ozolalela? Bheka! Izindlebe zabo zivalekile,* kangangokuba abakwazi ukulalela. + Bheka! Izwi likaJehova liyinto edelelekile kubo; +Abajabuli ngalo. 11  Ngakho ngigcwele intukuthelo njengoJehova,Ngikhathele ukuzibamba.” + “Yithululele emntwaneni osemgwaqweni, +Emaqenjini ezinsizwa abuthene. Bayobanjwa bonke, indoda kanye nomkayo,Amadoda amadala kanye namaxhegu. + 12  Izindlu zabo ziyonikezwa abanye abantu,Kanye namasimu abo nabafazi babo. + Ngoba ngiyokwelula isandla sami ngokumelene nezakhamuzi zezwe,” kusho uJehova. 13  “Ngoba kusukela komncane kunabo bonke kuya komkhulu kunabo bonke, ngamunye uzitholela inzuzo ngokungathembeki; +Kusukela kumprofethi kuya kumpristi, ngamunye uyakhwabanisa. + 14  Bazama ukwelapha amanxeba* abantu bami ngokunganaki,* bethi,‘Kukhona ukuthula! Kukhona ukuthula!’ Kube kungekho ukuthula. + 15  Ingabe banamahloni ngenxa yezinto ezinyanyekayo abazenzile? Abanawo nhlobo amahloni! Abazi ngisho nokuthi kunjani ukuphoxeka. + Ngakho bayokuwa kanye nabawayo. Lapho ngibajezisa bayokhubeka,” kusho uJehova. 16  Yilokhu uJehova akushoyo: “Yimani ezimpambanweni zemigwaqo nibone. Buzani ngemigwaqo yasendulo,Buzani ukuthi ikuphi indlela enhle; nihambe ngayo, +Nizitholele ukuphumula.” Kodwa bathi: “Ngeke sihambe ngayo.” + 17  “Ngamisa abalindi + abathi,‘Qaphelani umsindo wophondo!’ ” + Kodwa abantu bathi: “Ngeke siwunake.” + 18  “Ngakho-ke yizwani nina zizwe! Yazini nina bantu,Ukuthi yini ezokwenzeka kubantu baseJerusalema. 19  Lalela mhlaba! Ngiletha inhlekelele kulaba bantu +Ngenxa yemicabango yabo emibi,Ngoba abawanakanga amazwi amiNomthetho* wami bawenqabile.” 20  “Nginandabani mina nokuthi niletha impepho evela eShebaNomhlanga onuka kamnandi ovela ezweni elikude? Iminikelo yenu eshiswa ngokuphelele ayamukeleki,Nemihlatshelo yenu ayingijabulisi.” + 21  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo: “Ngibekela laba bantu izikhubekiso,Zizobakhuba,Oyise namadodana ndawonye,Umakhelwane nomngane wakhe,Bazoshabalala bonke.” + 22  Yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka! Kuza isizwe sivela ezweni elisenyakatho,Isizwe esikhulu siyovuswa sivela ezindaweni ezikude kakhulu zomhlaba. + 23  Siyobe siphethe umnsalo nomkhonto. Sinonya, ngeke sibe nasihe. Izwi laso liyohlokoma njengolwandle,Sigibele amahhashi. + Sihlelelwe impi njengamadoda empi ngokumelene nawe ndodakazi yaseZiyoni.” 24  Siwuzwile umbiko ngaso. Izandla zethu ziyethile; +Sifikelwe usizi,Imihelo* enjengeyowesifazane obelethayo. + 25  Ningaphumi niye ensimini,Ningahambi emgwaqweni,Ngoba isitha siphethe inkemba;Kukhona ukwethuka nxazonke. 26  O ndodakazi yabantu bakithi,Gqoka indwangu yesaka + ubhuquze emlotheni. Lila njengokungathi ulilela indodana okuwukuphela kwayo, ukhale kalusizi, +Ngoba umbhubhisi uzosifikela ngokuzumayo. + 27  “Ngikwenze* umvivinyi wensimbi phakathi kwabantu bami,Ofunisisa yonke indawo;Kumelwe uqaphele uhlole indlela yabo. 28  Bonke bangabantu abanenkani kakhulu, +Bahambahamba njengabanyundeli. + Banjengethusi nensimbi;Bonke bakhohlakele. 29  Isisebenzi sivuthela umlilo ukuze sicwengisise isiliva;Indawo yokucwenga iyashisa kodwa kuphuma umthofu kuphela. Isisebenzi senze umlilo washisa kakhulu kodwa yonke imizamo yaso ibe yize, +Ababi abazange bahlungwe. + 30  Ngokuqinisekile abantu bayobabiza ngokuthi bayisiliva elilahliwe,Ngoba uJehova ubalahlile.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Zingcweliseleni.”
NgesiHebheru, “Izindlebe zabo azisokiwe.”
Noma, “kalula.”
Noma, “ukwephuka.”
Noma, “Neziqondiso.”
Noma, “Ubuhlungu.”
Okuwukuthi, uJeremiya.