UJeremiya 47:1-7

  • Isiprofetho esimelene namaFilisti (1-7)

47  Leli yizwi uJehova alitshela uJeremiya umprofethi ngokuphathelene namaFilisti, + ngaphambi kokuba uFaro ashaye iGaza.  Yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka! Kuza amanzi evela enyakatho. Azoba yisikhukhula. Azokhukhula izwe nakho konke okukulo,Idolobha nalabo abahlala kulo. Amadoda azokhala,Wonke umuntu ohlala ezweni uzokhala kakhulu.   Lapho kuzwakala umsindo wezigi zezinselo zamahhashi akhe amaduna,Lapho kugedlezela izinqola zakhe zempi,Namasondo akhe ebanga umsindo,Obaba bayabalekaNgoba abanaso ngisho nesibindi sokusindisa izingane zabo,   Ngoba usuku oluzayo luzobhubhisa wonke amaFilisti; +Ngalolo suku kuyobhujiswa wonke umuntu owayesiza osele eThire + naseSidoni. + Ngoba uJehova uyowacekela phansi amaFilisti,Asele asesiqhingini saseKhafitori. *+   Kuyofika usizi* eGaza. I-Ashikeloni lithulisiwe. + O nina enisele ethafeni,Kuyoze kube nini nizisika? +   O nkemba kaJehova! + Kuyoze kube nini ungahlali uthule? Ngena esikhwameni sakho. Phumula uthule.   Ingathula kanjaniLapho uJehova eyiyalile? Ngokumelene ne-Ashikeloni nogu lolwandle, +Yilapho ayabele khona.”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, saseKrethe.
NgesiHebheru, “ubumpandla.” Okuwukuthi, bayophuca amakhanda abo belila futhi benamahloni.