UJeremiya 49:1-39

  • Isiprofetho esimelene no-Amoni (1-6)

  • Isiprofetho esimelene no-Edomi (7-22)

    • Isizwe sakwa-Edomi siyoshabalala (17, 18)

  • Isiprofetho esimelene neDamaseku (23-27)

  • Isiprofetho esimelene neKhedari neHazori (28-33)

  • Isiprofetho esimelene ne-Elamu (34-39)

49  Yilokhu uJehova akushoyo kuma-Amoni: + “U-Israyeli akanawo yini amadodana? Akanayo yini indlalifa? Kungani uMalkamu + ethathe indawo kaGadi? + Kungani abantu bakhe behlala emadolobheni ka-Israyeli?”   “ ‘Ngakho-ke bheka! kuza izinsuku,’ kusho uJehova,‘Lapho ngiyobangela ukuba kuzwakale inhlabamkhosi yempi* ngokumelene neRaba + lakwa-Amoni. + Liyoba yindunduma yamanxiwa,Namadolobhana angaphansi kwalo* ayoshiswa ngomlilo.’ ‘U-Israyeli uyodla indawo yalabo abadle indawo yakhe,’ + kusho uJehova.   ‘Khala kakhulu Heshibhoni, ngoba i-Ayi liqothuliwe! Khamulukani, madolobhana angaphansi kweRaba. Gqokani indwangu yesaka. Khalani kakhulu, nizulazule phakathi kwezibaya zamatshe,*Ngoba uMalkamu uzodingiswa,Yena nabapristi bakhe nezikhulu zakhe. +   Uzigabiselani ngamathafa,*Ngamathafa ageleza amanzi, ndodakazi engathembekile,Ethembela engcebweni yayo,Ethi: “Ngubani ozoza azomelana nami?” ’ ”   “ ‘Bheka ngikulethela into esabisayo,’ kusho iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho,‘Evela kubo bonke abakuzungezile. Niyohlakazeka niye kuyo yonke indawo,Akekho oyoqoqa ababalekayo.’ ”   “ ‘Kodwa kamuva ngiyobaqoqa abathunjiwe bakwa-Amoni,’ kusho uJehova.”  Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo ngo-Edomi: “Akusekho yini ukuhlakanipha eThemani? + Ingabe iseluleko esihle sishabalele kwabanokuqonda? Ingabe ukuhlakanipha kwabo akusasizi ngalutho?   Phendukani nibaleke! Yehlani niyocasha ezindaweni eziphansi, nina enihlala eDedani! + Ngoba ngizolethela u-Esawu inhlekeleleLapho kufika isikhathi sokuba ngimjezise.   Ukube bekufike abavuni bamagilebhisi kuwe,Bebengeke yini bashiye amanye ukuze kukhothozwe? Ukube kufike amasela ebusuku,Abeyokweba lokho akufunayo kuphela. + 10  Kodwa mina ngiyomhlubula u-Esawu. Ngiyoziveza obala izindawo zakhe zokucasha,Ukuze angakwazi ukucasha. Izingane zakhe nabafowabo nomakhelwane bakhe bayoqothulwa bonke, +Ngeke esaba khona. + 11  Shiya izintandane zakho,Mina ngizozilonda,Nabafelokazi bakho bayothembela kimi.” 12  Ngoba yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka! Uma labo abangagwetshwanga ukuba baphuze indebe yolaka kumelwe bayiphuze, wena-ke ingabe kufanele uyekwe ungajeziswa nhlobo? Ngeke uyekwe ungajeziswa, ngoba kumelwe uyiphuze.” + 13  “Ngoba ngizifunge mina,” kusho uJehova, “ukuthi iBhozira lizoba yinto eshaqisayo, + isihlamba, incithakalo nesiqalekiso; wonke amadolobha alo ayoba amanxiwa unomphela.” + 14  Ngizwe umbiko ovela kuJehova,Kuthunyelwe isithunywa phakathi kwezizwe, sithi: “Qoqanani ndawonye, nihambe niyolihlasela;Lungelani impi.” + 15  “Ngoba ngikwenze waba mncane phakathi kwezizwe,Wadeleleka kubantu. + 16  Ukubangela kwakho abantu ukuba besabe kukukhohlisile,Ukugabadela kwenhliziyo yakho,Wena ohlala endaweni yokucasha esedwaleni,Ohlala egqumeni eliphakeme kunawo wonke. Nakuba wakha isidleke sakho phezulu njengokhozi,Ngizokwehlisa lapho,” kusho uJehova. 17  “U-Edomi uyoba yinto eshaqisayo. + Wonke umuntu odlula ngakuye uyomgqolozela emangele, ashaye ikhwela ngenxa yazo zonke izinhlupho zakhe. 18  Njengoba nje kwagumbuqelwa iSodoma neGomora namadolobhana akhelene nawo,” + kusho uJehova, “akukho muntu oyohlala khona, akukho muntu oyokwakha khona. + 19  “Bheka! Othile uyokhuphuka njengebhubesi + liphuma ehlathini eligudle iJordani, ahlasele amadlelo akwa-Edomi, kodwa ngomzuzwana ngiyomenza abaleke asuke kuwo. Ngiyomisa okhethiwe phezu kwawo. Ngoba ngubani onjengami, ngubani ongangibekela inselele? Yimuphi umalusi ongama phambi kwami? + 20  Ngakho-ke yizwani madoda, isinqumo* uJehova asenzile ngokumelene no-Edomi, nalokho akucabangile ngokumelene nezakhamuzi zaseThemani: + Nakanjani amawundlu omhlambi ayohudulwa. Uyokwenza indawo yawo yokuhlala ibe yincithakalo ngenxa yabo. + 21  Lapho kuzwakala umsindo wokuwa kwabo, kuzamazame umhlaba. Kukhona isililo! Umsindo waso uzwakele ngisho nasoLwandle Olubomvu. + 22  Bheka! Uyokwenyuka futhi ehlele phansi njengokhozi, +Uyokwelula amaphiko akhe phezu kweBhozira. + Ngalolo suku inhliziyo yamaqhawe akwa-EdomiIyoba njengenhliziyo yowesifazane obelethayo.” 23  Umyalezo oya eDamaseku: + “IHamati + ne-Aripadi lithelwe ngehlazo,Ngoba lizwe umbiko omubi. Lifikelwe ukwesaba. Abantu banjengolwandle olungakwazi ukuzola. 24  IDamaseku liphelelwe yisibindi. Liphendukile ukuba libaleke, kodwa labanjwa yitwetwe. Ukucindezeleka nobuhlungu kulibambile,Njengowesifazane obelethayo. 25  Kwenzeke kanjani ukuba idolobha lodumo lingashiywa,Idolobha lokwethaba? 26  Ngoba izinsizwa zalo ziyofela ezigcawini zalo,Nawo wonke amasosha ayoshabalala ngalolo suku,” kusho uJehova wamabutho. 27  “Ngiyolishisa ngomlilo udonga lwaseDamaseku,Uyoshisa imibhoshongo eqinile kaBheni-hadadi.” + 28  NgeKhedari + nemibuso yaseHazori, uNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni ayinqoba, yilokhu uJehova akushoyo: “Sukani niye eKhedari,Niqothule amadodana aseMpumalanga. 29  Amatende awo nemihlambi yawo yezimvu kuyothathwa,Izindwangu zawo zamatende nayo yonke impahla yawo. Amakamela awo ayothathwa kuhanjwe nawo. Abantu bayomemeza bathi kuwo, ‘Ukwethuka kunxazonke!’ ” 30  “Balekani, balekelani kude! Hambani niyocasha ezindaweni eziphansi, nina enihlala eHazori,” kusho uJehova. “Ngoba uNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni wakhe icebo lokunihlasela,Ucabange isu lokunihlasela.” 31  “Sukumani nihambe niyolwa nesizwe esinokuthula,Esihlezi ngokulondeka!” kusho uJehova. “Asinazicabha namigoqo;* sihlala sodwa. 32  Amakamela aso ayophangwa,Nemfuyo yaso eningi iyophangwa. Ngiyosihlakazela kuyo yonke indawo,*Labo abagunde amahwanqa abo, +Ngiyobalethela inhlekelele ivela kuyo yonke indawo,” kusho uJehova. 33  “IHazori liyoba yindawo yokuhlala izimpungushe,Ihlane eliyincithakalo unomphela. Akukho muntu oyohlala khona,Akukho muntu oyokwakha kulo.” 34  Kwafika izwi likaJehova kuJeremiya umprofethi ngokuphathelene ne-Elamu + ekuqaleni kokubusa kukaZedekiya + inkosi yakwaJuda, lathi: 35  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ngiphula umnsalo wase-Elamu, + umthombo* wamandla abo. 36  Ngiyoletha phezu kwe-Elamu imimoya emine evela emagumbini amane omhlaba, ngiyobahlakazela kuwo wonke la magumbi. Ngeke kube nasizwe abahlakazekile base-Elamu abangeke baye kuso.’ ” 37  “Ngiyowenza esabe ama-Elamu phambi kwezitha zawo naphambi kwalabo abafuna ukuwabulala; ngiyowalethela inhlekelele, intukuthelo yami evuthayo,” kusho uJehova. “Ngiyothumela inkemba ngemva kwawo kuze kube yilapho sengiwaqothulile.” 38  “Ngiyobeka isihlalo sami sobukhosi e-Elamu, + ngiyobhubhisa inkosi nezikhulu zakhona,” kusho uJehova. 39  “Kodwa engxenyeni yokugcina yezinsuku ngiyoziqoqa izithunjwa zase-Elamu,” kusho uJehova.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “umsindo wempi.”
Noma, “alizungezile.”
Noma, “zezimvu.”
Noma, “ngezigodi.”
Noma, “iseluleko.”
NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Izingodo noma izinsimbi zokuvala esangweni.
NgesiHebheru, “imimoya.”
NgesiHebheru, “ukuqala.”